Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Starczy

2019-2022 Z małej szkoły w Wielki świat. Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Starcza

„Z małej szkoły w Wielki świat. Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Starcza”

 

 Projekt pt: „Z małej szkoły w Wielki świat. Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Starcza” realizowany jest w okresie od 01.07.2019r. do 31.01.2022r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1.Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania:  11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Wartość projektu: 373 224,65 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 317 240,95 PLN

 I. Opis specyfiki projektu.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u min. 90% uczniów tj. 164ucz (72dz,92ch), w tym zniwelowanie deficytu u 30ucz. (12dz,18ch) z SPE, w tym 4ucz.(4ch) z niepełnosprawnością oraz podniesienie kompetencji zawodowych 80% nauczycieli tj. 16n-li (15K,1M).

Grupa docelowa to uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Starczy  tj. 182 ucz. (81dz,101ch) oraz 20n-li (19K,1M) z gminy wiejskiej Starcza

Miejscem realizacji projektu jest Szkoła Podstawowa im. Jóżefa Lompy w Starczy.  

W wyniku realizacji projektu 164 uczniów (72dz,92ch) nabędzie kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy oraz 20 nauczycieli (19K, 1M) podniesie swoje kwalifikacje w terminie do 31.01.2022r..

W ramach projektu będą realizowane zajęcia dodatkowe dla uczniów rozwijające kompetencje kluczowe, zajęcia prowadzone metodą eksperymentu i zajęcia specjalistyczne, szkolenia dla nauczycieli doskonalące ich kompetencje, a także zostaną zakupione niezbędne pomoce do prowadzenia zajęć.

W ramach projektu założono realizację zadań:

 a)    przeprowadzenie w Szkole Podstawowej w im. Józefa Lompy w Starczy zajęć dla uczniów:

 Zajęcia dla uczniów:

7gr.x60zaj. zajęcia dyd.-wyr. z j. angielskiego, 

3gr. x120zaj. zajęcia „Koło j. angielskiego”;

4gr.x120zaj. dyd-wyr; zajęcia z matematyki;

2gr.x120 zaj. „Koło matematyczne"; 

 2gr.x120 zaj. „Koło informatyczne”.

 Zajęcia dla uczniów metodą eksperymentu:

2gr.x120 zaj. ”Matematyka met. eksp.";

1gr.x120 zaj. ”Chemia met. eksp.”;

2gr.x120 zaj. ”Geografia met. eksp.”;

2gr.x120 zaj. ”Fizyka met.eksp.”;

3gr.x120 zaj. ”Biologia met. eksp.”

  • Specjalistyczne zajęcia dla uczniów:

 1gr x 120zaj.  korekcyjno kompensacyjne;

 1 gr x 120 zaj. logopedyczne

b)    przeprowadzenie Szkole Podstawowej w im. Józefa Lompy w Starczy zajęć dla nauczycieli :

  • Wykorzystanie metod eksperymentu w edukacji, w celu podniesienia jakości nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematycznych 1gr. x 12godz.
  • Jak skutecznie pracować z uczniem w ramach kompetencji kluczowych 1 gr. x 12h
  • Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników 1 gr. x 12h,
  • Praca z dzieckiem ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi 1gr. x 12godz.
  • Obsługa urządzeń cyfrowych oraz sprzętu informatycznego, w tym mobilnego, zakupionego do szkół w ramach wsparcia EFS 1 gr. x 12h,.

c)     Zakupienie niezbędnych pomocy do prowadzenia zajęć: nowoczesnych pomocy dydaktycznych, które umożliwią stosowanie TIK na zajęciach: zakupione zostaną edukacyjne programy komputerowe, 4 laptopy oraz 16 tabletów do wykorzystywania przez  uczniów na zajęciach z projektu, tablica interaktywna, ekran projekcyjny, projektor multimedialny, pomoce zapewniające doposażenie pracowni przedmiotowych: matematycznej, chemicznej, geograficznej, fizycznej, biologicznej.

II. Uczestnicy Projektu

Grupą docelową projektu jest 182uczniów (81dz,101ch) ze Szkoły Podstawowej w Starczy.

Wsparcie kierowane jest również do 20 nauczycieli (19K, 1M) ze Szkoły Podstawowej w Starczy.

 III. Rekrutacja

Rekrutacja uczestników projektu odbędzie się we wrześniu 2019r.

Do 19 września 2019 roku  rodzic zgłasza ucznia do udziału w projekcie składając u Dyrektora Szkoły  formularz zgłoszeniowy, oświadczenie uczestnika projektu i regulamin.

20 września 2019r. zbiera się Komisja Rekrutacyjna, która kwalifikuje lub nie kwalifikuje  ucznia do udziału w projekcie.

Między 20 a 30 września rodzice ucznia zakwalifikowanego do udziału w projekcie składają u Dyrektora szkoły wypełnioną umowę i deklarację uczestnictwa w projekcie. 

 W przypadku większej liczby osób niż przewidziana w projekcie, Organizator utworzy listy rezerwowe uczestników; w  przypadku  rezygnacji osób zakwalifikowanych na ich miejsce wprowadzone zostaną osoby z listy rezerwowej o ile rodzice potwierdzą chęć uczęszczania dziecka.

Uczestnictwo szkoły w projekcie daje uczniom możliwość wyrównywania szans edukacyjnych oraz rozwijania kompetencji kluczowych tak ważnych w dzisiejszych czasach. Zorganizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów mających trudności w nauce oraz dla uczniów uzdolnionych językowo i matematycznie, wreszcie dla tych, którzy pragną poszerzać swoją wiedzę z zakresu biologii, geografii, fizyki czy chemii jest rzeczywista potrzebą naszej szkoły. Poszerzenie bazy dydaktycznej szkoły o zakup odpowiednich, nowoczesnych pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK, umożliwi prowadzenie tych zajęć na właściwym poziomie. Udział uczniów w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych spowoduje, że nasza szkoła stanie się szkoła, która poszerza horyzonty uczniów i jeszcze bardziej wspomaga ich rozwój.

 

Artykuły