Reforma edukacji

Jesteś tu: » Strona Główna » REFORMA EDUKACJI » Reforma edukacji

Reforma edukacji

Rekrutacja do publicznych przedszkoli, szkół i placówek

 

Zaproponowane w projekcie zmiany przepisów dotyczących rekrutacji zmierzają do określenia na poziomie ustawowym:

  • kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych szkół i placówek, w tym wskazania grup kandydatów o szczególnym statusie uprzywilejowania, wynikającym z Konstytucji RP, ze względu na sytuację osobistą lub rodzinną albo szczególne zdolności czy osiągnięcia;
  • zasad przeprowadzania rekrutacji do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych szkół i placówek, w szczególności wskazania hierarchii poszczególnych kryteriów;
  • procedury przeprowadzania rekrutacji, w tym procedury odwoławczej w przypadku odmowy przyjęcia kandydata do publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej szkoły czy placówki oraz zasad ujawniania i przetwarzania danych osobowych uczestników procesu rekrutacji.

Kryteria rekrutacji

Zachowaliśmy dotychczasowe kryteria rekrutacyjne, które określają szczegółowo na poziomie ustawy trzy grup kryteriów, które powinny być brane pod uwagę przy przyjmowaniu uczniów do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych szkół i placówek – w różnym zakresie i różnej kolejności w zależności od typu i rodzaju jednostki systemu oświaty, do której przeprowadzana jest rekrutacja.

  1. Pierwsza z nich uwzględnia zakres potrzeb – wskazanych w Konstytucji RP.
  2. Druga grupa kryteriów, to kryteria określane przez organy prowadzące, które powinny zapewniać jak najpełniejszą realizację potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.
  3. Trzecia grupa kryteriów uwzględnia indywidualne zdolności kandydatów, ich predyspozycje i zainteresowania, które powinny być wzięte pod uwagę przy dokonywaniu rekrutacji do tych szkół i placówek, w których wymagane są specjalne predyspozycje (np. szkoły artystyczne, dwujęzyczne, sportowe i mistrzostwa sportowego, placówki oświatowo-wychowawcze, poszczególne typy szkół ponadpodstawowych).

W przypadku szkół ukierunkowanych na rozwój nieprzeciętnych uzdolnień przewidujemy zachowanie dotychczasowej zasady tj. przeprowadzenie dodatkowych sprawdzianów, które pozwolą na zdiagnozowanie intelektualnych i fizycznych możliwości i predyspozycji kandydatów.

 

Rekrutacja do publicznych szkół podstawowych 

Zachowujemy dotychczasowe rozwiązanie gwarantujące miejsce w szkole z wyznaczonym obwodem kandydatom zamieszkałym w obwodzie tej szkoły. Wobec tych kandydatów nie będzie przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne –kandydaci będą przyjmowani do publicznej szkoły podstawowej z wyznaczonym obwodem z urzędu.