Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Starczy

Strona główna


 

Dzisiaj na tablicy

 

projekt

 

projekt 1

 

 

 WYNIKI REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARCZY NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Wszystkie dzieci, których rodzice złożyli ZGŁOSZENIA  lub WNIOSKI o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej  Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy w roku szkolnym 2021/2022, w wyniku postępowania rekrutacyjnego, zostały zakwalifikowane do klasy pierwszej. 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 12.2021 Wójta Gminy Starcza z dnia 27 stycznia 2021r dostępnym pod linkiem:

https://www.bip.starcza.akcessnet.net/upload/plik,20210205135543,12.pdf

 

Rodzice dzieci zobowiązani są do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Starczy w postaci pisemnego oświadczenia. Oświadczenie to  należy złożyć w sekretariacie szkoły w godz. 8.00-15.00 lub wysłać na adres e-mail: szp.starcza@interia.pl do dnia 12 kwietnia 2021r.

Oświadczenie jest możliwe do pobrania w zakładce Rekrutacja.

Dyrektor szkoły

Aldona Huras

 INFORMACJA DOTYCZĄCA NAUKI ZDALNEJ 

 

 Zgodnie z decyzją rządu  do dnia  18 kwietnia 2021r.  uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych  będą uczyli się zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 W Szkole Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy głównym  środkiem komunikacji jest e-dziennik, w którym nauczyciele planują lekcje zdalne, wysyłają materiały dydaktyczne do lekcji oraz linki do logowania się na lekcje online odbywające się  zgodnie z obowiązujacym planem zajęć edukacyjnych (w aplikacji Zoom).

 Szczegółowe zasady organizacji zdalnego nauczania zostały zawarte w "Regulaminie kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19". Regulamin ten znajduje się w zakładce: Dokumenty Szkoły.    

W zakładce: Dokumenty szkoły znajduje się również "Regulamin wypożyczenia sprzętu komputerowego w Szkole Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy.

 

     INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI ZAJĘĆ PROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU

Od 18 stycznia 2021r w naszej szkole wznowiono realizację zajęć prowadzonych w ramach projektu "Z małej szkoły w wielki świat. Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Starcza".

Od 22 marca 2021r zajęcia projektowe we wszystkich klasach będą odbywały się w formie zdalnej na platformie Zoom zgodnie z obowiązującym dotychczas harmonogramem.

 

WAŻNE TERMINY

01-06.04.2021r. - wiosenna przerwa świąteczna,

25-27.05.2021r.- egzamin ósmoklasisty, dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas I-VII,

30.04.2021r., 04.06.2021r., 23-24.06.2021r - dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

ŚWIETLICA

Ze świetlicy szkolnej,  w okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych,  mogą korzystać uczniowie z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice

  1) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

 2) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

 3) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

  4) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

 5) wykonują działania ratownicze,

 6) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 7) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 8) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 9) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

 10) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

 11) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek.

 

Świetlica szkolna bedzie czynna od 7.00 do 16.00. Warunkiem udziału w zajęciach świetlicowych jest złożenie przez rodzica w sekretariacie szkoły wniosku oraz oświadczenia o miejscu zatrudnienia.

 

KONSULTACJE DLA UCZNIÓW Z KLASY VIII 

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych, szkoła na wniosek uczniów, rodziców lub nauczycieli umożliwia ósmoklasistom konsultacje indywidualne lub w grupach (do 5 osób) w zakresie przedmiotów-język polski, matematyka, język angielski.

Wnioski w tej sprawie należy kierować bezpośrednio do nauczycieli uczących danego przedmiotu. 

Terminy ewentualnych konsultacji: 

Z języka polskiego - środa 16.00-16.45 

Z matematyki  - czwartek 16.00-16.45 

Z języka angielskiego - wtorek 15.00-15.45

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA 

Od poniedziałku 01.02.2021r. szkolna biblioteka będzie czynna wg harmonogramu: 

Poniedziałek: 8.00-16.00 

Wtorek: 8.00-15.00 

Środa: 8.00-15.00 

Czwartek: 8.00-14.00 

Piątek: 8.00-10.00

 

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 Szkoła prowadzi zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z dotychczas obowiązującym planem.

Uczniowie, którzy ze względu na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, nie mogą uczyć się zdalnie w domu, mogą korzystać z nauczania na terenie szkoły.

 

PEDAGOG SZKOLNY-Pani Tatiana Żak 

Od poniedziałku 01.02.2021r. dyżury pedagoga  będą odbywać się według harmonogramu: 

Poniedziałek: 13.25-14.10

Wtorek: 11.40-12.25
Czwartek: 9.40-10.25
Piątek: 10.40-11.25
               11.40-12.25 

               12.35-13.20

               13.25-14.10

Kontakt z pedagogiem możliwy jest przez e-dziennik, aplikację zoom lub  e-mail:  t.zak@szkolystarcza.szkolnastrona.pl

 

PSYCHOLOG SZKOLNY - Pani Iwona Bołtuć 

Od poniedziałku 9.11.2020r. dyżury szkolnego psychologa  będą odbywać się według harmonogramu: 

Czwartek: 8.00-9.35

Piątek: 10.40-14.10

Kontakt z szkolnym psychologiem możliwy jest przez e-dziennik, aplikację zoom lub e-mail:   i.boltuc@szkolystarcza.szkolnastrona ,  nr tel. 343140305 lub bezpośrednio w szkole.

Dyrektor szkoły

Aldona Huras

 

PORADY DLA RODZICÓW:

   RODZICU:

-unikaj zabierania dzieci do miejsc gdzie są duże skupiska ludzi (np. sklepy, centra handlowe, komunikacja publiczna)

 

-przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

 

-rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz; rozmawiaj z dziećmi na temat podstawowych zasad higieny, częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz zasłaniania ust podczas kaszlu i kichania;

 

-śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły;

 

-jeśli osoba ma objawy grypopodobne, należy bezzwłocznie powiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną  w Częstochowie, telefon: 34 344-99-26, 34 344-99-00, 34 344-99-01lub zgłosić się do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. N.M.P. w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, na Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 7; 

 

-w przypadku dodatkowych wątpliwości można dzwonić na infolinię Ministerstwa Zdrowia – tel. 800 190 590.

 

<img src=""data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA54AAAIXCAYAAAD0R4FDAAAgAElEQVR4AeyddZddx5W354O8ayCZJONMcAIT24ntxOw4tgyxZZBllkEyySCwZVuSxczUrZaamZmZmbsvM3OzpOdddbqvdHV1W+oWJPb4aK29qk6dqjrnbNUf/dzfrl3/gvxP9oDsAdkDsgdkD8gekD0ge0D2gOwB2QOyB2QP3EIP/MstnFueWvaA7AHZA7IHZA/IHpA9IHtA9oDsAdkDsgdkDyCDp7wIZA/IHpA9IHtA9oDsAdkDsgdkD8gekD0ge+CWekAGz1vqXnly2QOyB2QPyB6QPSB7QPaA7AHZA7IHZA/IHlgweF64cAHZZB/Ia0BeA/IakNeAvAbkNSCvAXkNyGtAXgPyGpDXQHANLBSp5wXP4ETnz58naOfOnUM22QfyGpDXgLwG5DUgrwF5DchrQF4D8hqQ14C8BuQ1EOREUQb5cT4QnRc8xWCxmKanp5mcnGRiYkKy8fFxZJN9IK8BeQ3Ia0BeA/IakNeAvAbkNSCvAXkNyGvg+7sGgnwoWFEwo2BHwZDz/YsInoJWxcCpqSmGh4fp7u4mEAjIJvtAXgPyGpDXgLwG5DUgrwF5Dchr4Fu1Bvx+P6Em/80q/80ur4F/7BoQrCiYUbCjYEjBkpH+XQGeodAp/tP6+vpobW1lbGws0ni5TfaA7AHZA7IHZA/IHpA9IHtA9oDsAdkDsge+hx4QP/rU1dXR29sr/QB0Nfi8AjyFPDozMyOBptPppL29XQJPt9s9L71+D30sf7LsAdkDsgdkD8gekD0ge0D2gOwB2QOyB763HhCCpd1ul8Czra0Nh8MhRUMIlowUchsRPEWMrtfrxWw209DQIIPn93Y5yR8ue0D2gOwB2QOyB2QPyB6QPSB7QPaA7IErPSDgMgie9fX1mEwmiSEFSy4IPIN7O4XCqdfrqa6ulsHzSj/LLbIHZA/IHpA9IHtA9oDsAdkDsgdkD8ge+N56IBQ8q6qq0Ol0CIYMhtuGO+YKxVOAp8hM5HK50Gg0lJeXy+AZ7jX5WvaA7AHZA7IHZA/IHpA9IHtA9oDsAdkD32MPhIKnYEbBjoIhBUsKpgz/Ny94iv2darWasrIyGTzDvSZfyx6QPSB7QPaA7AHZA7IHZA/IHpA9IHvge+yBUPAUzCjYUTDkdYGnSqWitLRUBs/v8YKSP132gOwB2QOyB2QPyB6QPSB7QPaA7AHZA+EeCAVPwYyCHWXwDPeSfC17QPaA7AHZA7IHZA/IHpA9IHtA9oDsAdkD1+2Bfw54npvhgk3FBXU75xVNzIw0MD1Qw2RfFVMDNUwPNzCjauecvo8Zs4JzNi3nnEZmXGbOBc1p4pzTwIxDx7Rdw7RNKdmMQ82M28g5r5nzPivn/A7O+Z2c87s5F/BwLuBlJuBlyu9l3GVnzKjA21OJrTwWR2U8nvZiAqNtTBoGmbRqmHLomXYamHYZmXKZmHKbmfKamZbMwrTXyrTPxrTPzrTPwYzfybTfxZTfzbRkHulZU34fkgX8TF3TAkwF5rMxpgKLs8mxMa60cSbHrm4TY+NcyybHJgi1ibEJItn42DjjgXEm/AHGPB68dgsukxqrqhNDXxWatmJG6/MYqMqitzyD7pJ0uorT6ShMpTU/iebcBJpz4qWyKSeehpw46nPiaMlPpLs0nb6yTPpK0ujOS6A77QQDyQfQpB/AUZWCf7iZMYuSgNuKz2XHYdFj0Q+hH25B01ONrqsCfU8Vhr4a9P31GIeaMY+2YlF34dD34zSN4DIrcZvVuC1ayVxmDQ6TGot2CONIJ5qeOkaaCxiszaCvIoGesjh6SuLoLU2gryiW3rzTdGWcoCP5KJ3Jx+lOi6Y3O46R0lT09flYeuuxjnRg1/TjNI7itujwOM343TbGvA4mxJoa9zI1EWB6coyZqXGmpyckm5meZHpS+NeL02JAM9BBW1kmNWmnqEuJojHjNO0FZ+mrTEbZnIuhsxTbcD1ubRce0yA+i4Jxh5ZJl5FJj4Upn42pgIuJMTeT0jP9TE2OMTU5weTkBBMTU5dscpqJa9jkxDTCxLix8QkCY+P4fT68HidulxWX3SS9t92sxWbWYBF+NaoxGzWYDRrMejVmnRqzWo1+VMHoQB+9bc00FuVRmRRLRfRRqqIOUXlqP+VR+yiNPkDJmaOUxkVRGn+a0oQzlCbGUZ6STHl6GhUZmdTk5NFUVEJHVS1D7V1oBkex6I04rDY8LjcBX4AxsV7HJ5mcnGZqcuYKk9qnZpiKYNNT5wja1NS52T6TM9JcYtysPyYZC4zh8/pwOx04bRacFiMeq4lxl40pn5upsQBTE5NMTV+aLzjvt7oU7ztn0ruHXAfbF/v+4X5e7Pgr+kd6p8W2Bf+fFzluZvo8oXbRJ4uc53rGhT43WA+fJ9g+bzkjjlFbqJ1jZmYxNjvvuZkL/GPsPOfOyXY9Pjh//gKRLDhXpHs3re3cBc6fu8CF84u181w4f/12/tx5hN3IHKFjOX+em2sX4Hwku9nP+ZbPd+EcSHYeLpwHxN5B0TZ3fbNLxDMWaKHPXuiY6+53AbgZFvptC5lvfi7954DnzCTnVS2ca8tguj6BicoYAgUH8WXtwJe1C1/uPgIlxxmvjmOsNYfxnhLGh2oZH21mYrSNidFmJkcamRypZ2ywEn9/Kf7eIsb6CxkfLGFc0cCEpo1JfTcTxgHGTcOMm5RMmDWMm7WMmXX4zXrsGgW27lp0mfsY3PYsip3PY4rdgK00BldzJq6eUtz9lXgHq/EO1uAZqsUzUo9P0YhP2YxP1YJX04ZP24lf243f0EfAOIDfOITPOILPNIrfpMBr0uIx6fGaDXjNRnxmM94FmM9i5nKz4LVYF20eqxX3ZWbDbbVf01w2O9cyt81F0FxWJ+HmtDhwWJ04rAL4bNiNJiwaNbrBThRtZfQUR9EQ/yXlRz4kb9sbpH65jPi1SznzyTNEf/QMx1c9ycEVf2Pva4+w77VH2P/6X9nz6sPsfPl+tr90L/vfeIDTKx8lbuVfOfv6X4h59nckP/YTSpb+F10f/Qld3HrMzTlYBEiq+jAO9zDcVkFreSxVKdspP72e6ui11J5eT23s19QlbaMpaz9tecfoKolhoCaF0cYsFM35jLYWMdpawkhLMUONhfRWZ9OUG01V8l6KojaQvWcF6VueJ+mLx4n97GFOf/gAMR/cT+w7dxP/2h+IX/Ybkl/4HTmv30fh+0soWb+M6u1v0XL8UzozDtBdFMtgbSaKtlI0fQ0YFN1YtAPY9EM4TaN4bFp8ThMBt4Uxn50xv4uAzymVPrcNu1nHSHcTVZmnOfX5crYt/QNbl/yW3c/ezsl37yX5yyco2f8WjTHrGMjbjao6Bn1LOsbOAmwDFThH63Gr2/Hq+/CaR3HZNLjtejwOEx6XADInLpcbp8uL0+XD5fLjcgeuaW7Rz+nD4XBjsdgwmYzoNaOohzoY7qlnoLWM3vo8OqsyaSlPpbEkidrCeGry4qjKOktl2mkqkk5RHHWEnMN7ObP5C/a/9wYbn7ifr/78azb8/sd88bv/5Is7fsL6u3/K5w//hq+f/DObX1zCxhefZP2zj/PZU4/yyVOP8enfn2T9Sy+x7YPVnNi4hdRjp6jKKaCzrpnRvhG0Ci0mgxmbzYnT4UW8u9ct4HD8CvN6Irdf1tc3gc8/ic8/gdc3jsczJs3pcnpw2BwY9UbUCgVDXa30tdQx1FqLrrcVl2YEv0WPz27D6/Li903O2QR+33fDAv5JhIlv9wcmLzPRvtjvuMyvXvHjxY35Ifh+N1IG32Ghc4wFpohkCx1/M/ot5PmR+lxP2/jYJOPji7VpxsemmRifCbFzIfXQ9ptRn/1R7LIf1EJ/XJuYuvSDkfjR6CbY1Z4VvHe15wT73Kzyas+a7174D0Gh18ExoW3BeviPHNdzLeaanpy1malzLNxmmJmaviGbnpxC2I3OExx/fmqam2kXpmeIZPM9g+kpmAqx6enLr0PvhdQvTE5yLbs4r5jzaibmvdr9Bd2b4sL0JWNmEsnOTYGw85OzFry+2eX5aYhk0rMj3Jt7/oXzUwjjwvQNWXCeiHMxA4uxCzMQtMWMu6yvANXI//5J4DnFeX0X5/uKmO7IY7I5k7HqWMZKjuIvPIy38DD+khMEKs8QaExjrD2Xsb5yxofqGBtuYny4gYnhOiaGaxjrL8ffU4SvK59ATz5jfcWMjdQxrmphUtfFhLGfceMw40YF4yY1Y3PwOW7W49YpcAy0YCiJZvjoSlSH38aS8g22yjjszdk4OopwdZdI5uwuwdFdgrO3DHd/FR4BosO1uEcb8Cib8apaZwFU14PP0IfPMIDfMITfOIzXqMZj0uExRQZPj9mMsHAYvRw6ZyHUY7awWHNbLLhCbBZCby14CuAMmsMq4FOAkQWbwTgLnkPdKNsr6S2OoT7ua8oOf0Du1tdI+2oZCeueI/azpZz++FmOv/cUB1b8jT2vPczeVx9i36sPs/uVB9mx/F62L7uHvS/fzanX7ubsK3dwdumviF/yY/Ke+gkNK//I6L6XMZdHYRlowKIawDTah66vmb7aLBpzDlF2ZgOlJz+m8tQnVEWtofrMl9QlbqMlYz/tuUfpLIyhvyKJodp0huuzGKrPYag+j8G6XPqqMukoTqA+7QAVsd9QeHwNWbtXkPbNiySsf4Izqx/m5Dt/4cSbdxH98h+IW/YbUl76HXlv3EXVx09Q99XL1GxfSfX+1dSdXE9D6n5a8s/QW5XBSHMxmp5aTCOdWDR92PSDuExKPFYtXocBv8tEwGtjzOfE73VI8Ol1WbCZNAx2NlCeHkXU5y+z6/k72PPk7zm49HaiVt5L6ldPUX74PZoTvmKw+BCqhgR07TkYe0qwDlXjUDTh0nTiNvTjNitx2XS4bUY8dgsepwO3y4UAJpeATreAzoWBp4BOp8MjwZw4r0mvVaEa6WK4s5rexnw6K1NpL46lMe8U1VnHKE89SFHCbvJjtpF7YhNZB78kY/d6kja9x9m1b3D49afYvuQeNv/552z500/YeMcP+fKPP2HjQ79n+9KHOLjyJU6ufZ/oTZ9zYuPn7F/3Mds/fJdN77zJ5pVvs2ftWk7v3ktWTBzVeUX0NLejGBhBrzFiMlixWhwSKLtdAbyeccl83gkJPAVsBk2AULA+L4T6BHDOmsc7LkGnAHCb1YbJaEQxMkp/VyfddRX01pWjbG/ENNSLy6DFZ7Pgc7rweXw3DFlBQPqHl34B3jJ4CmC8GrjdDKBc6ByR3iN8bKQ+19P2XQfPIEDd7HIhwHi1Zy5k/GL6XO1Z890LgmSkMjgm9N71AOZ8Y2TwvDqsLgQ8Z/sIIAyBzhCwvAiN87RdCzrF/YtzXAscIz3jWmOuuH8JOgWAyuAZArKXAeECIDQInaJc7NiL/b+V4NnNuYFSZvpKmO4uYqo1g4m6s/gro/CWnsBXehJ/xWn8tQn4mzMIdBYw1l+JX8CnUD+FDVYR6C3F11WApz0PX2eeBKGB4RrGlU1MajuZMEQGzwmzDp9OgXO4DWN1EiNnv0AV/TGW9G1Yq+KxNOVgb83H0ZaPrTUPa2sulpZcrG352LuKcfaU4uwrxz1YjWe4Du9owyx8ajrw6brx6Xrx6wV8DuI1qubAU6ie4YqnAMn/2+DpFGrnRfAUiqcG3VAPyo5qeovPUhe3iZKD75O95RVSv1pG4vrniVvzHDGfLOXE+0+zf8Xf2P3qQ+x5+UH2vvwQu19+gJ0SeN7Fnhfv4MSLvyfmuV8S++SPSFvy71S98iu6Nj2NJnUj9vY8HCM92FQqDCODjHRU0Vp8iupEAYurKT66iopTH1IZ/SlVEnhupzVtPx2ZR+jMj6G/NIGByhQGqlLpq0ylvzKNvopUuksTac2PpiFpJ5Wnv6LwyCdk7VhB6qZlxK15gqhVD3LklTs59OL/cmLp/xC79H9IX347Je8+SN3656nbvILKnR9ScuAzio9toCx+D3VZp+gsTZbAVtVejnmoFau6VwJP5zzg6fM6JPh0O0xYjCp62uooSj7B8TUvsvu5P3Ds+TuJee3PpH72KIU7X6Lp7Hq6s3czVHUadXs2+r5STEM1WBTN2NUdOHR9OAwjOMwaXDYDbpsZj92Kx+nC7fJIQDardPpxLgI8HXYPVqsdg16PRjXESG8jvY0FtJcn0ZR/iobMw1Ql76Ekbhv5pzeScWQ9KbtXk7h1JbFfvk7Mmpc4+f4Sjr52Pwee+AP7H/glh/78Ew7d92MO/O0XHF56F1HvLCXp60/JP36QkrizFKemUZiSSk58PGnRUcQdPkTi0aNkn42lIiePlqoa+tq7UI0oMehMWMx2rFYX4l0FdHrcs9Ap4PN6wdMrYFOYZ0wCdbvNjdlsQ6/TS9DZ2d5BS20NHWX5DNaVYejrlCIxPBYzXrsdn9uLz+vH77txhe8fDp1CkZTBU1J9ZfBcjOr57VE8gwB1s8uFQOHVnrmQ8Yvpc7VnzXcvFCrD68Exoe3zQeT1tMvgKYPnlQqpDJ5B1fMK9fQiDC4QJP9vguckM9p2pvuKmBkoY7q/jOnuAiZb0gnUJ+CrPI237BTe8mj81XH4GlLwteXi7ynBP1DF2GD1rPVX4OsuwtOei7s1C09bNt7OfPyDVYyNNjChbmNC38O4YYBx42iY4qnFr1PgGm7HVJ+BImUL6rPrMadvx1p+FnNdOtbGbKwNWZgb0jA3pGJuyMDclIOtNR97ewH2zkKcPWW4+itxCwVUwKeyBa+6A6+mC59WwGc/XsMoXqNGCrn1mgV8mi6qm5GUzsuUT/EHaIgtVu0U/W+e4unAZbvcgmG2ogwNsw2qnVIpwhatduxmKzajCbNGi26oF1VnLT3FcdTEbabowPtkbl5OyoYXJPCMXfscpz9byrEPnmLfW4+y+/WH2fPy/ex56T52vXI/O16+lx0v3cW+537PyWd+TuxTPyFlyX+Q/8wPafn0XoZPfoChMhpHfw0OxQAWlRL1QBc9DXnUpu2i9NRa8g++R9HhlZSf+EACz5qzX9EgFM/UfbRnHKYjL1p6v97SeHpKE+guSaKnNIWeshQ6S5Jozj9NQ9I2KqO/oODgR6RtfZ2EL5/n1IePcvj1e9i/9LcceuqXnHzy5yQ++xuyX72L0vcepXL9C5R+/Tp537xL1p5PyDn8BUVndlKVeoS2wlj6qtNRtBRiGmzEqu7GphvAYVTgsqjx2nX4XUb8Hgt+jw2fx4bXY8NuM6DTjtBeX0JuzF6OfLSUg8v+TNK7j5O/fhlVBz6gOX4j/UUnGKlNRtWWj36gCtNoM2ZVB1btLOBajaPSPkubxYDTasZpE3sw7bgcblxOEWJ7SeV0LiDMVoTiOh0+bDYXZrMVnVaNcriHgfYqOqrSaSqIpjZ9P5UJ2ymO/prc45+Ttv8T4ratJObLV4n67AVOvvcUJ976G8eX38OxZ37H8cd/Sczjvybxqd+S+PwdpL/3JAWbVlF1bBeNKfF0lFXQU9dEd3MHnc2ddDS309rQRGNlDU1VtXQ0NjPU1YNqcASdcja01mKxY3e4cTq9kqIrQmI93kkEOAZVT6FqetwCSGdNUju9Itx21rzey9VQnwirdQewO33YHB4sNicGkxW1RsfQwABdra3UlZdRU5hPZ1khyuY6rIohXCIaw27D7XTiFdDpD+DzBb6b8BkETxFaG2ICxBYLwt+pUNvAJAFhc+HG11QLx6YYu4YF57rRMtK7hM8Zqc/1tI2PTTE+fi0Lh9IpxLiJcRFuG7SZkHpom2i/UYscahuEp1tRLgQKr/bc8PEinDm8bTHXV3vWfPdCoTK0Hto/tP16AHO+MRJ4inDbKRE6u9hQWzHmWhYajnt53+nJaYQFQ2VvtDw3NU24zRcWu9D2xSmeIrQ23K6tgi5Y8bxCmZwn7DZc9QyOm5lZYBjutcBThNuKsNvpG7S50N3wUN1IYbaiTTzv/EyYXXqHeWFxkaG3wXlEeQV4irkWA5+h4Hndque3TfGcnuCcspHprhymekuY6C9noq+UiY58xpoy8NfE4ys7ja8sGl9VLN6GZLyt2fi7Cgj0lTA2UEmgv4pATzne9jzczRm4mpJxtqThbs/B11dOQCiiiibGtR2M6XsZE+G2JpUEnwGzBmF+nQr3YCeW+kzUmdtRxX+BPmU75qJTmCtiMVcnY6pKwFQdg6nmDJb6ZGyN2diacrE152JtzcbaUYBdCsEtxzVUPbcHVOz/bMen6SSg65lTPkfwG1X4TFpJ9ZwFTosEoKEhtQI6PWbTrFlEffGhteFjwsHTZbHistguWnC/59X3czouA8tQyIxUDwVPh1CRRLit2YbNaMas1WIY6UPTXU9vaRK18dsoPvIxGZtfJvnz50he9xxxa5YSteZZjn7yNAfefZxDb/+Nw689yL6X/8KO5X9m20t3s/OFOzjy7C85+8R/kvr4v1H41L9T/dqv6dvzCvqc3VjacrAOd2JWDqAZ6aKvrZSWoljKozdRePBDig68R+nhD6g4vpqqU59Re/ZLGhK20Jy6m5aMg7TmRdFVGENn4Wna82PoKEqityybvqo8uipzaC1OoS5tN+VnNpB78H2SvllO9Pq/s//te9n5wu/Z+8TPOP7YbcQ+cRsZL/4vBSvup/iDJeSveZbM9c8Tv+FFEra+Q9qBzyiM3kxl4m5a8k7SU5nIcEsO2oEqzKp2bLp+SYV0mpV4nToCHiN+twmvUwCoGa/LjEmvZGigi9qCs2QeXMupj18kYfVyKnaupSVmD72FiQzVFaLoqEfb345J0YdZNYBFO4xVr8Bq1GAz67GajdgsZmxWCzabHZvNgd3uxGF3S3seRdisUAPdLrFXcewyEJUg0+WX2gSgSpDqCuCwebGaHZgMJrSqEUb72+luLKKlOI667CNUJGyjOOpLcg59SvKu9zm7eQUn1r7Esff/zrG3HufkKw8R/dJ9xP39LpL+/kdSXriT9Nf+TP6Hj1H65avUH9lEW9JpuouLGWhoQtE9gGZAgU6hQ6vUo1LoUCq0jI6oGRlSohxRYdAYsegt2MwiDNyNU6icbp8EegL2JIgMhsnOwacAzitCa30CCsfw+cfw+gJ4vAJYx/C6A7idPoTCabE60ZusqPRGhlVqevp6aa6vpba4gKqcVOpzMxhsbEDX14ddp8Vls+ByOfF43Ph8Pvx+P37vwsAz4JsgkvnFnshQW8D+yHDQu9Z1OEgGYSa8/btwLd49FLSC3xIsxTcE66FlcC9rYGwKYaFzzFsX/canr23z7A8NnTf0XRZTD53jZtbFXs1rmwDTcPic//oiUN0wcAaBNTJ4XnzO3H7PUKC60Xr43JGur/WMSGOu1nat+RZ6PxQmF1OfDyJvVvvM9GIA9Op9g/tHRTk/2Ip71w+gV9srulDAnK/ftcAz/D7T57hkM9fcu7kQ6JRCbYPwuJAyHDzF9ULGXexzOXgG93syM41k52bgZtjF+cIA9ArwFLB5LrKFvMeF89PSHs9rguN1gOhlALoY8Lwpfb914DnOzFANUy2pTHbkMtFdyHhvEeOdeYy3ZBKoS8BXEYOv/DTeqlh8dcn4WrLxdRbg7y3B31eJv7cCf1cJnpZsXA2pOOoTcTSl4GrNwttTSmCgmvGRBsbUrQS03QT0g4wZlRJ8BqS9nloCejWeoS5J1VRnbkMZtx5t0haMeYcxFp/CXB6LsTwGQ/lJDBVRmGsSsDZkYmvKk+DT0pyJuTUHa3s+9u5iXAMVuIdq8I424lW2SsqnT9OFV9uHVzeIRz+CR+z3NBsksPSaZ8EzqHBeBqBC5bSa8VgugadbgtJL1+GAOd/1twM8nTjMdhwmC1a9EZNyFN1AB8P1+bRkHaUy+iuyt60gdcMyUtc9T9La54ld+wJRa17g6PtPc+SdJRxZ8QgHXr+PnS/dxfal/8uep39J1BM/InXJv1Hw1H9Qu+yndH5yP9rYddhqzuDor8Sq7MU42sdobxPNFSmUJuwjZ/+n5O5eScHelRQfeJ+yo6upPLGGujNf0ZiwjebUPbRmHKQt9xSd+VG050fRmneGzpJUBmqKGG6sYqChjI6qPBqyjlBxdjN5B1eTtHE5UR8vYe/yP7LzqV9y4NH/Iubx/ybpmd+Q+eo95LzzCNkfLCH146eJ/+wZTq1bSvTG14nb+QHZItw2dhtNOUfproiXwFM3UIVF2Y5D149LynSrxGfX4ncZ8DkNUuIfsefTaVWjHemku7mCkviDZOxZR+b2NVQd2053TixDVXmoO+rQ93dgHh7EqlRi1aqx67U4jAbsJiN2sxmHxYpdhEXbBGg6cThckjmdc0qg04fLKRIFCQvgcl4bPJ1OP3arG4vJhkFvQK0YYri3lc76AhoLz1CdcZDS2C3kn/iC1D0fzULnumUcFEml3vgrR5c/QPSy+4hddh/pLz9I7pt/pfDDJyjf8AINu1fRfvJr+jOiGCnPRdXWjK5/ALNSh01nxm6yS8BrNtsxm2wYDRYMBjNGg1kKq7WJH0Rsl4A6FCw9bqFeBtXOyEmERPhrQCh63jHcnsBFE4mXhMJrMTswGi1otXpGRxT09Q/Q1tZOTWUFxXm5FGWl01CcS29tJZq+XswqJS7xY5PDjsftxuv1zkKnf+w7AZ4CTL8LULmQdxTQJgBsPnj7PoBn0Ac3AqLXhk4BposDz4vq3vcYPK8GmPPdWyhYztdvMZAZqe/NAsz55pHB81L4bThYiutQSA2/fwk6BYDeHPCU9ndehMJ5VM7Q+zJ4XgTQy4BxkcAZHHuF8nlTYHKBobrSs75t4Dk1xkxfKdN1Z5luSWOqM5uJnnzGu/IZa8tirCEZvwDO8rN4KuLw1qbga8rB116Ep7scb3cF3i6hdhbiqk/DUR2PveosjroEnE3peLoK8YmkQ8M1+BXN+NQd+LV9BAzDEnyOmVRSkqFQ8NRkbUcV9zm6hE0YsvaizzuEofAY+oIjaAsOo9b3MzwAACAASURBVC06hr78DOaaFKyNWVgaMzHUp2AUIbhNmVjb8nB0F+Psr8A1XId7tAm3shW3ugO3pgu3th+3fhiPUYnHrMdjNiLt45KSConQ26BdymQbBE8BnEGbDy6v1n4t8Ayqn06r7SpZbG9E8RRZbZ04LXYcUritBYtOL8GnpquRvooMmtMPU7z/U7I2vkHGFy+Rtn4ZSZ8vJ+6Ll4le/RzHVz3FoRV/Ze+r97J96e/Z+eR/c/jxH5L0+L/OKp3LbqPrgz8ysuMldDkHMbVkYRpswDjSi7q/nZ6mUsrTj5JxeD1J36wg/Zs3yN35NoX73qPsyGoqT66l7uwmmhJ3SKG2rekHac84SkvGEZoyjtOUfYae8jwULfVoeztR9nbQ11JDXW4MJWe2k7V3NfFrn+fEWw+x6++/Yedfb+PoI7eR+OSvJYUu7Y0HSH33MRLff5IznzxN9JpnOfHFi5z+5i2Sd39M/skvqUzcRmvBMfprElG056IfqsGqbpeOdHEZR3CbFXitGrwOPR67HodFg904iknZzVBzKY0F8RSe2kXRsR3UJ51ioCIfVVczmuFeKaGPRa/HbbDgMYn/BztOi8hC7MZt8+Cye3DavbjsvllziJBTkUhI7Ov0zu7tvAw8ZwH0orI5F3YbvA6WDqH6WV2YjVb0Wh3KkQEGu5vpqM2nsfAs1RmHKT67leyj60nY/h5RX7zCkQ+f4dDrf+XoS/cRvexekpbfT+arD1G08gkqPnue+q1v0XrkM/oSdzKcG4WqJg9dRz3GkQGsWi0usxWPzYFXZKWVEht5pRBah9OLw+EJUW79UtisyFwbDJ8NlsG2oMIZSe0T94Lt0l5OTwDxDKFwGo1WdDoTSoWCgd4uWhvrqKssp6asmJqSIurKimmuLme4qxXD6CB2vX72vZ0uvOK4Ia9PUlD9/lm4ldTKBaiU80FV8D3/UeV87xGpXbxTpPZ/ZlsQur7v4Bn8/huBz2uPnWRsbGJRqqcEn1IYblC1vJHyu6d4zgeX87XPB5OLaY8Ek4tpmw8Yb1a7DJ43Ap4inDWoet4YeF5MKLRYxfJGwHMqsto5m2RIVjwlGP2+g+eFqQDTPXlMVB1nsjGOibZUxrtymOjMZawtk4AIra2Kl6DTXZWItzYNf3MegY4S/AI6BXx2lOBuycNZk4S9/Ay2smgcVXE461Nwtefh6SnGN1CBd6Qej1AfNd1SyGvAMMqYSUnApMKnVUqhtkLF1GRuRRW7Bl3sBnSp29Bk7ECTuRtN9l7UOftR5R9GUxyNsSIRc20qptoU9NWJGGriMdUlYW5Mw9qWi62rGMdAFc7hBlyKFtyqDlzqTlyaHly6AdwGxWyiIQGecyG1bpMRt8kgWbBNlG7JbjzcdjHgKeAzsglQuZSpNlgPDbMNtl1Rij2eNsfsvGIvnUjiYrJiMZgxjQ6jbK+Xzu6sid1J4d7V5G15k5xNr5Kx8TWSv3qdmE9e5Ni7T7Jn+f3sWHon25f8nH1//QGn//qv5D7x/6h4/kc0vv1b+jc+jur0ZxhrUjD1VmFUdEh7SUfa62kpSyf71GbObn6bmDUvkvD5S2R98yb5u1dRcuhjKo6voyZmEw3xO2lO3k9r2iE60w7TmHSAhtSjtOTGM1Bfjaa3F8OoAs3wMAOd7VQXJJB9aitxm97lpAgJXnYXe5b8kr2P/jenHvs5Kc/8jpTld5H81sMkvfc4cauf5uz654jduJzEnSvIPrSGkqhN1CbvojX3EANVcahas9H3lmIebcCuEWeJDiCBp0mB26zCZdHgMKuxGEbRj3ah6KymsyyZuvSj1CYeoS0zjqGqEjRdbWiHR9BrDZhMDqxmFy6LG5fVi93mxWEX2Wb9ITYHnQI+HULdDLeg2jkHnUL5FHs4w8Jrg9cSdDq8WK1OTEYLOrUG5WAvQ50NdNXm01IYT13mMUpit5N15HPit64ket1yjr/3NCdff5jYVx4k9dWHKVjxGOWrnqRm3Us0fvM2bUfW0hW/nYH8KIYr0lC1VqDvb8esHsVm1OMURwc5nHhcs8As3mf22BdR+qV9l2IPpwBHAZoCMoWJbL1Op0cyl9ONx+XBK8JvPXMhuCEZbYNAOquSjkvhtQI6rTYnJrMFtVrDYP8ArU311JTlU56fQUV+FnUlhXTV1TLc2YFyoA+9WoHZqJeUZpfDhdvtxe3xSfOJbLDBfYJ+740dHfKPAM7FgmLoOy127K3uHwSu+Urx/Ej3bmWorVAPrwVxkd5pIW2R5g0fF6nPrWibVyUNC8ed3f95I8AZHPvdAc/5wHK+9sWA5bX6LgYyRV8BlKFjbhZgzjfPPx48rx6uOxuiO3847q0MtRXqZriqGVQ8w9vFtVA5mbpkCw2lDe13GXAGITJU0bxaPdg/Unm1ceLe3JhgaG14KYfazmW3/d6D56SfiY50AqV7CdSexN98lkB7OuMdOYy1ZuBvSMFTnYC7Mh53dTLe+kwCbYWMdZUT6KnE31mGt60Qd0Mmjsqz2EpPYis5iaPiLM7aZJyt2bg78/H2luIZqsY72oRX3XkRPANGJX6TEq9mFNdAO5b6DNQZ36A68wnamLVoEr5GmSxsE+rUragz96LOFcpnFIaSsxgr4jFUJqCvjMNQcRZDZSzGmkRMjRlYWvOw95ThHKyZUz3bcKo6cKq7cGn7celHcRu1FyHzcui8BKMCPF1mo6R0BtVMcYZnsL6Y8laC5xWQGQFOHTYR0jireLqE6mlxYjMLc2A1mDAMD6Jor6Mt/yxVp7+hdP9HFO94m8Jtb5O5cQUxIlHOaw+z/ak72PLX/2Hngz/m6EP/TvLf/o2KpT+k4a3f0LbuQQaOrECVsQtdYx66vjq0Ix2o+trorSmgMv0ksTs+5NDqpRx6ZwlRH/yd5C9eIWfbSooPfkL5sfVUn95EfdwOGhP30Zx0kPakA9TG7aU+5QQdxRmoOtsxjqgxqQxoRjX0dXdRkh1L3L7PObz6BfYtu5u9T/+GfUt+zqHHf8GpJ39F4vO3k/Tan0la9ShJq58iYd1Skja9TPrut8k/vpqauC20pu+nuziawZpENO15GPsrsEjQ2YHDMIDTJNROFR6zCrdJgc04gkU3hF7Zw0hXDT21ObQXxtKafZLOwkSGa4vRdbdhHBzEojZgNwrFWew39GJ3zJldlD4cTr9kTkkZFCDqvcJmAfRy6JTCbeeALgialwBPKH8+6Vk2uweRuMdoMKJVKVH0dzLYUUd3XT5txYk05JyiNG4XWUc2kLBlJWfWLifmvaeJf+OvZLz5KPnvPE7lR8/SuPYl2rauovPgGnpjtzGQfYzhCnHGaiG67gZMwz1YdUrsJgNOmw2XyMLrvnTWqMgqGwyHFXswpboEzUHYFNlsHdhtduw2K06HHbfYZ+ly4XF78Hq8s/s/PaH7PGdDccWeV6GkSt9pMqNSqejq7KCuqorivCyKspKpzM+kpbKU/pZG1H39mJRKzDotFpMJm9UqjXe5fbg9fsnEmZ8iGU/AL8I9p/g2gueNwF8odH5bFc9w8Aq9/meBZyiU3Qj0hX6LqEeaayF9Io27GW2h33mpPpt0SArNnUtaNDEhoDHEFhh+G5xzNjHRdwM854PLq7VfCyYXej8UIBdSD8JhaN9g260qZfC8pHhGAs9IwBlsCwfPIMxdrQyFTmk/5/VAYxAqI40NtgX7hJfB+3NlOHAGr28deF5KEBQ5gdA8+zvFvk95jyd2u526ujpKS0ulv5mcTieTk5OcO3fuisM//yW8RXQSncUg8QeXmKS1tRW3282FCxfCu0vXFyb9jLcm4yvYhq/iEN76KPzNSYy3ZhJoSsNbn4K7JglXTTLuunS8zbn4O0oY666Q4NPXVoS7MRtndaIEnPaio9iLj2Mvj8FRLfZ6ZuBqz8XTXYx3oBrvSCNedRd+/SABg4KAUDxFohbNCI6+Vky1aajSNqGI+gDVqdUoYtYwfHYNI7HrUCR8jTptN9rsI+gKTqErjEJbHI2uJBp96Wl0pdHoyk6jFwBakzQLnx2F2PtEsqFaXKONOBUtEny6NL24dcN4DOJcz9mjVaSQW5PY82m8LNut2PcZrngK8AyG3C6mdJnNOC8zC06z9aKFhtpGVjuFChpZ8VwQeFpd2OdCbV1iHqsTu8Ut7f2zWxyYtDq0w/301RXSlHqI6qNrqNz1DhXb3yZnw2ucfvtx9i39E1se+Bnb7vkJB+/9IWce+QF5f/8xzW/8is7P/kLPjucYSfwcVfFxlI35jHZUMdrTwGBjGY3ZcWQf38L+T5ex+ZWH2Lbsfg688RhnPn6BjE1vUbD3Y0qPfk716S3Ux+6mPn4/dXH7qIneTln0LmpTo+iuKETbP4hJbcSosaAa1dDV3kbG2YMcXr+C7csfYOfjv2Lvoz/l4GM/5cgTv+L407/hzIt3EvvGfSR8uITktUtJ+Wo56TveIvfwR1TEfklb1n76i6MZrc9E01GMabAGq6oVh64Hl3EYj0WF16rFY9NJ53g6jKOYNf3oRztR9jfS31xMV1UWPWWpDFVloGopQ9/bgnl0ELNChVMn9gS7cVu9OGwerC4PNpcHu8MjhYVK4aciBDXEJAh1+nA4RLsAM9+8qma44jmrLF4CT6uUzdaGQadHrRhlpLedgTYBy/l0lqbQnHeaioR95B/9mtQt75G09mWSP3iGjHeWULjqScpXL6Vhw+u0b11F98H19EZ/w0D6IYaLz6Coz0HdXo6hvwWzog+bQYlTZOMNBU+hcEoZamchUSidwaNNnC4B3y4piZLVYsFiMmIxiQRLIozZhMtuwe2w4XE58brd0nmasxlsxfEqc/O5x7DbPNKeUaNhNrS2vbWJ8uJ8CrPTKclOp7owh66GalR9XZgUo1h1eulMW4fIEO1043Z7JNgMJiYSpXT2pVA8peyvk9LzbibohYPf9VzfzPe5kbluxdhw6Aq/Fs8Mb5P+rwKTCNXzViQXCsJSaHm9kBf+7pHmCe8jriP1uxVtod84b13KlnspCZEEYIsET2luEbI7l0DoauVCIW0h/a72nOC98HmC7Qstw8cv9joUGhdbD8Jl6Lhg260qZfD8loFnOChe7ToMIq8A3khjw8YEQTO8vHXgGZasaL5EQpHaZfD8J4DnhI/xpnh8ORvxl+zDX32CQEM8Y01p+BtS8dYL4EyRoFMApqe1AF9HqaR0+tuKJeh0VCdhLY3GUnAIa/4BrAVHpGtbRTz2+rRZ1bOrCG9/Nb7hJnyqbgK6IcYMSsQeTwGeHvUw9t4WDFXJKJK/YuTEShTHVzFy8kMGoz5gMHo1wzGfo0wSYbeH0eWdRJN/DGXuIVR5h9AWHENbdAJtcRTa0tPoK+Mx1qVibs3F2lUkwadzsArHcD2O0RYcyk6c6j5c2lFcOjUuvXbWRCZLox6hfgYTDYWCZxAyhcoZrC+mvBZ4BiFUJJe5FeAp9vjZrE4cFjsig65LZLi1uKSMn0IJtZos6NUahlvrac08SeWhTyjf9DLlX75MzodLiX7xL+z726/Y8acfsO+P/07MQ/9J1pO3Uf3yL+l+/w56v3yU7j2v0J/wNcP5xxmoTKenJpfOmjzqs2LJPbKVU1++y4blD/Hx47fzxeN3snXpfRx9+wni171MzvYPKDokwHM79bF7qTu7j8qoXRQd2UTZ6b00ZifQX1+FbliJSWvBoLagGFTSXFvDmV3r2P7GY2x67H/Y8+CPOPLIjzmx5Geceua3nHj+DmJe+wtnhdq57jnSN75O1raV5B38mJKoL6hP20FPSTSjdaloO8swDjZiU3fhNAxK6qbHLpIIiey1ZsQ5nS6rDqtxBJO6B91wC8qeGoZaShhsKETRXIaxsx7LYBc25RBWnVoCertRrBknLrNQnV3Y3G7sbrHXUSibc1ApIHPORGIccU6nUC8l6AwJow1CZXg5n+IpqZ3BMFuNFuXIEEPdzfS3VNJdnUtHSTJNuaepiN9H4dGvyNr6HhnrXyX74xco+mgpVZ8to/7LN2nbsZquQ5/TdXor3Yl76cs7wWBFPIqWXDRdZRgGmzApe7DqR7GbdDisFpwOBy6XdzaMVoTTukUWXpEQaTa0WCi/4sxOccSLwaBHp1WiUQ6iUw5gVA9iMSixmvTYLSacditupwOv24t3TvGUAFZAp92DSF6k189CZ3dHOxVF+RSkJVGalUJLeTF9zQ1oBvqwaDU4TGYcVjtupwePR2TPFQpqAKFwCtgM2vXCVHB8eCnmD7XrAc3rGRP+HfPNEd7v234dCcpE260OtQ2HsOuFvvD3jzRPeJ/gdaS+t6It/FuvuA4DT3Fsy0KPVrlsrv+D4LlYyAzvHwqMC6mL8aH9gnAZqS1472aX33fwPDc5hbCrhdQGFc7w8kYVzwWBYiR4DLaFQeQ154vQPxw4g9cyeMqhtrOKpwDP+lh8GV/iL9xDoOIYgfo4xhpS8Nen4K1LxlOXiqchA09LLp62QrwdpfjaS/A15eOsTcNaHoup8Bjm3L1YcvdgyT+EpSQKa0Uc9rpUnM0i3DYInuJ4kx4CuuGL4OkX++XUQ9h6mtFXJjKatIHh4++gOPouIyfeY+DkKvpPvc9g1BpG47ahTjuENuc4qpzDjGTuYTRzN+qcg2gKjqEpOoVGKKCVcRjrkjG3ZGHpyMfaU4K9rwz7QDW2wQZsw63YRruwKQawKYexKRWzphjFplHhNOhwG4PhtpcUzyBkflfBU2QPvQSeNgk+RbitOGpCgKdN/PGvNTDc1kxrRhRluz+gcM0zFK1+msw3HiP6qds5+MBP2Xfnv3L87n8j5bGfUPzCL2ha8Vt6P/ojnesfpuWbF2g5/imt8TtpyjhJdWYUpaknyDy8lagvVrLjnb/z/uN/4O37fsXHD/6Orx7/I7uXP8LJD54lddM75O9bQ1XUNmrP7KEqeg9lx3dSdOwbahKP0VmSjaK9GYNCg1ErINnEcN8Q1SVFHPvibTYvvZtND97GoQd+SMyj/0Xs078m9oU7OP3qX4hf9RiJa54l45s3ydv1IUUH11J68iuq4rbSnHOI/uok6UxNw0ADFoXYzzmM26zBK6DTLc7ptONxidBPM3arDssceOpHWtD0VaPurETdUY2+pxnrYA92xShOjQabwYDBaMBqseGUzlEVoaQu7G4PdtccdEr7OP2IzLOXQm7FXkexb1OolgJAZ+uhYbSLAU+zxYnBYEKtUjE62E9/ewM9DSV0lGfSWphAfWYUZWd2U3B4AzlbVpG9/lUKPl1G1ZqXaPzyTVq2vk/HwfV0ndpMZ8IeOtMP01sUxUB1AqMtOWi6SjAMNmJSdmHWDWMzabGL80cd9kvgKR3/Io438eO0i2RHIix2LgGQVo9SMcLIYC+DPa0M97agGmpDr+rHqFNiMWqxW4w47UL5dONxzyYiEj4QYG62ONAbRHitht7ubhpqqyjJzaA8O43m4lyGW+rQ9vdiUqmlo4SEyimUVhHqKxISSQqqSFIUBE/fBL4rkgiJsNuF7fEMB87gdSh0SpArPXtWuZ0PBm9WeyhEzjdnaJ/vQj0IYeGlDJ4LPEJmAUfDXAaHkY5lkcFzXqU2HCQXex0KjAupy+A5337Pf9weTxk8IycYksFTBs9Z8Bz3MVYTgyflc3x5O/CXHiZQE0OgNgFfjUgmlISnPg1P06za6W0rwtNehLcpF09tGrbyOExFJzDk7seUuQNz1k7MeQcwF53EUnYWW00qzqYc3J0i1LYW70grPnUfft0oAYMKcZyKz6jApRzA2l2PrjyO4fh1DB19k9EjbzF07F36j71L77GV9B1fzcDpTYwm7kGVcZDRjL0MpmxhMHkLivSdqHIPoS48ibo4Cl25CLdNwNiYhrk1C3N7PpaOAizdJZi7yzF1V2PqacDQ04K+qxVNezPq1iY0bU0Yezuxjg5h1+pwGEViIXGUijjP8/KMtkEIvVopFM5QuzzMVoTdXh5qe5niKUDlYoIhERYbYhH2b14r1FYkH7pM8ZTOD50N25XCbwV4WmwYtWZG2tppTDlBztdvkPHGA+Qsv5ekv/+JEw//kiN//hEn7vpXEh78IYXP/YK6N35Px3t3SuBZ/8FdFH/0INmfv0Dm5ndJ2f4xZ7et5sSm99n9/kt8texRVi+5i9fu+Tmv/vG/WXn3r/n0/t/x9ZP3sO+1vxG75hWytn1I2ZGNVJ3aTvmJXZSe2E1V7BE6CtIYaa5BPziAWWPCpLOhURro7eymMCOZfe8+zcZHf822v/yAM4/8iLSnfkHGsjtJe/MBkj54kswNr5CzYxUlRz6nOnoLdXG7aUjeT3PWUTpLzzLcnIeutxqLshu7TkCnFp/djM9lx+cVR2q4cLts2O0mrGYNZsMQZk0PJmUrhsE6jAONmIbasSoGsalVONQ6XHojNrMZg8WExeHALo5DcbhxO70IRfPSfk5Rv5RcaBY+BWiKY1KEBXC5xnC5hQUkE8AUrAfLyIqnH6vNjcnsQCMdJzJCf08HHY3ltFbm0FSYRH3WaSqTj1B4cit5e9eQu+kdCj5/lbJ1L9P45Ru0b/+Qjv1r6Ty1ma64XXRmHqEz/xQ9ZWfpr0tipC0XdU8p+qFGjAI89cNYJfAUIbJOSVUM3Z/qsHuxWdyYjOKdzCgUswmAutubaWuopKWmmPb6Yvpay6Xjd1Qjveg1I5gNWmwi9DZkTqF0ijBicTyLSqWlv6+fxtoaKsXZnAU5tFeWMtpSj3moH6tGi91kxWlzzSY38o3jmTsjVGSrDYisrkLtFNAZBoTiyJbZY1sWlvlVmmMOXkPrCwPPOQAWEDz3XAmIw94p9B1nj5yZTdQ0m3BpTsGdS9wUmvk3dFx4/bsAm6HvGA6cwevrBk+ROCho85zpGQnErldpDL5vsIw0T/BepDJS/xtrE4mTrrRI33yxTQJPcRTLJZtNODTN/OVsQqGLc8wB7Wz4ashe0Qiht4uFt6v1X0i4bPj4q425eMTMxBTh467neiGwKfqEzh06JqhmRmoL3rvZ5f8lxfPc1DShFlQxr1beCHhKCqhISDRnTImkPeE2dTGRj1AkQ/d4XqZQBlXMxZQRFMx554zUdzoydArV89sOnkjnf07B+Sn5OJVbusdz3Eug8jTOhHW4srbgLdqPv+IE3vIo3OXRuKvicNel4WrKxd1SiLelAF9DNp7KRNzFp7HlH8WcvQ9T2g7MyVsxp+7AnLMfc+FxzKXR2GqScUiKZwneoSa8CnGW5iBeg0gqpMFn0uAR+8GUvdi6KtGJxC4xnzBw+BWGDr1C36EV9Bx6h74DK+g99C49Jz6j/8xGhhK3MpSwmb6zX9Af+wXDiRsZzdqDMv8omqKT6Mqi0VWewVAbj7E+GVNDBqamLEzN2egas9DUZ6OqyWa4LIPevERak0/SGHuIjqSjKAuTMDRVYRoVSUcsOExWAhYTfvEHrwSSImTy2qG2V4bVmnGIMxpDbD7wDAKoMwQO5wPLYDbb+e5f1m614RBJW6S9nS4pzHb2aBUbDqsDm8WBUW1moKWVsriDxH/0LAmP/g9p9/+CU/f9jP33/Iijd/2QxPt/SP7TP6X+jdtpf+9euj54gNZVd1Hw6s+Jff6nHHj2d+xeeje7XriXrc/fy4alf+HjJXex6sHbeeue3/Dq7T/j1dt/wZt3/ppVd/+Ozx66nS1/v4+od54ldf2bFO1cQ9mhzVRFH6A+4TTthcUMtTajHhDJYDTY9XasRhcKhZq2lgZSog+yUzzrgds4cP8PSF3yM/JfuJ28tx8l++PnSf9qBQX711IRvZ3G5KO0ZUfTVRBLd2kiPZVpDDXmoe2pwTIi9nQO4hKZlu0mAm47fo84VsON2+XA5bDgsOixmcT+wB4smm7M6k7MSmG9mNWDWHUqbAY9dqNJ2j8oYN5qtWO3C6UzeISIUDMvZaQNhtcGS7tICOTy4RBJdyTAnM0GG0zKI8qLiXmkcyuD+yVnM9sGQVRSTB0BrBY3BoMdpdLAYP8Qna311JWmU5UXS2X6KSriD1EcvZ28Q5+Tt/09ir5+k4ovXqduw5u0bl5F54F1dJzcRGf8brrTDtEjoLM4hr7KBAbrMxhtL0bdV4N+pB2jqh+LXonFbMAmzsEUGWmdXtziiBiRRMnuw2R2odPbGFGa6BlQ0NHeSVNtBVWF6ZRlxVGeFUtNXhItJZl01ZXQ39mAcqgLvWoYs14onxaEYmm1OjAJld44q3QO9A3Q3txCfUU5jeVldDXUo+zuxjgygk0nzki147R78LhEaO0s1AnwEvUbPSZFwFA4xC3mWoJFsafUJyyAX5wZKpmAYQG7c/ciHHni884+W8whwoZFaLPL5Z47hkeEOfsuHlMTBNBQeAu+e7DtWu8d7PePKiMB17Xargs8w9W/SOreAtsWC39X+57wua7Wd7574XNc73U4KEa8Hp++CKETIuw2AjxKiYiueQyLANfZs0VD5wiFrH9GPfRd5qvf6HuFguK16uHPitT/ZsJlpPlD26an5lMdb3779KRQMhcy7/UpnjNT04SagNCrQefV7gXDapk5h7Dg9dXK0Ay3s/VL2WODQHgzwTMYFns9JaFwOSOy+V4OoRfBc2buWBVRhuyxvO56pL2b19Um9oqKd5qS7ML5KbgQYoj6nGp5o+U/NLPtt+wcz/PjXnxlUdjPfoYjbROu7J148vbgzt2FM28frpITuKsTcdVl4BLAWZeJpyIRZ8EJ7Nn7MGdsx5iyBWPSZkxJ32BK2YYpa68EnhaRYKg+HVdrPh6RAXekDb+6F59ueA481fhNarxGJS5FF7a2ErQFR6Ww2t59z9G/91m697xE955X6dm9XCo7D66k+9gn9Eavpe/0GnqiPqEvZg1DCV8ykr4TZe4B1AVH0JScQFN2Cm1lDLqqWAw14riVJAy1qSjL4hjIO0FXyh7qT2ygbMd7ZH/6HMnvPErGO49St/N9BjNOoevuN8qi2wAAIABJREFUwKLR4TSaCJgNeE16SaEUCYDcC0guFATPUNAMr18TPKXEQ7aIx6dcBpQLVEAdAjwFBFmFuikyrLpwSvs8BZC6MJnsaEZ1dNRVkXtsM1GvPMipP/2I07/7Dw78/ofsv/M/OHX3D8h+9CdULfsNnavuo++TR+j+9EFq3r2D5Gdu4/BD/843d/+Ab+75EZvv/TFf3X8b6x/8OR/d/0tW3v0z3v7jT1lx522s+NNPeeeeX7HqL7/lw3t/y7pHbmfnC49w6r0XydjymaR0tmQm0ltWzEhLB9rREYx6jZR9121yYzM4GB0coqmqhLO7v2LX03ew66HbOP63/ybjxdspeOdhCtcso+Drtync9QnVUVtoTjlOd0EiA+UZDNfmMtJUyGhrKeqeGkzD7dhUfbiMSrwWPT6HZVbtFBlVnQ5cNgtOqwG7WY3NMIhN141N14NV24tV2ydlt7XqFdiNWpwmowRHdqtVOp5DyiRs9yCUPrGfU8pEK45AESqnFF57aW+ngE8Rgmt3+3B4/Dil7KoBKSQ0NOnNlfXxiwrobNIesY8yIIGexexGp7UyPCQSMXVSW55PYeoJ8mP3Uxi1i8JjW8g/uIHcXavJ/+Ydyr5eQe1Xb9G08V06dnxM9/Gv6Tq7je7UA/TlHKe/OIb+8ngGa4UKnYeyuxLNYCMGRQ9m7YgUZmuzmKVN6+JYFBEWK9RdAcBGox211szgqI727kFqa2spz82iMO4kuSd2k3d8F4UxhyhLOkVVVhz1JZm01Zcx0NWEcrAHnXIEi0GP1WTGbDKj1+tRqdX09/fT1dFBR3MTXY0N9Le2oO7vx6zS4DSIfbkOCTrFcS0CvoLQJIFnyHWwfbHltWBtIfdn4VOE/vol+BQA6gvuPZX2tF7K5Bs6nxgn7ZudO4bGbndiF5mBJXNKx9IIlV18uzh2RowN/b7Q69B556uHjr3V9flA6lrtNwU8AyJ76/R12WLBbr7viTTPfH2v1h5pnuttW5BPQsJvI8OZUDWDx6jMX86qqJMR4TUIXKHzB9tuZRn6vEj1G312KMQtpB7+vEhj/i+Cp4DO7yJ4Xg00w+8tBjyDIHqxXIzSOdc3HBYXcx0OluFjw+9fvL5R+LwuyIyQ6VZ6j8vBcxY+Z2Hzws0ETwGu/zD4/BaCp7f0JPaYT3AkbMCRuAlXwgZcCetxJm/ElbOH/8/ee3hHdZ1929+f8b3fk+LkiZ3Yjmscd8c17jZ2sA3GYNN7Nb33XkUVIEBIVAn1LqGCetdoNKPR9N6rCtiJk1zf2mc0MIwlEFhOSF57rXvts/fZZ88ZDCwu/e77dwdLTkjtVPxlZ/AVncSbfRBX6nYc59ZhObMK85lVWM+txX5xE/ZL27AJxbPkBJ6q8wSa8uluL6NXVctVg5yr5i76rDp6bEb6HGauOi302Y0Eta24G/Mw5sShODId+faP6dj6AbKtI2nb9hltWz6leesomnZ8SfPeKcgOzqT9yCza4+cgT1iI8uxq1Clb0KbvQp+1D33eAXQFh9EXH8VQchxjSQLGouPo8k/QeekALYkbqdw3h5xlH3Nx2p9I+uwRTr1/P2ff/y35c9+j6egabI1X8Ol1hKwWehzhtitCiQw6vYSk8Ubq7UDptj8GePqcXm4Vt4NRn9OHV9R0SuqmaFcRaVshYDSI1eKiq1NNdUE6KRvncfjjZzjw1M85+MjP2f3ofcQ/+2vOvfobSkY+Ssu0V1At/oDO5e/SvOhFCic9RvIHD3Pw5fvZ9dwv2fPyfRz88EkOjXqR/eNeZ9eXb7Nl7Fts+uItNo17h80TPmDb5JFsn/QpW8d/JMXBOeNIWjOf/KN7qc24gLKmCoNMjrVLh8Nuxe124BXGS3YfTpOTLpmMqrxLJKyaw74PnmT/uw9z4tM/kj7zbfKWjSZ/4wwKt3/N5X0rqT2xncbUBNqLLqGuykPfWIKxrRKzog67RobbqMJr1RJwWgh6HISEk6rHRcDtlJxVPU4THrsOl1WFyywPg6dVjseqwGtT4bULQx0jPqf4AYUDn1DlJIVZAE+AQMRESBgJXe/NOTB4+oTaGertB8+wuilAMzZNM3ouaggjMCrWJfgM9ElOrw67F4PeRrsAvYoKclJPc+HgBi7sXkH6jqVkb1tM7tb55G+aRcmG6VRumEX9prk0b/sa2cE1dJzehvzCXhRZR+jKP0lX2TnUVZfQN+RhkpVh6azHppXhNGlw28z43S6CXh9+n19yqxXfxe0LYba60RtsKLt01DXLyM3O4uKxfZzdtY5z6xeStv5rcnespOjITgoTD5J/4RjFWWepLsmhra4cVXsTBpUCu1GPw2LGbjZhMujQadUo5DI6ZG10ymToFAosGo3kWhtwegh5AmEToRjoFNAk4CoaRO8WpAaDtDtbvxo2OeoWimwk+ggJhTt4IyRAjep9KtKYhZruFaZVbi8upxuXw4nL6cLtckvqsN8blPrBRsA79r0i3zt2faB5ZG9kjABPZD6cY+TsOx1/TPC8W2C71XODfb+Bnhls73CsD/R5sWt3Cp7R6ac3QG2o4BkG/4HbrXwrOfnfOHN40ltjQe5fOR8IGm+3Fvt+sfuHEzqHetbQVMihKJWD77mXwfNuzYX+E8HzOkBGK5lDVTyHQ/UcLvAU50TBp4DOHxU8o1XTHxVC7zXwvBoiWBSP5/hcfCeX4ElYhjd+Af7jc/EnrySQvoNgwVGCRQl4cw7gSt2C4/RyHCcWYTuxEPPJRZiTlmM9tw576jbsGXtwFBzDXXkeX2MWAVk5IWUtvZoW+kwq+qxaem1Geu1m+hxWSUnstZsIalpwN+SgT9+FbM9XtK57B9naN2ld/x4tGz6kcd0H1K0bQd3GkTRuHUXr7nHI4sbTfmgq7cfm0pG0HNXZdagvbkKbthVN5i402XvR5O5Hm38ATc5e1Jk7UZ7fSuuxFVTvnk3BilGcG/8ipz55jMQRD3H6g4c4/9GjFM0fQcuxNbiaq/DrNQQsJrodFqnWU0p9HUKarQDRoYBnWAF14XOG43qKbVSLFb/z+4pnNHx6nR5ERK8NBqBeZwApXD68bg8ejxu3CLcXtyuASWemvbmJwqSDJM78hAOvP0jc4z9j/yP3ceCR+0l+9jdkv/lb6sc9Q9f899Cs+JiO5W9TN/eP5I66n7Nv3s/J137Hybcf5ty418heOYP8bUsoiFtHzoEtpMdtIW3/NtIP7yLj+D6yE/aTc3QfWYd2knFwBwUJ+6m4cIrWknw66+vRK9VYdRacJjsuV/+7uty4rG6segsdjbVcvniS/bPHEPfOI8R/8BjJY18ma+Gn5K2dRN7meeRuXUjO1kUU71tD6cl91GWIFNtMumqK0bfVYO5sxmFQ4bIIqDTgtlulHpReuwW31YTLrMdpUuM0K3Ga2nEYWnEaW3GbZbgHAE+vaAEigaeoJRSpnX4CPlHbecNIKNrFVlxHUmyvjxG1s7uPQE8fwd4+Qr1XCfWFo7vvGrER6rtGqPca3b1hV1YBocFgH8LR1mZ1odGYqG9oJj8rnTOHtpKwZgaJyydyYflEMldMIW/VZC6vmSwpnQ2b5tGyfRFtcSvpOLEZxYU9dKQdRJmbgLo4GXVlGrr6XMyycmyqBhxC6TSqcdst0u/loDcgpdgGA0LlFTWYISwOLyqDlfYuLVV19aRdSufgljXsnTuOgzNHkzjnczKXT6FoyxJKDm2j4EQcuWfiKUhLprwgneaqy5Ihkk7RhlWnwm7UYTPqMOvVGLRdaFSd6LpUmDQa7EahStsQaeQhX5CQv1tSXWMBMwJVg61H7seOsWAVe/+HzCV33evQ2Sulzl5PsRYtaSRTpV4pfTYgaoV9YeAUP1ByO9y4bHYcFqvkpOy0WZH6k7rceD3i92FY9RTfN/YdI98pdn2geWRvZIwAT2Q+nGPk7Dsdhws8BXTFglYsiA3HfLDvN9DZg+0djvWBPu9Wa7G/NtfnUYrnwOApUnCjazkHvr4m0navRimi0jOR9F2hhH7DN9/crIjGgth/0jwWGgebD/adYvcPFRSHc99w1njeCmCHGzz/9u1fuV2ItNtbpdOKe9E1ntEgGUmvjTwffW+w6/8ExfO/Cjyvw+d3/PMff7up1vOfDFOabTRwxl7/KAB6j4Hn3/uC+LPjcOydhDtuBq69M3HtmYbnyBwCZ9cSzIojWJiAvyAed+omHCfmY93/Fba4idgOz8GasAhb8irsFzfjSN+HM+8oHpGK25BDoK2YgKKWYFcz3To5PaYueiS100SP3UKvwyZFyGok0NWMqyZDqtusWf8J1QtfoWHJqzSufJOmNe/QsPod6la/S+3aD6nf9DEt2z5DtnsM7Qcm0h4/i/aTi1GcFvC5BtXFDagubUGVvgN15i66MnegStlEx9nVNB+Zx5UtX5K/ZKRkOpM48mlOjniSxI+eJPHjJzk3+hnK10+iM/UQHkUrPqMRn9VCyGGX0mt9TjcBh42g3UbA4bxlCCOh2NTagec3wHNgAP0+eAqwjAbNga4Hgk+PM4jPGZRSd30etwSeTrcbp8uLy+FF26GkrjiHixvnc+ij54l75j72P/YzDjz2KxIe+y2Xnr+f0vcfRjntVYxLPka98mNki9+WDIby3vslF175/zj/3kNkT3+Pil3Labh4mra8dORlBbRVXKa57DLN5eW0VlXRVlOLrKYGeWUVsopy2srLUFRVom5owNTRiVVtxG504LR48dr9uN1+XJKa48FucaLT6Km/UkLGsd1sG/s2ce88TMJf/sjFiW+Tt+RLCtZMJ3vNbFJWziBx6WSSVs7k3NYV5BzdS0XKKZqKMlHWlqGVNWBRK7Dr1Nh0Gux6LTa9BqumE4uqHZOiBaOiAUtXA1a1UPbqcRiacJrbcFnacVs68Fg78dhFiqmBCHj63W78Xh8+n0h1vBk8I4AZMReKzMUoTId8wR783X1SCPAM9fUS6hNjOLqvXqXn2o0QcwlKe6+GgVQAaI+o++yV+oRaLA5UKh1XrlzhUnICR9ct4NDMkSRMH8G5WSPJXDCGoiVfUrVqIg3rZtC65Wva9ixHdmQ98uSdyFMP0J5xBHneSVQlZ1HX5qAXfTs7G3DqOnCZdbhtFkmNDngChHyiJlUYJoXwu4LS/0OtwUZjZxeXG+o5cy6J3RvWsXbcSDb/5SXiPn+d01M+JHPpBAo2fU3B/i3kH48jP+k4RanJVOSl0VJZjLK5Gl1HM1atUD3VOExarEYNFoMWs16AqBGHxYLX4bwOnd3BcGpt2Ln2ZvfYiHIYDZ4DgVbsmgCr2LXhmkfAMxTqQUQw2CMZIUlmVMIFWfya+oPS7yuvxysZgkkKp82Jw2zFbjBiFb8Weh12kxGn1Ybb6ZJSvgWoDqZ43sn7R4NlLOxE3xuO69jzhzofTvCMBi8BVtHz4boe7HsNdP5ge4djfaDPu93addiMTkuOAU8Bn4MDaAQkvz9eu/bdzeAp+oNerxkVwHkzdEbuDQZmt1uPPD/YeLvnI/fF85HroYyxwHi7+WBnxj43nEA51LP+U8Hzu2//yu1iKDWe/2rwvJ5aG2v28y9ItR0MOsX6f1yqbUQ57U/9/ec/BHzeUD3/JeAZDaLDBqH3Gnj2BvBc3IZ5wyfYNo7BvmEsti3jccUvJJi6i1DRKYJlZ/AXHcN9YQ32I5OxbPsIy/ZRWPfPwnFiKc6zG3Bc2okz+wju4mT8NdkEm0sIyioIKusJdTUT0sjoNijoMXfRa9XTazPRazPTbTMTNGnxKWqxlp2l7dgyyRW1aPLTXJn1ArWLX6d+5VsSfDaufZ/69SNo2PgxTVs/pXXX58j2T0B2eDptx+cjP7UIZfJKlOfXoUzZhDJ1K6q0bXQK6ExaSevRBVRt/4K8RW+ROuklzo56huQRT5H04R9I/PBxTo98gqxpL9NwaCW60kxcWjVui63f2TacOukVDrcOK9126y2hU0DpDwHPCICGR/dtIXPI4OkK4nUFCbhEzaJQQTw4XR6cTg9OixVFbRUlpw9ydOJ77H7xAeIe/zmHHv0f4h//JWef+F/yX/ktdZ8+iWHee5iXj6Rz2YfUz36Dy5//gZzXf0Hme78md9KfqD2wHHneRdR11ehlbZhUSoxqNQaVBqNKh0VtxKw1YdKYMKrNGLuMGFQGzGoDNq0Zl8mB2+KWgNPvCOF3dCNawbhdPlwOD1aTnU5lJ6W5KSRvX8amj58h7t2HODXqeS5N/ZD8JRPIXz6d1IUTOD5jNNvGj2DzxI/YMWscR1d/zYV9mylIOkpN7iVay4tQNVajbW1C19YsjZqWejSN1XSJ9M6aYlR1RejbyjArK7Gqa7DrG3GaWnGaZVLarcuixGUTip8ej+hfKRRPtxuf72bwjAZMn6RWhdNuo9clwBA1kZLaeTWsdkrg2Uv31T4pItDZ+801RIh5GEr7wVOonz19BEK9eLxBzBY7CmUXJcUFnD2ymwNfj+fA2Dc4Me41Lkx+j9y5n1K6ZCz1qyfRsmEWbdsX07Z/FW39hkJtqQdpSTtCW+5JlKXnUTcWYpBXY9e24zZr8dpF7atLSikO+nsIBfrwBLpx+YK4HX4sOgdyhY7CmlpOXjrPupWL+HrMpyx541m2vPUYB0Y+T9LEd0hbPJbMdbPJ3rOBvPh9FJ5O4HLqGa7kXaKtshhVczV6RTM2rUJK63VZ9DitRsntVlL3JEMnN0EBv/5uBHQKoBKpx8JZVsBnNGxGru8Eun7MveH3ESqnAM5uKQRoen1ByZxK1G6KVFq3243b5cLlsCO+t8NsxqY3YNVosai7MHd1YlGrJPh0mi14HKIFkE9KtRUpu+Jzfsj3iAbKWNiJvjcc17HnD3X+Y4Hn7SDsbu8P9r0GOm+wvcOxPtDn3W7tTsDzTuEzrHgKk6Eo1VMyJYpyzL1JBb0Br4PB2a3WBwPO6PVbPR+5F9kfmQ82xoLiUOex5w303FBBcbj3/SeDZwQaBxsjauVQx4GUzMizA92LXRuK4jkoeAoQvR18RsNqjBlQLDhG5reCzeh7kf2RMfreTdf3So3nP/4BEfj8x98Jg6dQPfvjX6F4RoOnuB4W+LzXwLPHj+v0WvSL/oxp8XuYFn+Ief0YXAkr6M49Rk9VOsGaTPzlyXjSNuE4Ng3LthFYtn6KNW4mzpPLcV7YjDNzH86CU3jKUgjU5xNoKSHQVkaoo4qQopqgooagqoGQpjXcTsWkkhTQkEGFX92Gq6kAffZB6nZPI3vy82SOeoSir57iypw/UbPkDZrXvkvLxhE0b/2M5u2f07zrC1r2jKVt/0TaDk9DdmwO8pNfo0hegeL8OjoubkaRspVOEec20H58EY37plG2egTZ018g5YsnOD/yUS58/DjnP36CM588Ser4F6la/zmdlw5jEu0XDMLIxonfIVqqhNtieJwuQk67ZDT0YyqePy54+hF1bwGPR6rxFGqnw+GW/qHamJ1C5uaF7HvrcXY+8UsOPPpzjj72M049+TMynvkFFe/9HtlXL2JcNALj8o9p//odKia8SPZHj5HzwSOUz3qbhp1z6Cy8iL6lEVuXWuqb6LRacdntuK12vBYHPqsLr82F0+bBYfNFhReX3YvH4cPr9Etqmd8ZxGsP4HIK6HThtDgwafTIGuvJTT7EiWWT2Pnu7zny0ROcHf8GGXM/I2/ZFLKXTeHUjM/Y/vmbfP3us8x69znmf/waa8d/wt6F00jcsorMo3EUnT3BlYzz1Oen01SYTUtRNq1FmciKMpAVXqK9KIWO0jTUdfkYZKVYResUXSN2QzMOYysOkwynuQOntQuXLQo8PT8OeEagU4wDgufVa3RfvUZQAs8ePN4AJrONDkUnRXkZJO/byMFZo4j//E+cGfsKWVPfo/jrUVStGE/zumm0bp5Hy66lNB9YQ9OxjTQm7aThXBwNFw/SknMCRdlFNK1lGDubcIj+uzbhMivqCAMEAgKYROsXUdPZjcPlx2JxoVQauFLbxMnz51izYRVTP32fya8+y8LnH2bLaw9y8MOnSPrydVLnfUb6ymlk7lhF9qGd5CfGczklmcr8NNqqi1G3VmPsbMauV0qp0R7R29NhwyeMjAToe4TzcLjHZxjiwgqnUH+FW2y3qJMNfT9+CIQN57Pi3SLQGQiElU0Bm263R0o1FzWbTrsdh82C3WLEZtRjFWqvpgujSoFRKceoECq9HIuqE7tOh8ssFGA3frdoaxN2t/0JPIevx+XtoGyo9weDxoGeH2zvcKwP9Hm3W7tT8LwT+JTA8ybQjAbQ/uufwJOfwHPwWtBwuu7tXW0Hg83o9Qg0DnWMBUkxjzw70L3YtZ/AUzjN3iaiYDEaHO/8WoDnDfgMg6dQPfvTbocZPP8puebeJn33vxI8u3044peinvYsmukvoZ31GoZVn+A5tYa+kiT6mool9TJQm44/fx+upIVYd4/GvONzrPtn4ji1HGfKVly5h3BfPoP3Sjr+ujy8TYV4mwsJNBfgb8rD05gnzX2yUoLKakKqBgKqRryKWlwtpRhLkuhIWkvFulFkfPE4aSPuJ/fThyme9DQVc1+iYc07tG4ZSfve8cgPTEN2cBptB6cgOzyV9vgZyI/PoePUIhRnV6G8sIGO1K10pG6n8+JWOs+sQ3ZoHrXbvqJ80TsUTHmW7HGPkfH5w6R9/ihpXz1D1px3KVk/mY7kHVgq83AoO3CZrHhtdkJOGyGnBY/TIakNonYz6PhxU22/D57hOs7YWs6BlM7otdh0W6Eael3esDuv2yO52zocPmwWB5qWBkpO7uXs7E/Z++yv2PPoLzn46H2ceuLnpDzzPxS9+jOaRj+JYvrraBZ9iHrJ+zTNeJXSsU+TO/opyuZ/ROvhdXRlncHY2opNbcBrduK1u/G6wu1aRM1dwOElINpauIShUdjsyOcSLrvCGCUcwuhI6jkq6tacXlw2Nw67QzKTsWq1aGVtNJTkkRa3loQZH3H87Qc5O/ZPZM37hIJVUyjYOIeMNdM4PHUEq0Y8y6QXf8e4Fx5mwsuPMef9l1g19kN2zpnA0TULSdy6mrO7N5F2aAfZx/ZSnHiAK2ePUJ9ynOb0E8hyEukoPEdXVRY64bysqMKsrsOqa8QmengaBHzKb4Cn0yKZEfk8npsUT5+vO6aW80bNZ0TxvN6HU7TEEKmyvdcISrWdvYSuCsWzl55rfZLC2fuNAM8bEVFDRdqtiGBPL4GQAE+/1L9T3tFBYXYKZ3av4diszzgz7nWyJ71J6byPqVr+FQ1rp9C6cSat2xbQtHcZdQdWUxO/nuoTW6lJ3EXtmTias0+guJKKTl6NSdOO06LH47SHzWt8Ian+UNQjCjXX4w5is3ukus6KZjnnMnJYu24tU0aP5IsXnmDi0w+y8LnfsPnVB9j/7qOcHvUil6Z9RObiCWRsWkzmvk3knNxPyaUkqgozaK8rRdteh6WrDZepC49dGDnZCQiHaa9Pah8SDPTXckotUoTC+Y2UchxOX73hCBsNn8MJjndzVvS7CDVSKJ0ilVZSN0XLGJcbp92Bw2bDZjFjMeqlulajuhN9Zwc6RTsaeSsaWTPa9mYM8lbMinbsXV24jEa8VoeUWh+MtJHpVzuj1cg7fW/x7K0gJ/rsH3p9q8+51b2fFM9vb/p/dDt4/KH3vwefg6TaRlJuw/AZSZW91RhWMK/3CJXSecPpt6L289rVv4fV0OvptzcUzztNdxUqYkSpHM4xVp0U84FAcahrsecN9txwK5lDPe8/VfGMBswfcn07sLzd/Wj4vNfA8yalMsZMKPZeROmMjLH3r89vB5a3uz9s4PlP+IeIMHzeDJ7f8c9YNfIHzgV4RmLQNi3/jeD5XciHdf8ClF8+hvKrP6Kc9Bza5SPwJq3lWvk5rsrKCcgrCbQUEipLwJe6DtuhiZj2fIn1wEzsp1fgTNuOq+Ao3vLz+KrS8NZm4a7Lxl2bgbfyHK7yZOyXT2MvTcJZeR53XYZkJOSsz8VenYFZtDe5uJ2muBlcXvQ2GZ89ROp7vyb9g/vJ/vxRCic/Tc3yN2nd+inKwzNRnViIImER8uPz6Tg2F0XCXJQn5qM4vRTl+bUoUzajvLQDReoOOs9vQZm4hpa9M6neMJqKuW9wecqzFE16ioIpT5E3+0+UrPyE2sMrkaUmYKgqxa2Q4ddr8VqsBGxhR9tuh0n6R65oi+F1uvHZ7cOXausQtaDfr/OU1hyij6gLr8OFpz/EtVAwRL2pTzIVEsZCN5sLRcOnuA4DqAC9gNSrU5ztj4CnzYdZb6W9soSMHUs4+fnLHHzy5xx+/Fccf/zXXHj6l+S//HOq3r8P+YRnUcx+A8WCt2if9zp1k/9ExZSXqVw0gvYT61AXZ6JvbMasNuM0ufDZxK+X+MwAPs8NmBT9QkXNpnDVFe8hTJt8/SDqEa1e3P01nS4PDtEyw2bFZhHpuV0Y5G10VF6mIiWBi6unkjj2ZdLef4j82R9RsX46lbuXcnn/KrJ3LuDw3E9Y8ZdnGf/sb/jijw8w7pnfMfW1J/l6xMusGTuC7TPGsXvuJPYtmMLhZTM5sXY+qbtWkH94I1XJe2lKPUx7VgKKwjN0VWagaShEL6vAoKzG2FWLWdOAVd+M3diOw6LCZdPhcYpax3CqbaSdhc8XwOvrvh7XQbPf4fb6XPT2DApgFKZC/eApDIWu9hC6Fo7ua730fNNHz7fRcZUeAaHX+qTovtZHoLcHf0gYz/gwmizI2tspzDjHhV2rSZo3hqxpH1A+fyT1K7+kcf00WjbNpG3zHFp2LqQ+bhnV+1dw5eAaKo5s4MqxrVQl7aU55xSd1ZnoOxux6DtxCsXR7UJ8P0nt7O85KlRWoVqbTC5a1AYuVVSx49ARJn/xBaNeeIaxj9/PlKfuZ+ELv2bTa//LvrcfIvEvT5M24V0y535B+po5pO1cSc7JXZRmnqbucjbKpgqMyibsOlFTq8XntOCh+GWkAAAgAElEQVR3Owl6fGEDoWCPVNMq9TgVymH3NSnCame4LUmP6JMp+ncOEnenBIozb33uYJ8n1sPgGXasFfWXAZFaK/Uo9eJ0urDb7VjNJswGHQaNCm2nHHVHK6q2BpRNtXQ0VCGvr6SzqRpNaz1GeQu2zg5cOi0+8XeY003IG6Q70EN3KNJK5fvtVG71jrH3fgLP4VdMB4PogYBwsL23Wh/onB9j7TqADhk8hTnQ7SMMrBGjpwh4/p1rV/9xS/C8U/gcTuCMnDVUUBwMIGPXh3reUEFxuPf9BJ6ivvE7KSKQGT1G7g1lvD14fr+v54CptwOl3Ean2UppuTf33YwAY/R4HRZvA51iX/Rz4nrQZ28Hlre7P+zgGYbPWPD8xw8EzVi4jEBnZIy9L83/O8HTi2nPXORjHkU+9knk45+ma/lHuM5s4Frlea7KywgqqwjISghdScaftQ3H8emY4r7CemgW9uQ1uNL34Ck4jrc0GV/FWXxXzuIuT8ZZegpH4QFsObsxZ2zFlL4FS9YOrLn7sOTtw5yzF2PGdnTn19BxaCYN6z+hbM7LZI16hAsf3M+59x7g4l8eJmPME1QseI3mTZ+hPDYfVfJKOs+uQZm8is6kZahOL0OdtALV2bWoUragTt+FOnMfqku7UZ7ZiOzoYuq2fUnFqhGUznuRy7Of5/LXf+bK2lE0HFiE/Hwc6suZGBpqsHeq8BqNBK0WAnYrQSksBO0WqTdjwOlChEi/Ff09bxkDmA8NVPfpl/ZFg2e/KZEAUrsDn82Ox2rFbbXgsZil8Fqt+Ow2fA6HBK0SDDuF4dAN0yHhhit6joZDqJwC8IJ4HaJW0oPLH3aJdZlcGBQm6gszubB4NMff+z0nnvoFZ5/6FenP/IKiV35G5Xv/S8Pop5BNfhHF7JfomPMCzdNfpGbBB9RtmoYscQf6inzMMhkWjQGHzSn1CfUKFbM/IiqmBL8CgD0Bqf1DuKeoaOsinHbD/UVFj1Gv0yf1arRZzWgsKizaLoztMlQ1FdRnn6LgwGIuTH2V1JGPUD7mGWo3TKL5wAqaE3ZQnRhHybFtJG+YydbJ7zLt5d8y4Zn7Gf/075jy4qPMeeNplo14jS3jPmL35E/ZN3UU+6Z9Rvz8sZxbP53s/UuoPLuLhvTDNOckICtMRnklDVVdPuqWMjTyK+iUlRJ8WrRC9WzHYe7CZRWptlYp9dPn8UoGMD5fUHJ2FSpgGDB78fn6pPD7eqXWKhHwFGNsjWegt49gX0+/4tmHgEoJMr+9Su+3fTfimz6uXu2hTwDqtz14rwbxBcXvBxdanYGG5mYKzp8iddtyLiz8ipLFYyWVs23LHFq2zke27WvkOxfSsm8ptXFLqdyzlPLdSynds4LS+PVUnt1LS/F5OhtLMHTJsRm1uJ12/F4vIi1UmAkJ6BPvL8BTMqvSO6iVdXH6UhbLlq1gzKuv8PkTDzH5iQeY+scHWfzCr9n++q84+PZDnBjxFOfGvUnK7M9IWTWVS9sWUnx8C/XZJ2m7ko2urQprl0xyz/WIHwR57AR8bkKBAN2hbkLdN9rORNrKREYpxXaQNNtoxVG6vk3bmnC9aDh1N5y+K/pu9oNtf0pvdFrvzdAmTIkiLVwEAIfbp4SEwh0I9zr1ecN/Ph02BzaLBYvJgF7XRZdShqK1AXn9FWTVl2mtKKSpLI/G0lxayvKRV5agba7F3NGGXS1a/pglc7OAx0vIH6Qn1ENv1Pvd/F4RGP++aVK0Yhl5JnrtVrBzT9zr+5a+vm9/FEOgHwPcYn/N7vYzhuucoXz+ddiMNheKvR4CiEaroZHrm82DbtR6htXOsOIpfb5wv42k5F53yw2rn7Ggdqt5BBYj4632Ru5F9g40RvbcboyFy9vNo88bbO9wA+UdnffXcI/NoffZvF2q7N3cF+m1kfgbwpE2NqJdbO9W5YyGythrcWbsWmR+p+D5z2//hgj+KuK7cPztu5vrOGNhMjIfCDzFWuT+AOA5KCgOATqH9OztgHKo94cNPCOptpF024izbaTO84ZCKWBxQFAcZji97WcMCUzvsRrP70JejLvnIP/897SPfZz2CX+kc9kIHKfX0leeTJ+siGBHOf6WQgLlSfgyt2M/OQvTwYlYjszBcXY9roy9uAuO4i4+gafkBO7iYzgKD2HJ3Yc5fSPGC6vQn1mCLmmhNGrPrkB9ZhldSUtQnVyAIn4mbTuFsckHlM99mdxxT3Dx4wc5+8EDnB/xO9I+/T2XZ/+JhnWfoDgyj67kVagvbECdsgltyiY0F0VsRZO2A212HLrcw2hzjqBKP0B78maaji6neuc0yjeMpWrjFzTsmkLrkUV0ntuOueQijoZSPEoZHp1Ggk7hYhuw2QgI51oBnlJarRW/w4bfbsdvd/bHrcEzUgMaDacCFL0SLIbhUoJOu5OA3Sk5cXrsDjx2G26bFY9w57SYcZsMOA1qnPouHDoVThEGNW6zHo+AUWGoIsxDnN7+CKufQkWUIqIoSsqnH5/Dh8fhweVz4nY5setsqFu7qEg5ybnpb5H05m+49PyvyHrxV+S9/HMuv/0Lakf+lubxz9I65SVaZrxEw6yXqVv0Ie1xC1FfPIypIg+brA2H1ojT3A+dkrp6AyQlmBSpvlHh8QQR4Rag6fVLdYISrDr9eBxenBYbZqOWLo1MSiNU1pTRlHue0qOryFn2FzLGPEbBqEdonP1nWuPmoTyznc7047RlJFF94QhZB1dxfOVXrPz0RWa++nsmPPcAE577HTNeeZyl77/E1rEfsG/KpxycMYr9M/7C0fmjObdxKnmHl1N1cS8N2cdoyjtFa2Ey8opUOmpyUDQVo5KVoVVcwaASqmcTdmMHTosGl90YTj11OfF5BXgGGBA8/WH4HBJ4Su1UeiRnW5FOe722MxY8v+3h6rVurn7bS/dfe/H2BfEERU9H4WirpLK6jJwTcVzavJjMVVOp3jAT2Y6vke9dgmzvUuQi9i2mef8S6vYupmr3Yq7sXkr5gVVcSdxKTUY8suocuuQ1mPUqHBYjXpdT6tUZCHRLSu118PQEsFvddHYZqWiQcezUGRZMn8EXLzzDV0/8jplPPsDspx9kxUv3s/vP93Pk3Uc4MeKPnBn7Budn/oXzKyaSumUBxQlbaMo7jbI2D1NHPU6dErdVj89tw+91EvB7CIWCUs/LCGQONg5W3/k98OwJmxFFeqSK/qgiIvMIeN7osxnpt3lj7OkJw2jkMyPAFhm7Q0LpjKid/dApFHGv+LMgaq5dWExmDFoNms4OOtoaaa2/QmNFEXXF2dTmp1GTm0J1bgo1eak0FmXScaUYfUsdVqUch04j/T0ScIfTkLuDIXq7e+ntFcDcF45+lVZ8//B73YDiyHuKMRoyI+vRa+I6FnLEPLJnoHvRaxGwiV77Ma4jn3Ovj7Hf/Ye+b+S8H3rOrZ7/ccEzOnX2BnhGzIbCABru9Rl5D+neIHWfA8HhrdaiAe9W1wOdcav9sfcGg8fB1qOfH2jPHUHi3/7OsO//Ngyet2qH8uPeG7ymMxo+fwzwjAbYCGQONN4peArYDINnP3QK+Pzb32Eo8PkTeN5kHDS0+s8brrYRVTJ6vC0U/ish9JYAeq+BZ1CA52zaxzyM7MvHaZ/0NJ3LP8B6chmh4qN0N2TgbynA35iNt+Q4rvQtWBPnYYqfjuX4AuwXNuLM3IMz7yDO/EM48+KwZ+/CkrEVY+pGjGeXYkicj/7ETHTHp6E5Ph3V8Zko4qfTcXgK8gMTke0dT+v20TSuG0H1kjcpnvECGV88Sconvyflo9+R/slD5E95jqrlHyDfOw1VwmI059ejTduOLmsv2pyDaHPi0Rccx1h8GmNJMobiJDT5p1BmHKH94j5az+ygOXELsvP76cw+he5yKpbaItzyJnzqTgImIwEBnFYLfgk67WHwlKDTTkDUkvWrnD67UCIFfN4aPGPvR6BTgGckfP2qqIBZUU8qQNJlEfCmw2XU4DJ04dQqsHU1Y1M2YO1swNLZiE3Vil04exrUuCwmqfeklIor2iY43Tf6erq8Ugrr9dRbd1j5DIh0XbcTt8OBWWNE2dBE4dFtXPzyedLeuI/8V+4j7/Vfkv/2Lyn9+NfUjvkdzZMep3nGn2ia+y71q8fTdmQ1+pxEbHUlODoEdBrwWDz4HQH8okZTwKNUu3ljjIZO6Vqk3wr4FDDaD57iGbfDi8vqwmowYFAr6JLVIasqoDY3idKTm8lbNZrcCc9QMuphaiY/R/umMcgT16LJikdXchHF5TQac5MoP7+HrEPLiV/yBWvGvMbct59g2isPMvPVR1j83rNsHvM2e6f8hfi5ozm2cBQnl4/j0q55FCdsoDbtEI15J2kuTKK15Bxt5SnIqrJory9E2XoZrUIonvVYdcLdtlMyFnI7hNGOA59HpJ8KR9tAWO30hqS6xxvK5g8Fzxi189teev7aQ++3vfR+I1qv9ODpDmAPujE4jLS21VKWn0pm3FoyN83j8ua5tO5ZgvLASuSHVtMevxp5/EpkBxfTcnARjfsXU39gGXXxa6hP3kFj9lFayi6ilFWg08qwW/S4hbLr9Ui1lQHhwBrqva54ijRqq8VJR6eW0qo6Dhw8zJzx4/jy+SeY+uT9LHjy1yx6+jesf+V+4t55kOMfPsbpj//I2S9e4fy0D7iw7EvSti+g9PQuWovPo24qlv4MuM1qfA4zQa+TkN9NKOgjFOyRTIMGA87IegQCvweaMWZDEbi6PkqOuP0mRZJCGWtS1EcoJOpHo2pI+5XMMJwK0Pu+uVEoeFXqLRoMCGfjbikDwOXyYRfQabGh02pQtLfR1lhDQ3kR1YVZVGSnUJaWTGlKImUpiVSkJVOVfZ6m4kwU1aUY25uwqzulH1b5XU6CPh8hf4B/J3gOBqYDAVFk7ccYbwVOd3rvdu93p+dF7489O/re3V6LM+/22aE8FwG+W453rXhGg6e4vhk+7xXwjIBgNIBG1oYyDgSPt1qLPjN237BD5N2A6bcC/O5GpRyuZ/794DkQbEav3Q14Xlc6r0PnT+A5NIj8+383eEYgd0AAvcfA829BL4Zds2j7/CHavnwM2dSn6VzxPpZjX+PL2Yu/IglfbSreqnO48vdjT92A+fTXGE/Mw5y4BFvKJuyZO7Fn78WWuRObSKdNXY/xwmoMZ5djTJyPKWEmxqNT0MdPQHt4IqpDE+k4MAH5/q/oiBtH+94vke3+gtZtn9G0QRidvEPR7FfInvCMlHab/dlD5Hz1B8rmv07L5tF0xE1HlbgCzaUd6PKPYrh8BmNFGqaqTCzV2VhqwmGqysJQkYlexJVs9JW56OsrMLU2YFPIcKpVuPV6vCYzfqvozWknJGo3pXD0K5y28CgBqKO/RYpItb0z8IyFTo/djgivBK8CZAV0miUV02lQ4dB1YNe0Sf/YtipqMclKMbeVYJKVYJSVY5JXYVE2YlPLsOu7cJr1uGxW3OIcSf0Mt2ARRkJeV9jAR1x7vB5Ef8mQlHbrwWF3oVGpaa26TPbWeaR+9hg5b/yMojd+Rv47P6NwxH1UjPotdeMeomHKQzQtepvWjVNRJO5FW3gJc8MVbMp27HojTtH+xBkg4BK9G0WqrOgxeAM6I9c3wWcUeEp1kKJlitOHU5gJmW0YNV2o25tQ1BRRm32KklObyNk+layZr1A4+lHqJ7yAfMUndJ1cRlf2EbSl59FV56KqKUB+JZPmgiSqUg+QdWAlR5dNYPPEt1g84ikWvPMYSz94mi2f/5m4ySM4sWAMyau+4uLmqeQfXkl58i7qs47TVJhMS8l5Wssu0lqRSmtVJrKGQjrbytErazCrw2m2Losaj92E12kL1zwKYyFvFHQOBJ7+cJqt39dzk+lQdKptuKVKX39LlRutVCRToetptr30/rWHnr+FCH3bTfCqUB9DOH1ejF4bHWY51ZXZFJ87TO6OryneOpeGPUvoPLIO1bGNyI9vQJ64EXniOtoSVtB2fBmtx1fSmriR1ot7kBckoKy5hKq1GJ2mGZNZjdNhkX5wEQj4CYUEdIbTbAPBsLGQACiT2UmbQk1h+RV279zOrDGfMPGFx5j91P0seeo+Vj33K3a+8VsSPvw9Z/7yBBc+fYqUcS+SOu0tLi0bQ86uBVRf2IfiSjq69nKc+nZ8Nj0Bt41QwE130EsoKBxsBfiJek5R1zl4DBU8BwTT6ymxYcgUoHkjRPuTSESUzj56Qr1SeqtIce3pFtdiLRwSpAZ7CQml2CdqOoOSa7PN7pKMoPQ6HR1yGY21ldRczqMi6wKXU5MoOpdAYdIRik4fpjg5niuXEqnNuUBbWR5djVWYO2U4DRq8ok2V1023SEMOhugJddPbMxTFM6zCXofu/lrYiHo52BgLS2IevXeg+5G1WLCJrA/3GPs5P2Q+lHe72/Njz77bc/5Vz90SNqPTbYcNPPvhMyqdNtJyRbxLRAmVAHUQw6FoOLzddTTg/ZDraDiMnBO9NpzX9wJ4/nuhU8Drvw88o+HyVtdDAc9b7eG7vxOO726un4xpi4Kor7yXFM+hptAOdd+wpdrGwul/kOIZAc/IeBOA3oPgqd85i+bRD9I07lFapzyNcsX7mI/MwZW2GXfhIdylJ3CXHMWRuQPLhbWYkpdgTFqK+cwqrJc2Y8vYji1jB5ZLm7BcWINJAOeZJeiTFqE/OQfD8ekY4iehOzIB9aEJKA9OQHFgPIr941EeEDEBxf6vkO8bS9uuMTRuGUXlqhFcnv8mhROfIW/s4+R++QSXZzxP3dK3adk0CsXRhWhSd2G6fA5LbR721grssmocItrEWBWO9lrsHY04lG04VB04NF249DrcRiMeswWf1Y7f5pBgM2i3EbKHAVTAp99uvR6S4ukUMOpEqJRDBU8BnLHQKamdIj3WZg+H1YbHYpIUTpFKaNe0YlM1YOmokiBT31SEri4TXW0auvpMDI35GFuKMcmuYOqow6JqxabtwGHUhtVPmw2P0yk5yXoEbLp8UggQdHk8eNwegqIW1BHAanHR0d5Gbf4F0haP4tKIB8j58/+h8J3/Q+GH/0PJyF9TOfoh6r58hIbZT9G6/SuUidsxlBZiaWrA3tmJw2iW2qK4hcLp9OMV0OkSjrkDg+fNACrUzhuKp1A+RW2g0+rEZjShVbajaKyguegsZYlbyNs5i8zlI8ma8gKXJ71I+4oxaA8tR5d7DIMwvakvRNdUjq6tGm3LlTCAXr5ETdoxsg9v5NSayWyb+CarRz7P2o+fZ+eYP3N4ygiSF40hdcMUcnbPkxTV6tRDNOSfprn4Ai1lqbRdSaWtMh1ZbQ4dzSVoOqowdTVi1bXhMIoenlo8Qu102vvB0zsAeN4MmFI9Z4y5UHSNpy8U7uXpF6m2fX2EJJOhq3RfE0ZCos6zlx6hdH7bQ8+33XT/NUjwmxD+XtH30Y/d5UBr19KgrKAk8xiFh9dxedscanctkFROzcntqJN2oTy3m87UPXSm7aIjZYvUiqgjbSeK3MOoSpPQNmaiV5RhVDdgNalw2Ex43A78PjfBYIBg9w21U4CnMFFyOr3ojU4aZCqyC4vZtG4V00a+z+QXHmXeMw+w8plfseHl/+XQuw9yYeRjpI/+A1ljnyZr4otkzniTrBWfU7T3axov7UdVm4lRWYPb1InfYSLocRAKeAmF/ISE0hoQyuE3BENXJcVVMhcaAEDvHjzDMCnanNwI0WNTuPhGR7jvpgBxsU/UnfaEQvR0i7HnpugWKm2wh5A/REAYMQml0+7GbLKh0ehQyNtpqL5CWUE2xennKDxzjPxTh8hLiCPv+D4KTsRRnHSEqvQkmgouoawuQddWj1Uj2swY8DqsBLxeugPBuwLPG+m3YaU3GiIHu44Fpuh9sffEfDAwGmjvUNYGO+9O14frs4ZyzkB77vR9/937/z3gebMKKhxvv4lEBEgj9Z6RUVq/+bnbQae4H4HEHzLGQmXkrNj1HzK/F2DzTt/hx4XT/17wvAGcg4Bnfw1mtLnPPQOeQ4XJO9n3E3jeut6UvzPYf//4xz/wer1UV1dTUlKCwWDA7/fz7bff8ve/f/+5/yf2ILFJbBYPiYfFIU1NTQSDQf75z3/GbpfmQvHU7pxF/ajfUT/2UZqmPINi5YcYDs7Cfm419oztOHL24sjeLamb5rNrMJ9dhfn8WqwX12MVqbfp27CkbcF8cW0YOpMXYTi9EF3iQrQn56I9PgNt/BTUhyfSeWgi8gOTpFAcnEzn4Sl0HpmK8shkOg5Pov3gJFrjJtG440tq1n5C+fzXKZn2HEUT/8DlyX+gfOZz1Cx7D/mhBegzDmKrzcMpq8KjasWjkeNWd+BWy/Gq2/Fp5Pj0nXgNGjxGPR6TCb/FSMBsIGAOp9YKlTPo6E+rtVoJ2oShkF0KUd8p6jxFjWfQKXp5OqR0W8nwZwhptmJfJKU2epRgtN80SJgEuc1GXEYtDq0ch6oZm6IGS3sZhuZCdPW5dFWloSo9Q2dJEqqyM2gqU9HVZmFoLMQgWtHIqjEpGrBpOnAYNLjMRtx2AZ8u3E6P1I7EI9V/enAIUyGRfisg0RbApLfRXFNBWfJeUie9Stp795EjoPOj/6H4k19y+dP7Kf/8UWomPUvrmhEoTq9HU5yCubUNh1KDy2iV6kWFgZAAT6FWSrDrcePx3Bo8BYAK9VPApqjx9EhOnn6cDg8OiwOrTk+XrInWqnyuZOynMG4h2WvGkrHwA3Lmv0XFqtGo4tdiyTyJubYQW3sNlo56zMpmrJp2rF1tmNsbMDZVorySR1X6KXIOr+fo4nFsH/8OW0a/wp4vXid+8vucWzSGrC2zKD6wjOpze2jISqCp8DzNpZdoqUinvToTeV0uisYi1O2VGFWNWLUyHAYFLnMXbrtoK2LF43JI/ST9Xh8+b7+pkLcbnwj/0MHTF+zhOnh29+Hv7SPQFwbQ4NU+Qtd66b7WQ/c3Irrp/kaonQH81wJ4e/y4fW6sdiOdumaqKlMoOLGJwh0LqN0xB9n+pXQlbEZ34QD69Hi0uQnoik+gLTmBpvg46tIE1JXJaOvTMLQVYOm8glXfiN3UIdWwilRiYeoTDPik+krRskVy4Q1dxR/sw+MN4XB4UOvtVDXJuZieycqFc5n4/mtMfu5hFjzzAGtf/F92/Pm3nPr495J5WN6EZymY+ifyZ/2ZvAUfUrB+PBWHl9OadQR1fS7mrkY8FjV+l4Wg19X/2YFBwXMg+BwqeAq174bqKaBTqJmiP2kYLMXfpwG/n4DfdyMCfoKBgBRhFVYoscL0SIQw9ukHUAlCBYiGQ4BhwOvD5XRjtTrQ600o2uU01lRxOSednHOnyDx1mKz43WQd3kn24Z3kHdtD4ckDlJ5PoC4nhbbSXLqaqjB2tmE3qnHZzFLrJ79IsxWKcP9n9/YOXfG8HXiKX6NosBTXsRAVfT/23u1gKXb/7ea3O+9O7t/us8T9oZw3lHMG2jOUs//de4YMm8OgeIbbrgwEjLEtWKL3COUzSv289l04RfcuFNAIJP6QcSCgFOcNtC7WBvuswfbfKfDdE/slRXK40moHOue/AzwjimlE+fw+dEbDp1A+Y0O4y/7t3lE87wQoh7r3/3LwvK3R0b0Inl07ZlHz2YPUjnuc5mnPo1j9EfoDs7CeXo753DosKRuxpWzEIqDzzGrM59dLa1ahcKZvwZy2BVPqJkznV2NMXipBpzZxIZpTi1CfXEDX8dmo4qehPDSZjoOTkR2YQvvBaXQcnk7n0Zl0Hp+F8vgMlKL28/hs5MfnITs8h+bdk6hd8xeuLPozpdOfoXjS4xRPeYrKJe+iPLYSS9EZXLIaPF3t+PQq/EYNXoNWAk2/UUvQrCNgMUqw6TMbEdFt0dNt1hOyGAjZTITswrHWit9mxW8V7VPCiqdQP0UrlYA9HJK7rUi3tdvx2WyS02xsDWfs/FbgKfYKt1qvxYLbqMOp68QuoFOk0LaWYGrMQ1edTldFCoriM7TnJdCWFY8s9xiKotN0lZ5HW5WBtjYPfVMJhtYKLAqReivHqRd1n0ZcDgcuhwt3fzsWUfvpFOESMOqR2p1oFRpq8lIo2DWf9E8fJeu9X5D/4c8o+fRXlI5+gJLPH6J0/DPUfv0+iiPL0BacRd8k3EV1uPQ2vDbRX1T0GvThcnjCyqrbJ0Gn+zaK50Dg6XJ6cdrd2M02zBo1yuZqGsrSKT4XVjtzV39BzorPKNo0nrojy9Fln8JeUyip2k51Bw6p7rUTl1lAsRq3thNXV4cEoG0VeVRdOknqruUcXTiOPZPeZs+4Vzky+W3OL/mCvO1fU350A/UpB2nKOUVLcQrNZRm0XsmiozYXVVMxmrYKjJ1h6LQbFDgFdFp1CJdVj9MmmTV5PR78ol5VAs9+6PzB4HkVf29vGD77wVNqr/JNNyEBnd8ECV4N4Ovz4Qq5sXus6I1yZC1FVKTtp3jPQsq3zKJl30KUCevRnN+HITcRY+l5TLWXMDdmYG7KwtScjVGWh1FRgrmrEqu2AYexDadFgcuuxee2E/R6JfALBkWabUjqFeoXbVQEeAZ6cXuC2KxuVBorpVWNJJ4+zcKpXzL+zeeY9tyDLH7+t2x69QEOfPB7zn3+JNmTn6dw3p+5vOxjSteOpXTTFCr2LaM+eTfy4jPoWkqwatvwSmm2DoJeD0EpxVfAnVA8RSuSazcpnsMGniIdVvqMEH5/QPqhnlS763GH63g9LvwivG6CPg9Bv5eQAPJIBH398BmgpztIT7dIe42KYICATxhAOaW6Tq1GS1tjAxVFuWQlJ3AxfjcXD2wjdd9m0uK2kHloB/kJ+ylJPkZVxjmaS3LpqClDK2/CrFXisBik2luPZPrkk37o+BN43lnrk4FgMHZtKOAX+8xQ50M5+9+9598PnhHojLRhEfNo8BQK6Hc3xz2keEbgcjCQHAw8B4PVewIk77QO9P9i8Iw43UZg8vxFqzsAACAASURBVFZjBDzFODh0RuBz4FGc/z0DogiM/qtdbYcKk3ey7yfw/M9TPFU7ZlM96mHqv/oDrbNepnPtp+gPzsV8ahmG0yswJq3AnLwC8+llmJNWYj6/EXPqZim11nRpM8bUTRgvbsR4bjWG5GXoEhfTdXIxqlNLUZ1cSOfxuXTGz0BxaAryg1NpOzgd2aEZKI7MovP4HJQn59F5ah6qxAWoTi+mM2k5ylPLkMfPp0lSPj+ibM5LlEx7itLZL1C/bhS6C7tx1hbi6VLgNujwCxXTYsLfD5hC2fRbTHhNBtx6DS6NEo+mA7+ui6BJR8hiJGQzE7CZES62PptQN4X66SAozIWkZ/W4DVrckmKqw2s24reZw5BqE6m4tzYXEuB5vZYz4mbb/4wEnSLF1mzCJRxCu2RY5dWYW4ox1GWjq7pE1+WzKAtP056bQEvGERpSDtCQcpCWjHjkeadQXb6AWtS/1eZhaBSpt1VYRZ9DjRynMCayWXDZ7bil9xCuuS48dqGCuqR1S5cBRX0DZUlxZC0aSe7791H84X1c/uTXVHz+O8rH/J7LXz5J+fw3adw+HU1GIqaGWsydKpxGGx6bAFih1oh+g25cdjd+V9hYSPThFHV+kbTa241C8RSgKtROm9WJxWDCoFIgry+ntugChckbKNw7j6Kt0yjZOYvKhNW0pR/CVJmFU1aJU92KR9+Fx6TGK3o82nX4rHr8Fj1+sw6HTom2vQ55ZSFl5+JJ2bWEowtHETfpDeKnv0PKqvEU7F3BlRM7aLgUT0vuaVpLUmkpz6S1MgdlQyE6AZ0dtVjVbdj1CpwmFS6LFo/NgNdpxet04HG5kNqoDBU8RfsU4XAbq4YGwoqnUD0l5bNHqJ43wDMo9fWMgs5rAQK9fjwhNzafFb1DjVx5hfqSM5QdXk3llpk075pL5/G1aC7swZh/ClN1OubmPKzKImzqMuyaSuy6OmzGRuzmNhyWDhxWFW67Bo9Tj9djwe93Ewj6pQiGwmm2/lAPvmCvpHaK7+FyBzCbHXQo9RQWlhJ/YB9zv/iQSa8/ydwXH2TVKw+x592HOfHZE6RPfYmixR9SvnEctfvn03B8HQ2ndtB08RjtBSl01RVhVNbhMCjxOy0EPQLwbgCVgKqgBIc30mwFdP4g8Ow3G5JqRwM9BCSDKNFbVvxgxS39cEG0kRE/aBDhc9nxCxVY6inqIiRavAhFWDjuSnWoAj599HT7++FTAGh/iFRlv0dyHraaLejUXTTVVFKUkcLFI3tI3rOBMzvXcX7XRlL2bibz8C6KTsdTkZpEQ34GsupSVC216FXtWA1duOzmsOrucRGuvw3R3d0txZ3UeN6N4hlROCOAFZkPpIYOBZwi5wxlHMp5Q90zlM/7MfcM9T3vZN9dgWK0Wjkc13dZ43mjrUo0WEaAMzLeW+AZAcsIQA4GmIOtR54baBzomf808Ix8h79FtVwRbVcGirtPx713Fc9/NXherwONwGb0+BN43sJ06D+jxvO2Trv3ouKp2jmX2s8fpXHy88gXvIV60xcYDs/HfHIp+pNL0J9cjPHUEkwnl2A6vRLTuY2YUjZjSt0gAaf+4gYMFzZgPCvAcwXaRAGcS+k8sZTOhK9RHp2L8shMOg5NRX5omgSd7Ydnojw6G1XCXDoTF9CZtIiuM0tRn12F+vw6VGfXoUhcTuv+adRtHU3Fwtcom/cStatGID8wH1vRGbztDZI5kKjVDNisdIs0WZtwpbWEgc6gwapsw9RSjaHuMqaaIswtNThVHXiNOgJWMz6LGa+1HyYdQoG04zEacGuUWDtaMLXWYWytxSxvxNYpw61X4zebCAh11C5qQ2+Gz8iaGCXDINEaRaS9RsyEbEIxteOV6jqtuIwGHOp2LIoGDM0l6Gqy0JRdQFWcREdeArKsoxJ0NqYeovZ8HNVn4yRFrjXzOIrCZFSlF9EKE6W6fIzNpVjaa7B1Nkug5TQZcFnMuKQeoDY8Vht+qxO31YbNpEfT1kZTUQ4FexeTNvFZit/5f7ky8tdUjXmQqi8epXzsE5RPe5HazeNoT96Krqocq0KLU2/FY3NLZihOlx+n2xeGTKcfvzOAzxXE4xTps6J27fvmQgOtuQTAusJmR1aTHbNWj04hQ1ZTTG3BGUrPbKT86Eoq41dQc2o9LZmHUJWdx9ZUhLOjGpe2CZ+xC59Fjc+uxu/QEnDoCdpNUggYtRkU6BVNtJZlcflMHBe3zSFh4UgSF39G1pbZFB/eQGXiPurTjtGSd5q2y6m0VWQhE2ZFQlVur8bSD/YOg1BVu3DbwmqnVNvpEk7BHnweoXZGjIUGUzxF6m03/iGCp0+k216Hz14i4Bm8FiJ4LUCwz4+v24fTZ8fo1NJhbKKuLp0rF/dRvnUuTVtn0HVkKbqLOzEWnsBWk45NXoJNXYHdVI3D2ojTJsNp78Tp7MLp0OByGKS6VZ/Lit9rwx9w4gt58Xb78EvQGSTQHcIf6kZKDQ709td3/v/svYd3XNW5/v/7P77rltybECCEToAQwCT0ZrCNCxjb4N5x773jbslFtuUqybZ6771rNJrRzGhG03uVpkiybGru57f2GQ2WhWzLwSbkXlhrr33O2fvsGQZnrXz8vO/zBLHZ3CjbteRmZhK3YxOLx/yVeX99lDV/+yO73nqck+OfIXX6XyhZ/QH1++cjT9yIJjOezqJkdKWZdFaXYpI1YNUpcVpE36KZcMAbhc6QUDp76OkV2Z3R/lLhEBsDzqHzTYZDg51nh7jZ/lBeK8yKwleJiP82QdF/3C39ZY3P48HrceFx2/G5bfjFkAylnAR9LkJ+N+GAh3CXj55u4Sgr4FPkjEYBNAqeYa72Rrja1yONPtGnGuoi4PficTmwCPCsr6Y4LZlLcbs5v3sDF3ZtIGnPFq4c3EnO8QOUpSRSnyPU+EI6ZHUY1G3YjFrcDpOkdnYHvASFAhsJS4p0FDxFhmf/COJUbpQZDzYYGgyR4jq2NvT5YMgcvDYU1O4Gmoa+O9z93Zx3p73Dnf9zPrvT9/tH1v83gOfNABoDTjFf5+aszwFAHaJ4ij7QH4+viZ17q5Le4eDvds9iUBXbE7u/mzn27nDzcOf8K4Hn4O8/HGgOffa/DTxjUStCwbyd0hlbG1bx/P7vIMYP5kLDK503rwvVc5iS2/sInrEe05syPe9GyRzp3vumeH7P//w9luEpZpHjeeP+lxKnMhg8xfWPvtcvDTy/iXSj+3IhjR8/iWLBa2jXjcWwbwam44uwnFqKJXH5wFiBKXEV5nPrsSVvxX55O9Yrm7Fc2oz10mZsKZuwXVyP+dwajGcGwPP0CrQJi9GdEOC5QFI41cfmoTo6F82JBehOLkJ/5gsM55bRKTI9k9fRmboFfcZ2DOk7MFzegurkUlr2fkb92ldp3PK+5LppzD2PW1ZPV6eOkM1OxOUk4rTT5xTXDilaxGs34dQ0YixLQpu2H835LajPbsKQdQRnTRZ+ZTNhs4Ww3U5YlN36LER8Dlw2Oza1HEN9Pm2ZJ5An76P90gG0uacxlqfjltcS1qvotRrpcTiJxAyChBmR10uP20OvRwwBeS66vVH3WgGeAWmvTwLPLqcLv92G16zHpW3BrqzE1JBJZ3kSmoIElFlxtFw5RNPlwzRdjqPpcjyNKXHUJx2h8VI8rZkJEnjqK69gqs2WnFwdzcU4FNW41I1R+DRq8IvcQ4uegDAestnoNjtwGywYtVraG8qpS95HwfLXKZjwH9SO/X80THyA+k8fo+rTJ6n47BnqV7yH+vRmDKUZWFRa3GaRLyoMkwKS2ilKbKMjaiwkzIXEkPo9hYop9X4Go32mQgH1CRgVWYXRvk6hdEpmQqKv0+3HbfPgNNqxarToZQ0oKjNpzk+kKWU3LSn7kKUepi37BNqKZMyNWbjaS/Hqaukyyuiyqum2awk59YQ9JiJe8d/VQY/PTsQnDFdM+Gw6LO31KCoyqEiOI/PwOjIOrKbw6Baqzh+k/tIxWnISJTdcZXkqqposNE0FGBWVWDsacXbK8Zg10jkBl5Fur01SO0Vpo1DEurtEHmkPwWDvwPhxX+eP1M2haqcAnnBUQRRmPaKENdx7nWBPP6Heq5LDrcjzFKW2kf4Ikb4Q4Z5uuoIBHH4rOkcbcnURjdlx1B9fS+PuuahPLMWUsR1z1UmsslRc6mI85ga8zjZ8Xg2BgJ5AwEwgYCfQ7aAr6KIr6KEr6CUY8hEM+QmFuwhGggQjYQk2wxL49UTLbcPRuBjR3+nzdmMx2ZC1tpJxMZGjK+aw6e0n2fjag+x65zEOjnmW5DlvU7h+EvXxK1GkxqMrScHUUIilrQ6LUoa9Q4PToMdtteATbs0iyqirW1IfI6EeeiNRA5+o2Y8oh42qnEOh80f3kWjkiwSjPdfoiQ0p2qSfSPiq5DIbDkakcmlRNu33eSRDJbfTjMtuwGXT4bHp8No78bmMBCRAF38OHAT9TqkcOSwyRgV8SgDqpzccoK+nm6u9Qfp7w/T3Rei/GuFqb5jecFAq1/V7XNhNRhTNDZTnZZCacJDzuzdzdvt6Lu7ZQlrcHvLOHqUyK4WG0hyUDRXo21uw6FS4LAYJhkWfcXeXN5pvGolEDY6Eo66U3XmdPhENM+BUe6/mwYA5HHgOhbah4NR/7Rt+6rh27e7KaQd/h6Hf71b3/8g7tzrrds8Hf87PdT0YTO/0mYP3/rTrKAj+qER2SMlsDAxvvW9A7RwCmoNLbcX3HHwfvRbPBquoI7seDgYHPxsMVndzPfiMkV7Hzv8lgmfsu91uHgqZ9+M+Cq5C/byFAvrt13z7TXR8/803xMDwbufBgCiuY+8PfX6r+xho3nG+K9gcDki/k3o+Rd9nDAwHzzdB4oBJ0T/yLHbmj94dKUze7b77CJ/RuJbvQHynv38H//P9HYbY8+0vZ/zSwPPbnm70B5bQ+vlfUK8YjW77J+gPz8Z4fCGmE4sxn1yC6fRSTKeXYzyzGtO5dVgvbsGasgXTpQ2YktdhTlqH+eJaLAI6E1eiP7UM7cmldJxcgvb4wh+G5vgCJPA8Ng9NwgK0pxejP7sUw3mhdq5Gf3kj+vRtGLJ3YczejTF9Bx1n16CIX4Dy0OdoE1diKTyPq6UKf2cHXWYzYYediCh/dTkIO50IoPM5bJKCaBQRGKfX0rLvcxp3TqZu56fIDs6jM2knztIkupX1BI0dBG0mwm7RA2rCpmpGkXWauqOrKNk4iYp1Y2nY9jHyuMWoLu7AWniWQF0eIUU9EZORiMMuKazdXrfkXis+P+hyExbutz4fXQI8vQOKp1A7XW66hQoplE6THpdOiV1Rhbk5D11FEuqCBFpT91J/fjuVp7ZQcWoHVWe/pPbiAeqTDlN38TANyXHI0k/QUXSBzopoua2xLg9bcyGOtnKcqlpcGhEkL1RaOZ5OJR6DGo9R9JF2YlO1o22sojn9GKW7PqNw+mNUTvp3Gif/F/VT/kD11Mcpn/YMNYtep+3LOZizT2NvqcVpFPmiApz9iFxQUWZ7+yEANBqPInpKJdMhCUzD+H2hqGLqDeBz+fE6PDgtNqx6PSZVO53N9airC5AXJSHLPUFb2kGUWcdQ5SfSUXoRY106VlkuLlUpXm0Nfn0LfrOSgASfOkIuI2GPhR6fgE8bvX47PQEbIa8Fr0WDVdWAujqXhsxEai4do/7KcZozE5HlnKOt8ALK0mSUFZdR1WSgbcrHpKjE1lGPs1OGxyQiK7QMBs+A3yeVCnd1hSXVLwqePwE6BQAJ6BwYkd5rRKNVrhHpv07PtWuEr/bS3RumKxzAH/Th8rkw2jtQaaporkym4fx2Wo6uRpWwGn36dsxlh7G2JuPsyMNrqsLnbMPv7aCry0R3yE4w7KI75CUolM1IbPgJRboIRboJ9wjADRPuidAtSoAjIkIlGtUhHFqjZbYRXC4/ep2JhoYGriQc4uj8T9jz1qPse/sR4sY9S+Jnb5C3dhq1B5ehuHQQXWka1uZSXKom3J1qPCY9fquNgMMZjRwaUJJF32xEqJ3hXim7Mwqdwml2pOApftM+enr7pdgV4YIrft+IBJ3XotAZ6pHyZIUjs9/nx+tx43RYsFsNWE0aLIZ2rPo2HEYlLrMaqc/XqcfvEqXtZgIeK10+J0G/m5BQP4VKK2WO+umLdHG1p5trAjyvRsGz/2qPpID2BoOI3E2Pw4a2XU5dWSHZ5xJIObCTi7s3c/nATrISDlGUcpraggxk1UV0yOuxaJW4TJ34pN5OkSHrIdjlIyx6TQV4RgaiXESO6D0Gzth5/6rgeTv4u92aALPbrf/UtTuB3/1YHwyQIzl/8P6fdD0C8LszeIp+zuHA8jsJNmPf78fgOTLDIQGBQ6H3dmB4O9C61drtzrvV2uCz/tngOfi73M31/QDNoWfeUEyHB89vv/mK2Pgp4ClAMwaVMegc/Cy2Nngeun5