Szkolny Klub Wolontariatu

Jesteś tu: » Strona Główna » Szkolny Klub Wolontariatu

Szkolny Klub Wolontariusza

Chętni do pomocy

WOLONTARIAT

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ

im. J. Lompy w STARCZY

 


,, Na miły Bóg

Życie nie tylko po to jest by brać

Życie nie po to by bezczynnie trwać

I aby żyć siebie samego trzeba dać ,,

Tolerancja -Stanisław Sojka

 


Czym jest wolontariat?

Wolontariat to przede wszystkim powołanie, a nie praca za darmo. To jedna z możliwości angażowania się w sprawy społeczne i bezinteresownego niesienia pomocy ludziom potrzebującym. Wolontariat to świadoma i dobrowolna praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinne, czy przyjacielskie.


Kim jest wolontariusz?

Wolontariusz, to każda osoba fizyczna, która świadomie, dobrowolnie oraz bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz uprawnionych organizacji i instytucji zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Z 2003 r. nr 96, poz. 873 ze zmianami).


Czy wolontariat to praca bez żadnych korzyści?

Wolontariusz, pomimo, iż za wykonywaną pracę nie otrzymuje wynagrodzenia, może liczyć na uzyskanie wiedzy i umiejętności w wielu dziedzinach, co łączy się z doświadczeniem w pracy, satysfakcją, nowymi znajomościami oraz uznaniem innych.


Kto może zostać wolontariuszem?

- każda osoba, która ukończyła 18 lat (nie jest ubezwłasnowolniona)

- osoba niepełnoletnia za zgodą rodziców, bądź opiekunów prawnych

Gdzie możesz pracować jako wolontariusz?


Wolontariat można podzielić na:

- wolontariat długoterminowy (stały) oraz krótkoterminowy, który dzieli się na wolontariat jednorazowy i okresowy.

- większość organizacji poszukuje wolontariuszy długoterminowych, ale często organizowane są akcje, w których mile widziana jest jednorazowa, bądź okresowa pomoc wolontariuszy.

 

CELE

W ramach działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu zamierzamy organizować spotkania popularyzujące wiedzę o wolontariacie, służące organizacji wszelakich zbiórek i akcji charytatywnych. Przed nami kolejne wyzwania i działania na rzecz niesienia bezinteresownej pomocy. Do szkoły zamierzamy zapraszać osoby, które aktywnie działają na rzecz wolontariatu. Praca wolontariuszy w Szkolnym Klubie Wolontariatu stwarza każdemu młodemu człowiekowi szansę na rozwój własnej osobowości. Pozwala na rozwijanie posiadanych umiejętności. Przyczynia się do odkrywania nowych talentów, nawiązywania nowych znajomości i przyjaźni, uczy też pracy. Buduje poczucie sensu z faktu pomagania innym i uzyskanie poczucia satysfakcji. Przede wszystkim przyczynia się do ciekawego i twórczego spędzenia wolnego czasu przez młodych ludzi.

 

REGULAMIN

 

SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU

 

Chętni do pomocy

 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ

 

im. J. Lompy w Starczy

 

ROK SZKOLNY 2019/20

 

Szkolne Klub Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do uczniów klas I- VIII, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu akcje charytatywne i kulturalne.

 

Cechy wolontariusza:

 

· dużo optymizmu i chęci do działania

 

· motywacja do niesienia pomocy potrzebującym,

 

· umiejętność gospodarowania czasu,

 

· odwaga, empatia i otwartość,

 

· odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność,

 

.poczucie humoru

 

· kultura osobista.

 

Obowiązki wolontariusza

 

1. Uczniowie są zobowiązani przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Wolontariacie.

 

2. Członkowie Wolontariatu systematycznie uczestniczą w pracach wolontariatu, a także w spotkaniach i warsztatach.

 

3. Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków.

 

4. Wolontariusz szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga.

 

5. Wolontariusz dochowuje tajemnicy dotyczącej swojej pracy.

 

6. Wolontariusze działają w zespole i pomagają sobie wzajemnie.

 

7. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę.

 

8. Członkowie Wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być wzorem dla innych uczniów, przestrzegać zasad etyki.

 

9. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu.

 

Prawa wolontariusza

 

1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.

 

2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole, pomocy w domu oraz własnego odpoczynku.

 

3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony opiekunów i innych członków wolontariatu.

 

4. Wolontariusz ma prawo do otrzymania konkretnego zakresu obowiązków związanych z jego posługą.

 

5. Nie wolno wywierać na wolontariuszach presji moralnej w związku zrealizowanym zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami.

 

6. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu uprzedzając odpowiednio wcześniej opiekuna Klubu.

 

 

Działania charytatywne

Miesiąc

1.

Adopcja zwierzaka ze schroniska w Częstochowie – kociaka i psiaka

 

Cały rok

2.

Zbiórka książek na rzecz fundacji –Zaczytani dla dzieci ze szpitali

Wrzesień

3.

Zbiórka pluszaków do 30.09.2019 dla dzieci z niepełnosprawnością. – wrzesień

Wrzesień

4.

Dzień Edukacji Narodowej- pieniądze na rzecz Hospicjum Dar serca

Październik

5.

Paczka dla dzieci z fundacji

Listopad /grudzień

6.

Wielkanoc –Fundacja

Marzec/kwiecień

7.

Projekt charytatywny dla dzieci z Fundacji MOST

Czerwiec

 

 

 

Kiermasze świąteczne

 

Góra Grosza

 

Kartki Świąteczne Sursum Corda

 

Nagradzanie wolontariuszy

 

Członkowie wolontariatu mogą być nagrodzeni poprzez:

 

a) wyrażenie uznania słownego,

 

b) pochwałę na forum szkoły,

 

c) wręczenie listów pochwalnych i dyplomów.

 

d) wpisanie na świadectwie klasy VIII uczestnictwa w pracach wolontariatu (wypisanie zaświadczenia z określoną liczbą dni, godzin, działań)

 

 

 

Opiekun klubu Magdalena Bogacka