Polski Czerwony Krzyż

Jesteś tu: » Strona Główna » Organizacje szkolne » Polski Czerwony Krzyż

Polski Czerwony Krzyż (PCK) – najstarsza polska organizacja humanitarna będąca członkiem Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Zajmuje się udzielaniem pomocy humanitarnej w czasie klęsk i wojen, pomocą socjalną, nauką pierwszej pomocy, prowadzeniem zabezpieczeń medycznych imprez masowych, propagowaniem idei honorowego krwiodawstwa, rozpowszechnianiem znajomości międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych.

 


 

Cele statutowe PCK to:

 

 • wspomaganie w czasie konfliktu zbrojnego wojskowej i cywilnej służby zdrowia
 • prowadzenie działalności humanitarnej na rzecz ofiar konfliktów zbrojnych
 • upowszechnianie znajomości międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych
 • prowadzenie Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań w celu odnajdywania zaginionych w czasie konfliktów zbrojnych i scalania rozdzielonych przez wojny rodzin
 • upowszechnianie zasad i ideałów Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca
 • współpraca z władzami publicznymi w trosce o zapewnienie poszanowania międzynarodowego prawa humanitarnego
 • prowadzenie działalności na rzecz rozwoju krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz pozyskiwania honorowych dawców krwi
 • niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych lub katastrof w kraju i za granicą
 • przygotowywanie społeczeństwa do właściwych zachowań w przypadku wystąpienia klęski i katastrofy
 • prowadzenie działalności w dziedzinie opieki i pomocy społecznej
 • prowadzenie działalności w dziedzinie ochrony zdrowia, w tym w zakresie poprawy zdrowia publicznego
 • przeciwdziałanie uzależnieniom
 • prowadzenie szkolenia w zakresie pierwszej pomocy
 • działania na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych
 • prowadzenie działań upowszechniających zasady bezpiecznego zachowania się na drodze
 • rozwijanie działalności dzieci i młodzieży
 • organizacja i prowadzenie placówek edukacyjno-oświatowych, opiekuńczych i socjalnych, wypoczynkowych, rehabilitacyjnych, leczniczych oraz innych
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych
 • prowadzenie działań na rzecz mniejszości narodowych
 • prowadzenie szkoleń w zakresie aktywizacji zawodowej osób podlegających wykluczeniu społecznemu
 • realizacja innych zadań zgodnych z celami PCK, w tym zadania publiczne zlecone przez organy administracji państwowej i samorządowej
 • rekrutacja i szkolenie personelu i wolontariuszy niezbędnych do wykonywania swoich zadań

W Naszej Szkole działa koło PCK.

Opiekunem jest Pani mgr Dorota Gal