Regulamin świetlicy w Szkole Podstawowej

Jesteś tu: » Strona Główna » Świetlica Szkolna » Regulamin świetlicy w Szkole Podstawowej

Regulamin świetlicy Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy


Spis treści:


1. Postanowienia ogólne                                                                                                                                            

2. Cele i zadania świetlicy                                                                                                                                                

3. Założenia organizacyjne                                                                                                                                          

4. Wychowankowie świetlicy                                                                                                                                              

Prawa uczestnika zajęć w świetlicy                                                                                                                              

Obowiązki uczestnika zajęć w świetlicy                                                                                                                

5.  Nagrody i wyróżnienia, kary                                                                                                                                                                                                                                                 

6.  Współpraca z rodzicami                                                                                                                                       

7. Dokumentacja świetlicy                                                                                                                                                                        

  8. Obowiązki wychowawcy świetlicy

§ 1

Postanowienia ogólne
Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły. Głównym celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.
W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły.

§ 2

 Cele i zadania świetlicy
Wychowawca  świetlicy szkolnej zapewnia dzieciom:                                                                                                                                 

1. Zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie   warunki do nauki własnej, rekreacji, i rozwijania własnych zainteresowań.
2. Kształtuje nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie.
3. Rozwija zainteresowania oraz zdolności.
4. Wdraża do samodzielnej pracy umysłowej.
5. Udziela pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
6. Organizuje właściwy i kulturalny wypoczynek.
7. Sprawuje opiekę nad dożywieniem.

Do zadań świetlicy należy:

­    zapewnienie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej dzieci, przyzwyczajanie ich do samodzielnej pracy;

­    organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;

­    odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;

­    stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego;

­    upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;

­    rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności

­    współdziałanie z nauczycielami, wychowawcami klas, rodzicami oraz instytucjami społecznymi;

­    zapewnienie możliwości spożycia obiadu i wypicia herbaty

­    zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań.

 

§ 3

Założenia organizacyjne.                                                                                                                                                                       

1. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godz. 7.30-15.30
2. Zapisy dzieci na świetlicę odbywają się do 30  września każdego roku szkolnego                                                                                

3.  Rodzice zapisują dziecko do świetlicy szkolnej przez wypełnienie „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej” (kartę należy pobrać u wychowawcy świetlicy).                                                                                                                                               

4. Na podstawie zebranych kart powołana komisja rekrutacyjna ustala listę uczniów objętych stałą opieką świetlicy.                                                                                                                                                                                  

5.  Świetlica prowadzi dzienny rejestr frekwencji uczniów zgłaszających się do opieki.                                                                                    

6. Tygodniowy czas pracy świetlicy wynosi 26 godzin                                                                                                                              

7. Jednostką zajęć w świetlicy jest 60 minut                                                                                                                                                  

 8. Liczba uczniów w grupie nie może przekraczać 25

 

§ 4


Wychowankowie świetlicy
1. Do świetlicy przyjmuje się uczniów dojeżdżających, dzieci rodziców pracujących a także wszystkich uczniów, których rodzice wyrażą potrzebę pozostawienia ich dziecka pod opieką na terenie szkoły                                                                                                                         

2. Świetlica zapewnia również opiekę uczniom nie zapisanym na zajęcia

 Prawa uczestnika świetlicy.
Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:                                                                                                                             

1.  udziału w zajęciach prowadzonych przez wychowawców świetlicy lub do zajęć indywidualnych.                                                                                                                                                            2. prawo do korzystania z wyposażenia świetlicy zgodnie z regulaminem świetlicy oraz sposobami ustalonymi przez wychowawcę świetlicy.                                                                                                                                                                                    

3. korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań;                                                                                                                         

4. wpływa na planowanie pracy w świetlicy;                                                                                                                                              

 5. korzystania z organizowanych form dożywiania

Obowiązki uczestnika świetlicy.
Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:

 1. Systematycznego udziału w zajęciach,
 2. Zgłaszania swojej obecność po zajęciach dydaktycznych, między nimi, przed zajęciami oraz każdorazowo meldowania swojego odejście u wychowawcy świetlicy,
 3. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwiania swojej nieobecności na zajęciach,
 4. Nie opuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy, (osoby, które chcą zwolnić się z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców),
 5. Wykonywania poleceń wychowawcy świetlicy oraz pozostałych pracowników
 6. Natychmiastowego meldowania wszelkich wypadków,
 7. Odrabiania zadanych lekcji pod opieką wychowawcy świetlicy,
 8. Dbania o porządek i wystrój świetlicy oraz korytarza,
 9. Poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy,
 10. Poszanowania ciszy , spokoju oraz pracy innych,
 11. Szanowania własności szkoły i innych osób (zabrania się chowania rzeczy kolegów i koleżanek dla zabawy).
 12. Kulturalnego zachowanie się w trakcie zajęć świetlicowych jak i w trakcie pobytu na stołówce, respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy,
 13. Przestrzegania regulaminu świetlicy.

§ 5

Nagrody i wyróżnienia : Wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę,                                                                     Pochwała przekazana opiekunom.

Kary: Upomnienie, nagana udzielona przez wychowawcę w obecności wszystkich uczniów.                                               Poinformowanie rodziców o złym zachowaniu (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie)

§ 6

Współpraca z rodzicami
Bezpośrednia (codzienny kontakt i rozmowy – rodzice odbierają dzieci ze świetlicy osobiście)
Rozmowy telefoniczne
Rozmowy podczas dni otwartych oraz zebrań z rodzicami.

§ 7

Dokumentacja świetlicy

1. Plan pracy świetlicy szkolnej;
2. Tygodniowy rozkład zajęć, zawarty w planie pracy świetlicy;
3. Dziennik zajęć;
5. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej

 

§ 8

Obowiązki wychowawcy świetlicy

1. Wychowawcy współpracują ze sobą w ramach zespołu wychowawczego świetlicy.                                                        2. Wychowawcy, realizując zajęcia programowe i inne (wg planu pracy), dbają o różnorodną ofertę zajęć świetlicowych.                                                                                                                                                                                      3. Wychowawcy tworzą atmosferę wzajemnej tolerancji i akceptacji.                                                                                               4. Wychowawca świetlicy w szczególności zobowiązany jest do:                                                                                                     • dbania o bezpieczeństwo wychowanków,                                                                                                                                   • przestrzegania ustalonego w szkole czasu pracy i wykorzystywania go w sposób jak najbardziej efektywny,                                                                                                                                      • dążenia do uzyskania w pracy jak najlepszych wyników i przejawiania w tym celu inicjatywy,                                                                                                                                                          • dbania o kulturę spożywania posiłków,                                                                                                                                           • przestrzegania regulaminu pracy, przepisów BHP i ppoż.,                                                                                                        • dbania o dobre imię szkoły,                                                                                                                                                            • wykazywania troski o powierzony sprzęt,                                                                                                                                            • przestrzegania tajemnicy rady pedagogicznej,                                                                                                                             • przestrzegania zasad współżycia społecznego,                                                                                                                                 • tworzenia warunków sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi uczniów, rozwiązywania ewentualnych konfliktów.                                                                                                                                                                                          5. Nauczyciel świetlicy utrzymuje kontakt z wychowawcą klasowym, pozostałymi nauczycielami i pracownikami szkoły.                                                                                                                                                                                             6. Wychowawca ma obowiązek zawiadomić rodziców (prawnych opiekunów0 o problemach mających miejsce podczas zajęć w świetlicy.                                                                                                                                                                         7. W przypadku zaistnienia wypadku, któremu ulegnie wychowanek, wychowawca zobowiązany jest podjąć niezwłocznie następujące działania: zawiadomienie pielęgniarki szkolnej (pogotowia ratunkowego – w uzasadnionych przypadkach), zawiadomienie rodziców (prawnych opiekunów) o wypadku i stanie zdrowia wychowanka, poinformowanie o wypadku dyrektora szkoły.

 

 

 

 

 

Dziecięcy Kodeks Zachowań podczas pobytu w świetlicy szkolnej w szkole w Starczy

              Uczestnicząc w zajęciach opiekuńczo - wychowawczych w świetlicy szkolnej chcę:

 1. Pomagać innym.
 2. Szanować, akceptować  inność i indywidualizm innych
 3. Być uprzejmym dla kolegów.
 4. Bawić się zgodnie.
 5. Szanować własność innych.
 6. Dzielić się zabawkami z innymi.
 7. Słuchać poleceń dorosłych.
 8. Dbać o książki i zabawki, czystość i porządek.
 9. Szanować pracę innych ludzi, sprzątać po sobie, układać gry na miejsce do tego przeznaczone.                                                                                                                                         
 10.  Używać magicznych słów: proszę, dziękuję, przepraszam.
 11.  Kulturalnie spożywać posiłki, nie przeszkadzać w tym innym osobom.
 12. Gdy muszę wyjść zgłaszać swoje wyjście wychowawcy świetlicy

Nie mogę:

 1. Bić, popychać, wyrządzać krzywdę innym.
 2. Przezywać innych.
 3. Wyśmiewać się z innych.
 4. Przeszkadzać innym w zabawie i nauce.
 5. Niszczyć pracę innych.
 6. Biegać, krzyczeć, hałasować.
 7. Niszczyć zabawek, gier i innych przedmiotów.
 8. Wychodzić ze świetlicy bez uprzedniego powiadomienia o tym wychowawcy