Procedura uzyskania karty rowerowej

Jesteś tu: » zajęcia matematyczno - przyrodnicze » Procedura uzyskania karty rowerowej

Procedura uzyskania karty rowerowej


 

Podstawa prawna: Ustawa prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr. 98, poz. 602 z późn. zm.)

 

I. Głównym celem jest przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego i świadomego uczestniczenia w ruchu drogowym, dbałości o własne bezpieczeństwo, życie i zdrowie.

 

II. Treści edukacyjne:

 

Tematyka wychowania komunikacyjnego realizowana jest w ramach przedmiotu  Technika  w postaci zajęć teoretycznych i oraz podczas zajęć wychowania fizycznego - ćwiczenia praktyczne i sprawnościowe. W klasach I-III nauczyciele wychowanie komunikacyjne włączają w treści bloków programowych.

 

 • Klasa IV: uczniowie  poznają obowiązkowe przepisy i znaki drogowe umożliwiające zdobycie karty rowerowej,
 • Klasa V - rozszerzenie i utrwalenie treści z klasy IV,
 • Klasa VI -  praktyczna praca z programami komputerowymi o tematyce wychowania komunikacyjnego, poszerzanie wiedzy i umiejętności przygotowujących do egzaminu uprawniającego do kierowania motorowerami.

 

III. Warunki uzyskania KARTY ROWEROWEJ

 

 • W uzyskaniu karty rowerowej uczniów wspierają wszyscy nauczyciele szkoły, a w szczególności nauczyciele techniki, wychowania fizycznego, wychowawcy.
 • Koordynatorem całości działań jest nauczyciel techniki.
 • Do uzyskania karty rowerowej przygotowywani są uczniowie klas IV głównie na zajęciach z wychowania komunikacyjnego w ramach przedmiotu  technika, na godzinach wychowawczych oraz wybranych lekcjach wychowania fizycznego.
 • O wydanie karty rowerowej  może ubiegać się każdy uczeń, który wyraża chęć jej uzyskania o ile ma ukończone 10 lat oraz uzupełniony: Arkusz zaliczeń ubiegającego się o kartę rowerową. (załącznik nr 1)
 • Do egzaminu za zgodą obojga rodziców może przystąpić uczeń, któremu do ukończenia 10 roku życia brakuje nie więcej niż trzy miesiące. Kartę rowerową wydaje mu się jednak dopiero z dniem ukończenia 10 lat.

 

Egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

 

Przystąpienie do egzaminu jest dobrowolne.

 

1. Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu jednokrotnego wyboru. Uczeń ma prawo do egzaminu poprawkowego. Egzamin obejmuje sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego, znaków i sygnałów drogowych oraz zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.

 

2. Egzamin praktyczny polega na wykonaniu następujących zadań egzaminacyjnych:   

 

 • przygotowanie roweru do jazdy
 • ruszanie z terenu płaskiego i pod górkę
 • jazda do przodu po prostej i łukach w kształcie cyfry 8 (tzw. „ósemki”)
 • jazda po wyznaczonym torze
 • prawidłowe hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w wyznaczonych miejscach właściwe reagowanie na znaki i sygnały drogowe (szczególnie znaki:A-5, A-7, A-8, A-10, A-16, A-17, A-29, B-1, B-2, B-9, B-20, B-21, B-22, C-2, C-4, C-5, C-12, C-13, C-13a, D-1, D-2, D-3, D-6 )

 

Sprawdzian umiejętności praktycznych  odbywać się będzie w wyznaczonym terminie (koniec maja – początek czerwca) na odpowiednio przygotowanym na boisku szkolnym placu manewrowym, w obecności komisji egzaminacyjnej.

 

Uczeń zobowiązany jest stawić się na egzamin z  rowerem wzorcowo przygotowanym do użytku tj. sprawnym technicznie i przepisowo wyposażonym.

 

Komisję egzaminacyjną powołuje dyrektor szkoły.

 

Policjant posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego z racji swojego zawodu i znajomości merytorycznych może współpracować ze szkołą, uczestniczyć w zajęciach, sprawdzianach oraz samym egzaminie.

 

Całością spraw organizacyjnych związanych z uzyskaniem przez uczniów karty rowerowej kieruje szkoła.

 

Komisja egzaminacyjna sporządza protokół przeprowadzonego egzaminu i dołącza do niego w formie załączników arkusze zaliczeń ubiegającego się o kartę rowerową.

 

Obowiązkowe załączniki do karty rowerowej przedkładane w sekretariacie szkoły:

 

 

 • Arkusz zaliczeń ubiegającego się o kartę rowerową
 • Zdjęcie legitymacyjne 

 

Karty rowerowe wydaje dyrektor szkoły na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń potwierdzającego zdobycie i potwierdzenie znajomości obowiązującej wiedzy i umiejętności.

 

Fakt wydania karty odnotowany zostaje w ewidencji druków ścisłego zarachowania.