Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Starczy

Strona główna


 

Dzisiaj na tablicy

 

projekt

 

projekt 1

 

 

 WYNIKI REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARCZY NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

W wyniku postępowania rekrutacyjnego wszystkie dzieci, których rodzice złożyli ZGŁOSZENIA  lub WNIOSKI o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej  Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy w roku szkolnym 2021/2022 zostały przyjęte do klasy pierwszej. 

Lista dzieci przyjętych do klasy pierwszej została umieszczona na tablicy ogłoszeń w szkole, na korytarzu obok sekretariatu.

Dyrektor szkoły

Aldona Huras

 INFORMACJA DOTYCZĄCA NAUKI ZDALNEJ 

 

 Zgodnie z decyzją rządu  do dnia  25 kwietnia 2021r.  uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych  będą uczyli się zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 W Szkole Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy głównym  środkiem komunikacji jest e-dziennik, w którym nauczyciele planują lekcje zdalne, wysyłają materiały dydaktyczne do lekcji oraz linki do logowania się na lekcje online odbywające się  zgodnie z obowiązujacym planem zajęć edukacyjnych (w aplikacji Zoom).

 Szczegółowe zasady organizacji zdalnego nauczania zostały zawarte w "Regulaminie kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19". Regulamin ten znajduje się w zakładce: Dokumenty Szkoły.    

W zakładce: Dokumenty szkoły znajduje się również "Regulamin wypożyczenia sprzętu komputerowego w Szkole Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy.

 

     INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI ZAJĘĆ PROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU

Od 18 stycznia 2021r w naszej szkole wznowiono realizację zajęć prowadzonych w ramach projektu "Z małej szkoły w wielki świat. Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Starcza".

Od 22 marca 2021r zajęcia projektowe we wszystkich klasach będą odbywały się w formie zdalnej na platformie Zoom zgodnie z obowiązującym dotychczas harmonogramem.

 

WAŻNE TERMINY

01-06.04.2021r. - wiosenna przerwa świąteczna,

25-27.05.2021r.- egzamin ósmoklasisty, dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas I-VII,

30.04.2021r., 04.06.2021r., 23-24.06.2021r - dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

ŚWIETLICA

Ze świetlicy szkolnej,  w okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych,  mogą korzystać uczniowie z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice

  1) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

 2) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

 3) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

  4) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

 5) wykonują działania ratownicze,

 6) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 7) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 8) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 9) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

 10) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

 11) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek.

 

Świetlica szkolna bedzie czynna od 7.00 do 16.00. Warunkiem udziału w zajęciach świetlicowych jest złożenie przez rodzica w sekretariacie szkoły wniosku oraz oświadczenia o miejscu zatrudnienia.

 

KONSULTACJE DLA UCZNIÓW Z KLASY VIII 

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych, szkoła na wniosek uczniów, rodziców lub nauczycieli umożliwia ósmoklasistom konsultacje indywidualne lub w grupach (do 5 osób) w zakresie przedmiotów-język polski, matematyka, język angielski.

Wnioski w tej sprawie należy kierować bezpośrednio do nauczycieli uczących danego przedmiotu. 

Terminy ewentualnych konsultacji: 

Z języka polskiego - środa 16.00-16.45 

Z matematyki  - czwartek 16.00-16.45 

Z języka angielskiego - wtorek 15.00-15.45

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA 

Od poniedziałku 01.02.2021r. szkolna biblioteka będzie czynna wg harmonogramu: 

Poniedziałek: 8.00-16.00 

Wtorek: 8.00-15.00 

Środa: 8.00-15.00 

Czwartek: 8.00-14.00 

Piątek: 8.00-10.00

 

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 Szkoła prowadzi zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z dotychczas obowiązującym planem.

Uczniowie, którzy ze względu na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, nie mogą uczyć się zdalnie w domu, mogą korzystać z nauczania na terenie szkoły.

 

PEDAGOG SZKOLNY-Pani Tatiana Żak 

Od poniedziałku 01.02.2021r. dyżury pedagoga  będą odbywać się według harmonogramu: 

Poniedziałek: 13.25-14.10

Wtorek: 11.40-12.25
Czwartek: 9.40-10.25
Piątek: 10.40-11.25
               11.40-12.25 

               12.35-13.20

               13.25-14.10

Kontakt z pedagogiem możliwy jest przez e-dziennik, aplikację zoom lub  e-mail:  t.zak@szkolystarcza.szkolnastrona.pl

 

PSYCHOLOG SZKOLNY - Pani Iwona Bołtuć 

Od poniedziałku 9.11.2020r. dyżury szkolnego psychologa  będą odbywać się według harmonogramu: 

Czwartek: 8.00-9.35

Piątek: 10.40-14.10

Kontakt z szkolnym psychologiem możliwy jest przez e-dziennik, aplikację zoom lub e-mail:   i.boltuc@szkolystarcza.szkolnastrona ,  nr tel. 343140305 lub bezpośrednio w szkole.

Dyrektor szkoły

Aldona Huras

 

PORADY DLA RODZICÓW:

   RODZICU:

-unikaj zabierania dzieci do miejsc gdzie są duże skupiska ludzi (np. sklepy, centra handlowe, komunikacja publiczna)

 

-przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

 

-rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz; rozmawiaj z dziećmi na temat podstawowych zasad higieny, częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz zasłaniania ust podczas kaszlu i kichania;

 

-śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły;

 

-jeśli osoba ma objawy grypopodobne, należy bezzwłocznie powiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną  w Częstochowie, telefon: 34 344-99-26, 34 344-99-00, 34 344-99-01lub zgłosić się do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. N.M.P. w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, na Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 7; 

 

-w przypadku dodatkowych wątpliwości można dzwonić na infolinię Ministerstwa Zdrowia – tel. 800 190 590.