XIX POWIATOWY KONKURS EKOLOGICZNY ORAZ XIV POWIATOWY KONKURS EKOLOGICZNY

Jesteś tu: » Strona Główna » Dla ucznia » XIX POWIATOWY KONKURS EKOLOGICZNY ORAZ XIV POWIATOWY KONKURS EKOLOGICZNY

REGULAMIN

XIX   POWIATOWEGO  

KONKURSU   EKOLOGICZNEGO

 

Organizatorzy konkursu:

 

1.     Starostwo Powiatowe w Częstochowie
2.     Szkoła Podstawowa im. J. Lompy w Starczy

 

 

Konkurs odbywa się pod patronatem Starosty Powiatu Częstochowskiego

 
Celem konkursu jest:
 • podniesienie świadomości ekologicznej młodzieży szkolnej,
 • rozwijanie i pogłębianie zainteresowań ekologicznych młodzieży,
 • inspirowanie młodzieży do działań na rzecz przyszłości rozumianej jako efekt zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym.
 • ukierunkowanie na przewidywanie skutków różnorodnych działań człowieka w tym głównie na środowisko naturalne i jego zasoby,
 • zachęcanie młodzieży do działalności indywidualnej i grupowej na rzecz ochrony środowiska, do samokształcenia, współdziałania oraz współzawodnictwa dla dobra lokalnej społeczności,
 • nawiązywanie kontaktów i współpracy między uczniami, nauczyciela-mi i szkołami.
 

Zgłoszenia, i korespondencję dotyczącą konkursu należy kierować listownie na adres:

 

Szkoła Podstawowa im. J. Lompy

ul. Szkolna 44

42 – 261 Starcza,

 

Informacje dodatkowe można uzyskać telefonicznie pod numerem:

(034) 3140305,

lub pocztą elektroniczną kierowaną na adres: szp.starcza@interia.pl osobą odpowiedzialną za przebieg konkursu jest nauczyciel SP w Starczy – Jolanta Jeziorowska

 

W zgłoszeniu szkoły prosimy o podanie nazwiska nauczyciela odpowiedzialnego za przygotowanie uczniów do konkursu w danej szkole.


Konkurs testowo-zadaniowy
„Bliżej ekologii”

 

1.     Uczestnicy i zgłoszenia.

Konkurs organizowany jest dla uczniów klasy gimnazjalnej oraz klas VII i VIII szkoły podstawowej. Zgłoszenia szkół do konkursu należy przesłać na załączonych kartach na adres Szkoły Podstawowej w Starczy.

O udziale w konkursie można również poinformować organizatora mailowo lub telefonicznie,  do dnia 26.04.2019 roku.


2.     Zakres materiału  ścieżki testowo-zadaniowej
 • wiadomości dotyczące ekologii ujęte w podstawie programowej i programach nauczania zajęć edukacyjnych: biologia, chemia, fizyka, geografia, edukacja ekologiczna,
 • znajomość Polskich Parków Narodowych,
 • znajomość parków krajobrazowych naszego województwa,
 • gatunki fauny i flory chronione w Polsce,  formy ochrony przyrody,
 • instytucje i organizacje odpowiedzialne za ochronę przyrody i środowiska naturalnego człowieka w Polsce i Unii Europejskiej,
 • zagadnienia recyklingu,
 • zasoby leśne i ich ochrona,
 • formy ochrony przyrody w powiecie częstochowskim
3.     Przebieg konkursu
 

Szkoła zgłasza do konkursu jedną drużynę złożoną z maksymalnie trzech zawodników.  W skład tej drużyny mogą wchodzić uczniowie III klasy gimnazjum oraz VII i VIII klasy szkoły podstawowej - 

o składzie drużyny decyduje nauczyciel/opiekun.

Szkoła zgłaszająca drużynę do  konkursu może przesłać organizatorom swoje propozycje zadań konkursowych do dnia 26 kwietnia 2019 roku (data otrzymania pytań).

W konkursie drużyny zespołowo i indywidualnie rozwiązują zadania:    

a) problemowe   

b)zamknięte i otwarte

Organizatorzy konkursu ustalą ostateczną listę pytań i zadań konkursowych, uwzględniając propozycje szkół. Organizatorzy zapewnią też sprzęt i materiały potrzebne do przeprowadzenia konkursu oraz przygotują nagrody, dyplomy i stosowne zaświadczenia dla uczniów i nauczycieli.

 

4.     Jury i wyniki

Członkami Jury zostają nauczyciele/opiekunowie drużyn poszczególnych szkół, oraz przedstawiciele organizatorów. Przewodniczącego komisji konkursowej typują organizatorzy.

Komisja na bieżąco punktuje odpowiedzi udzielane przez poszczególne drużyny i przez zawodników. W przypadku wyników remisowych Jury zarządza dogrywkę według ustalonych na bieżąco reguł.

W konkursie zostają nagrodzone trzy drużyny i trzej uczestnicy z najwyższą punktacją. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują zaświadczenia uczestnictwa w konkursie powiatowym.

 

 

REGULAMIN

XIV   POWIATOWEGO  

KONKURSU   EKOLOGICZNEGO

 
Konkurs tematyczny:   
"Dla Planety – przemysł tekstylno-odzieżowy”

 

Organizatorzy konkursu:

 

1.     Starostwo Powiatowe w Częstochowie
2.     Szkoła Podstawowa im. J. Lompy w Starczy

 

 

Konkurs odbywa się pod patronatem Starosty Powiatu Częstochowskiego

 

1. Regulamin konkursu

 

Misją konkursu jest propagowanie/promowanie wśród młodzieży szkolnej postaw i zachowań nacechowanych troską o stan środowiska naturalnego w tym głównie dostrzeżenie zagrożeń jakie wiążą się z rozwojem przemysłu, komunikacji, urbanizacji, zużyciem energii, konsumpcjonizmu.

 

Celami konkursu są:

 • podniesienie świadomości ekologicznej młodzieży szkolnej,
 • rozwijanie i pogłębianie zainteresowań ekologicznych młodzieży oraz inspirowanie jej do działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego
 • poszerzenie wiedzy z zakresu skutków różnorodnych działań człowieka ingerujących w środowisko naturalne
 • zachęcanie młodzieży do samokształcenia i przyjmowania postaw obywatelskich dla dobra społeczności lokalnych, i ogólnoeuropejskich

 

Zadania dla uczestników konkursu obejmują:

 • przedstawienie konkretnych korzyści płynących z ochrony środowiska
 • wpływ przemysłu tekstylnego i odzieżowego na organizmy, w tym na człowieka
 • propozycje ograniczenia konsumpcjonizmu związanego z przemysłem tekstylno-odzieżowym

Uczeń, może w swojej pracy uwzględnić co najmniej jedno zadanie.

 

 

Typy i formy prac konkursowych:

 • reportaże lub fotoreportaże, plakaty,
 • format dla reportaży - maksymalnie 6 stron A4 własnego tekstu wraz z grafikami lub zdjęciami,
 • format dla plakatów maksymalnie 1 str. A3, z tyłu powinna znajdować się informacja o autorze pracy (imię nazwisko, klasa) oraz nazwa szkoły do której uczęszcza uczeń;

 

Zgłoszenia zbiorcze uczestników winny być dokonywane przez szkoły telefonicznie do Sekretariatu Szkoły Podstawowej im. J. Lompy w Starczy (034) 3140305 lub pocztą elektroniczną na adres szp.starcza@interia.pl

W konkursie będą oceniane indywidualne prace uczniów, zebrane w szkołach  przez nauczycieli-opiekunów. Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach, dla autorów najlepszych prac przewidziano nagrody i dyplomy.

Kategoria I – klasy VI-VIII SP i klasa gimnazjalna

Kategoria II – klasy IV-V SP.

Kategoria III – klasy I-III SP

 

Prace wraz z listą uczestników konkursu i nazwiskami nauczycieli-opiekunów  powinny być przesłane przez szkoły na adres:

Szkoła podstawowa im. J. Lompy,

ul. Szkolna 44,

42-261 Starcza

w nieprzekraczalnym terminie do 6 maja 2019 r. (decyduje data wpłynięcia pracy do SP w Starczy).

Organizatorzy przewidują możliwość publikacji najciekawszych prac.Prace nie podlegają zwrotowi. Informacje o rozstrzygnięciu konkursu zostaną przekazane do szkół do 10.05.2019r. wrazz zaproszeniami na uroczystość wręczenia nagród przewidywaną na dzień 14 maja 2019r. 

Pliki do pobrania