Prawa i obowiązki ucznia

Jesteś tu: » Strona Główna » Dla ucznia » Prawa i obowiązki ucznia

 Prawa i obowiązki uczniów


1. Wszystkie prawa ucznia wynikają z Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, Konwencji o Prawach Dziecka i Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
2. Każdy uczeń w szkole ma prawo do:

 1. wiedzy o prawach i uprawnieniach przysługujących uczniowi szkoły; dostępu do statutu szkoły oraz innych dokumentów wewnątrzszkolnych;
 2. jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 3. znajomości programów nauczania i wymagań edukacyjnych podlegających ocenianiu;
 4. otrzymywania informacji o podejmowanych w jego sprawach decyzjach np. w sprawie promocji, klasyfikowania, kar porządkowych, świadczeń socjalnych;
 5. informacji na temat życia szkolnego, w tym o organizacji zajęć pozalekcyjnych, imprez szkolnych, rozkładu lekcji;
 6. bezpłatnego podręcznika, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych;
 7. bezpłatnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dostosowanej do jego potrzeb i możliwości organizowanej na zasadach określonych w statucie szkoły;
 8. otrzymywania wsparcia w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
 9. wypowiadania się zgodnie z własnym światopoglądem, jeśli nie narusza tym dobra innych;
 10. wypowiadania opinii na temat spraw ważnych w życiu szkoły, klasy, samorządu;
 11.  przedstawiania stanowiska we własnej sprawie np. w sytuacji konfliktu;
 12. posiadania i głoszenia bez przeszkód własnych poglądów i opinii na każdy temat, pod warunkiem, że nie narusza praw i godności innych osób;
 13.  równego traktowania niezależnie od wyznawanej religii i światopoglądu;
 14. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej, krzywdy, złego traktowania lub wyzysku;
 15.  poszanowania własnej godności;
 16. opieki w czasie zajęć organizowanych w szkole;
 17. pomocy w przygotowaniu do konkursów;
 18. do czynnego uczestnictwa w wyborach do Samorządu Uczniowskiego, jako kandydat  i wyborca;
 19. wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności odrabiania pracy domowej;
 20.  zwracania się do Dyrektora, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;
 21. korzystania z bazy Szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad określonych przez Dyrektora Szkoły.

3. W przypadku naruszenia praw

 1.  Uczeń lub jego rodzic może złożyć skargę do:
  •  wychowawcy klasy,
  • pedagoga szkolnego,
  • dyrektora szkoły.
 2. Skarga powinna być złożona na piśmie.
 3. Wycofanie skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrzenia skargi.
 4. Rozpatrzenie skargi następuje w ciągu 7 dni od daty jej złożenia.

4. Obowiązki ucznia:

 1. w zakresie właściwego zachowania podczas zajęć edukacyjnych ucznia obowiązuje:
  •  przestrzeganie postanowień zawartych w statucie i regulaminie szkoły,
  • systematyczne i aktywnie uczestniczenie w zajęciach edukacyjnych, w życiu klasy i szkoły,
  • zachowanie dyscypliny na zajęciach i przerwach,
  • systematyczne uzupełnianie  braków w nauce, korzystanie z prowadzonych w szkole form pomocy ( zespół wyrównawczy, koła przedmiotowe lub inne dodatkowe zajęcia);
  •  staranne dokumentowanie   swojej pracy (prowadzenie zeszytu przedmiotowego, gromadzenia prac plastycznych i inne);
  • systematyczne i staranne wykonywanie  prac domowych;
  • czytanie  lektur i innych  książki, korzystanie ze wszystkich dostępnych źródeł informacji;
  • uczestniczenie  w sprawdzianach i pracach kontrolnych, w przypadku nieobecności na sprawdzianie uzupełnienie  uzgodnionym z nauczycielem terminie;
  • przestrzeganie regulaminów klasopracowni ze szczególnym zachowaniem bezpieczeństwa;
  •  zachowanie dyscypliny na zajęciach;
  •  ekonomiczne i racjonalne wykorzystanie czasu zajęć edukacyjnych;
  • systematyczna praca nad własnym rozwojem i kształceniem swoich umiejętności.
 2. W zakresie usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych ucznia obowiązuje:
  •  usprawiedliwienie dłuższej nieobecności na zajęciach edukacyjnych w ciągu trzech dni po powrocie do szkoły;
  • korzystanie z ustalonych form usprawiedliwień absencji: zwolnienie lekarskie, pisemne zwolnienie od rodziców, osobiste ustne usprawiedliwienie przez rodziców                      u wychowawcy klasy;
  • okazanie pisemnego zwolnienia od rodziców z kilku zajęć edukacyjnych w danym dniu wychowawcy klasy lub dyrektorowi szkoły;
  •  zgłaszanie wychowawcy lub dyrektorowi szkoły złego samopoczucia w celu kontaktu z rodzicami  i zwolnienia ucznia
 3. w zakresie przestrzegania zasad ubierania się  na terenie szkoły ucznia obowiązuje:
  • noszenie codziennego, utrzymanego w kolorystyce: czarne, granatowe spodnie/spódnica, biała, szara, czarna, niebieska bluza/sweterek i odświętnego czarne, granatowe spodnie/spódnica oraz biała bluzka/koszula;
  • dbanie o czystość i kompletność stroju;
  • dbanie  o swój wygląd ( uczeń nie wykonuje makijażu, farbowania włosów, nie nosi ekstrawaganckiej biżuterii i ozdób);
  • zakładanie obuwia zmiennego odpowiedniego do typu zajęć;
  • w czasie dyskotek, wycieczek, rajdów obowiązuje strój dostosowany do imprezy;
 4.  w zakresie przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły ucznia obowiązują następujące zasady:
  • uczeń przynosi do szkoły telefon komórkowy lub inne urządzenia elektroniczne na swoją i rodziców odpowiedzialność;
  • szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie tego rodzaju sprzętu lub jego zniszczenie;
  • w budynku szkolnym obowiązuje uczniów zakaz używania telefonów komórkowych;
  • telefon komórkowy może być użyty przez ucznia tylko do komunikacji z rodzicami lub innymi osobami po uzyskaniu zgody od nauczyciela dyżurującego, prowadzącego zajęcia edukacyjne, zajęcia świetlicowe;
  • w przypadku złamania przez ucznia regulaminu nauczyciel odnotowuje ten fakt w „klasowym zeszycie uwag”;
  • dodatkowo złamanie regulaminu skutkuje zabraniem telefonu do depozytu znajdującego się u dyrektora szkoły. Telefon z depozytu odbiera osobiście rodzic lub prawny opiekun  dziecka
  • zakaz korzystania z telefonów komórkowych obowiązuje także nauczycieli i innych pracowników szkoły podczas zajęć edukacyjnych, narad i posiedzeń rady pedagogicznej (nie dotyczy to sytuacji, gdy nauczyciel spodziewa się ważnej rozmowy telefonicznej dotyczącej sprawy służbowej).
 5. W zakresie właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów, ucznia obowiązuje:
  • przestrzeganie zasad kultury współżycia w gronie kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły;
  • dbanie  o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych;
  •  dbanie o honor szkoły i szanowanie tradycji szkolnych,
  • podporządkowanie  się zaleceniom i zarządzeniom dyrekcji szkoły i nauczycieli  oraz samorządu uczniowskiego,
  •  szanowanie mienia szkoły;
  • uznanie nietykalności własności innych osób;
  • przeciwstawianie  się  przejawom wulgarności i przemocy, niepoprawnym zachowaniom innych, zwalczanie  przejawów brutalności;
  • szanowanie  godności innych - kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły;
  • wystrzeganie  się szkodliwych nałogów: palenia tytoniu, picia alkoholu, zażywania narkotyków, dopalaczy  i innych substancji psychoaktywnych;
  • przeciwstawianie  się rozprowadzaniu środków uzależniających na terenie szkoły (informowanie  o takich zdarzeniach  władz szkoły);
  • krytycyzm i obiektywizm w stosunku do siebie i innych,
  • przestrzeganie wszystkich postanowień zawartych w regulaminach  szkoły.
  • dbałość o kulturę i poprawność języka polskiego;
  • szacunek i tolerancja wobec  światopoglądu  i przekonań  innych;
  • tajemnica korespondencji i prywatności osób;
  • stosowanie się do upomnień nauczycieli i innych pracowników szkoły;
  • przestrzeganie  zarządzeń i zaleceń dyrektora, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego;
  • dbanie  o ład i porządek oraz wspólne dobro szkoły i jej estetyczny wygląd;
  • przeciwdziałanie  przejawom agresji fizycznej i psychicznej wobec innych;
  • współtworzenie  przyjaznego klimatu w klasie, grupie rówieśniczej, szkole.

5. Uczniom nie wolno:

 1. wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu;
 2. wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć;
 3. spożywać posiłków  w czasie zajęć dydaktycznych;
 4. rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody zainteresowanych;
 5. używać bez pozwolenia telefonów komórkowych na terenie budynku szkoły. W sytuacjach nagłych informacje przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu szkoły;
 6. słuchać głośno muzyki i innych nagrań z odtwarzacza MP3
 7. zapraszać  obcych osób do szkoły.

Pliki do pobrania