Egzamin Gimnazjalny

Jesteś tu: » Strona Główna » Dla ucznia » Egzamin Gimnazjalny

 

HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

 

 

Przeprowadzenie egzaminu w terminie głównym


 

1. część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. (środa)

 

§ z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

 

§ z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

 

2. część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)

§ z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

§ z zakresu matematyki – godz. 11:00

 

3. język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r. (piątek)

§ na poziomie podstawowym – godz. 9:00

§ na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

 

 

Przeprowadzenie egzaminu w terminie dodatkowym

 

1. część humanistyczna – 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek)

 

§ z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

 

§ z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

 

 

2. część matematyczno-przyrodnicza – 4 czerwca 2019 r. (wtorek)

 

§ z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

 

§ z zakresu matematyki – godz. 11:00

 

 

3. język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019 r. (środa)

 

§ na poziomie podstawowym – godz. 9:00

 

§ na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00Ogłoszenie wyników i wydanie zaświadczeń


Termin ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego: 14 czerwca 2019 r.


Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń: 14 czerwca 2019 r.


Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym: 21 czerwca 2019 r.


 

 

CZAS TRWANIA POSZCZEGÓLNYCH ZAKRESÓW/POZIOMÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

 

 

 

Czas trwania (min)

arkusz standardowy

przedłużenie czasu, o którym mowa w pkt 17. Komunikatu *

arkusz dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

arkusz dla osób słabowidzących

arkusz dla osób niewidomych

arkusz dla osób słabosłyszących i niesłyszących

arkusz dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

G1

G1

G2

G4,5

G6

G7

G8

historia i wiedza o społeczeństwie

60

do 80

język polski

90

do 135

przedmioty przyrodnicze

60

do 80

matematyka

90

do 135

język obcy nowożytny

(poziom podstawowy)

60

do 80

język obcy nowożytny

(poziom rozszerzony)

60

do 90

 

* Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019

 

 

MATERIAŁY I PRZYBORY POMOCNICZE

  1. Każdy zdający powinien mieć na każdym zakresie lub poziomie odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).
  2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
  3. Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający, którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego. Zdający korzystają ze sprzętu, którego używają w procesie dydaktycznym.

 

Uprawnieni do dostosowania

Przybory i materiały pomocnicze

Obowiązkowo / fakultatywnie

Zapewnia

osoby niewidome i słabowidzące

sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne (odpowiednie do ustalonego dla danego zdającego dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu)

obowiązkowo

szkoła

osoby słabowidzące

przybory optyczne, z których zdający korzysta na co dzień

fakultatywnie

zdający

uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe2 (cudzoziemcy)

słownik dwujęzyczny (polsko-obcojęzyczny i obcojęzyczno-polski) w wersji papierowej lub elektronicznej (dotyczy części 1. i 2. egzaminu gimnazjalnego)

fakultatywnie

zdający lub szkoła*

wszyscy uprawnieni do dostosowania

komputer lub komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem, jeżeli takie dostosowanie zostało przyznane

obowiązkowo

szkoła

 

* Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) informuje zdających, czy dane przybory i materiały pomocnicze zapewnia szkoła, czy każdy zdający przynosi własne.

 

 

4. Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

 

1 Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych / ścieralnych.

2 Tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 996, ze zm.  

 


Przeczytaj także