Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego

Jesteś tu: » Strona Główna » Dla ucznia » Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego

 

Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego

 


 

Etap I

 

5 listopada 2015 r. w godzinach 9:00 – 10:30

 


 

Etap II

 

7 stycznia 2016 r. w godzinach 11:00 – 12:30

 


 

Etap III

 

11 lutego 2016 r. w godzinach 11:00 – 12:30

 


 


 

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury

 

 

 

 I.        Obszary umiejętności podlegające ocenie na wszystkich etapach Konkursu.

 

 

 

  1)      Czytanie ze zrozumieniem różnych tekstów kultury, w tym tekstów poetyckich i prozatorskich, tekstów popularnonaukowych, przekazów ikonicznych, tekstów użytkowych.

 

  2)      Analiza i interpretacja tekstów literackich oraz innych tekstów kultury.

 

  3)      Wykorzystywanie w praktyce wiedzy o języku.

 

  4)      Tworzenie wypowiedzi pisemnej na określony temat.

 

  5)      Poszukiwanie i porządkowanie informacji. Korzystanie ze źródeł informacji.

 

 

 

Etap szkolny

 

 

 

II.        Treści kształcenia

 

 

 

Uczeń:

 

 

 

  1)                określa

 

     a)      temat i główną myśl tekstu,

 

     b)      nadawcę i odbiorcę (adresata) wypowiedzi.

 

  2)                rozpoznaje cechy

 

     a)      tekstu literackiego oraz informacyjnego, w tym: instrukcję, notatkę encyklopedyczną,

 

     b)      prozy oraz poezji,

 

     c)      opowiadania, opisu.

 

     d)     gatunkowe powieści obyczajowej, powieści młodzieżowej, fraszki,  legendy, mitu, baśni.

 

  3)                wyróżnia

 

     a)      elementy świata przedstawionego w utworze (w tym: zdarzenia, sytuacje, wątki, postacie pierwszoplanowe, drugoplanowe, epizodyczne), określa czas i miejsce przedstawionych zdarzeń,

 

     b)      wers, strofę (zwrotkę), refren.

 

  4)                charakteryzuje osobę mówiącą w wierszu oraz narratora.

 

  5)   rozpoznaje przenośnię (metaforę), ożywienie, uosobienie, porównanie, epitet, powtórzenie, wyliczenie, pytanie retoryczne i wyraz dźwiękonaśladowczy oraz określa ich funkcje w utworze.

 

  6)                rozumie znaczenie pojęć: fikcja literacka, realizm, fantastyka, prawdopodobieństwo.

 

  7)   stosuje związki frazeologiczne z następujących kręgów tematycznych: rodzina, przyjaźń, dom, odpowiedzialność, bezpieczeństwo, odwaga, bohater, młodość.

 

  8)                odróżnia informację o faktach od opinii.

 

  9)                wykorzystuje wiedzę o języku poprzez

 

     a)      rozpoznawanie wypowiedzeń oznajmujących, pytających, rozkazujących,

 

     b)      rozpoznawanie zdań pojedynczych (rozwiniętych i nierozwiniętych), zdań złożonych oraz równoważników zdań,

 

     c)      budowanie wskazanych w podpunktach a) i b) wypowiedzeń oraz ich przekształcanie,

 

     d)     wskazywanie i tworzenie podmiotu, orzeczenia, przydawki, dopełnienia i okolicznika,

 

     e)      rozróżnianie rzeczownika, przymiotnika, liczebnika, czasownika, przysłówka,

 

     f)       określanie form przypadków, liczb, czasów, osób, trybów i rodzajów gramatycznych,

 

     g)      stosowanie poprawnych form gramatycznych wyrazów odmiennych,

 

     h)      rozpoznawanie i poprawne stosowanie w tekście czasowników w trybach: orzekającym, przypuszczającym, rozkazującym,

 

     i)        rozróżnianie samogłosek, spółgłosek, głosek ustnych i nosowych, twardych i miękkich, dźwięcznych i bezdźwięcznych,

 

     j)        dokonywanie analizy słowotwórczej wyrazów – wskazywanie podstawy słowotwórczej i formantu,

 

 

 

  12) wykorzystuje wiedzę o języku dla podkreślenia dbałości o kulturę słowa.

 

  13) tworzy wypowiedź pisemną w następujących formach gatunkowych:

 

     a)      opowiadanie,

 

     b)      opis przedmiotu, opis postaci,

 

     c)      ogłoszenie, zawiadomienie,

 

     d)     zaproszenie,

 

     e)      list prywatny,

 

     f)       notatka w różnorodnej formie (notatka encyklopedyczna, plan, mapa myśli, tabela, streszczenie),

 

     g)      sprawozdanie.

 

14) sporządza odtwórcze i twórcze plany ramowe oraz szczegółowe.

 

15) stosuje środki językowe wzbogacające styl wypowiedzi, rozpoznaje je i nazywa.

 

16) zna i stosuje zasady ortografii i interpunkcji.

 

17) wykorzystuje wiedzę na temat budowy i zastosowania słowników: ortograficznego, języka polskiego, frazeologicznego, poprawnej polszczyzny, encyklopedii oraz wyszukiwania informacji w Internecie.

 

 

 

III. Literatura

 

 

 

1)      Podręczniki do języka polskiego ustalone na II etap edukacyjny lub inne dostępne źródła.

 

2)      E. Nowak, Yellow Bahama w prążki, Wydawnictwo Czarna Owca 2014.

 

3)      D. Inkiow, Najsłynniejsze legendy europejskie, Media Rodzina 2015.

 

 

 

Uwaga! Miejsce i rok wydania podanych wyżej pozycji literackich mogą być inne.

 

 

 

Etap rejonowy

 

 

 

II. Treści kształcenia

 

 

 

Obowiązują treści kształcenia z etapu szkolnego.

 

 

 

Ponadto uczeń

 

 

 

  1) określa rodzaj narracji (pierwszoosobowa i trzecioosobowa).

 

  2) wskazuje cechy gatunkowe powieści przygodowej, powieści sensacyjnej (kryminalnej).

 

  3) wyróżnia

 

     a) rodzaje rymów (męskie, żeńskie, parzyste/sąsiadujące, krzyżowe, okalające),

 

     b) przysłowie, złotą myśl (sentencję, aforyzm),

 

  4) rozpoznaje wykrzyknienie jako środek artystycznego wyrazu i określa jego funkcję.

 

  5) wyróżnia elementy fabuły i akcji, w tym wskazuje wydarzenie (wydarzenia) stanowiące punkt kulminacyjny.

 

  6) przypisuje wskazany utwór do właściwego rodzaju literackiego (liryka, epika, dramat).

 

  7) odczytuje znaczenia przenośne i symboliczne elementów zawartych w różnych tekstach kultury.

 

  8) dostrzega we wskazanych tekstach kultury nawiązania do powszechnie znanych i rozpoznawalnych motywów.

 

  9) wykorzystuje w interpretacji tekstu wskazany w literaturze kontekst biograficzny.

 

  10) stosuje związki frazeologiczne z następujących kręgów tematycznych: podróż, tajemnica, przygoda, niebezpieczeństwo.

 

11) wykorzystuje wiedzę o języku poprzez

 

a)      stopniowanie przymiotników i przysłówków,

 

b)      rozpoznawanie zaimka, spójnika, przyimka i ich stosowanie w tekstach,

 

c)      rozpoznawanie rodzajów podmiotów i orzeczeń,

 

d)     określanie roli podmiotu i orzeczenia,

 

e)      objaśnianie różnic między mową a pismem w oparciu o wiedzę z zakresu fonetyki,

 

f)       rozróżnianie oraz budowanie zdań złożonych współrzędnie i podrzędnie,

 

g)      dostrzeganie językowych sposobów oddziaływania na odbiorcę.

 

12) tworzy wypowiedź pisemną w następujących formach gatunkowych:

 

a) opowiadanie z dialogiem odtwórcze i twórcze,

 

b) wypowiedź z elementami opinii i oceny,

 

c) dziennik, pamiętnik,

 

d) wywiad z postacią fikcyjną,

 

e) opis postaci z elementami charakterystyki,

 

f) opowiadanie z elementami opisu uczuć i przeżyć wewnętrznych,

 

g) prosty tekst dziennikarski zawierający relację ze zdarzeń.

 

13) dokonuje celowych operacji na tekście: streszcza, przekształca stylistycznie.

 

14) zna i stosuje zasady ortografii i interpunkcji, w tym poprawnie zapisuje nazwy własne i  rzeczowniki pospolite, przymiotniki utworzone od nazw własnych, jedno- i wielowyrazowe nazwy geograficzne.

 

15) wykorzystuje wiedzę na temat budowy i zastosowania słownika wyrazów obcych oraz słownika wyrazów bliskoznacznych.

 

 

 

III. Literatura

 

 

 

1)      Podręczniki do języka polskiego ustalone na II etap edukacyjny lub inne dostępne źródła.

 

2)       A. Cierechowicz, Zegarki pana Słowackiego, Novae Res 2012

 

3)      L. Talko, Staś i Nel. Zaginiony klejnot Indii, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak 2014

 

4)      Biogram Juliusza Słowackiego – znajomość podstawowych faktów z życia i tytułów najważniejszych dzieł

 

 

 

Uwaga! Miejsce i rok wydania podanych wyżej pozycji literackich mogą być inne.

 

 

 

Etap wojewódzki

 

 

 

II. Treści kształcenia

 

 

 

Obowiązują treści kształcenia ustalone na etapy szkolny i rejonowy.

 

 

 

Ponadto uczeń

 

 

 

1) określa nastrój utworu oraz wskazuje sposoby jego budowania.

 

2) rozpoznaje

 

a) wiersz rymowany i nierymowany (biały),

 

b) utwory: fantasy, science fiction,

 

c) literaturę faktu.

 

3) wskazuje w tekście elementy perswazji i manipulacji.

 

4) posługuje się słownictwem związanym z analizą dzieła plastycznego (w tym rzeźby): kompozycja, perspektywa, plan (pierwszy, drugi, tło), kreska, linia, kontur, światłocień, rzeźba statyczna/ dynamiczna, forma przestrzenna, jedno- lub wielopostaciowa, pozy postaci.

 

5) dostrzega związek lektur obowiązujących na etapie wojewódzkim z innymi tekstami literatury, rozpoznaje znane motywy kulturowe.

 

6) stosuje związki frazeologiczne z następujących kręgów tematycznych: cierpienie, lęk, poczucie wspólnoty, solidarność, nadzieja, patriotyzm.

 

7) wykorzystuje wiedzę o języku poprzez

 

a)      określanie funkcji formantów, w tym tworzenie zdrobnień i zgrubień,

 

b)      wskazywanie wyrazów należących do rodziny wyrazów,

 

c)      rozróżnianie i stosowanie w tekście różnych rodzajów partykuł oraz wykrzykników,

 

d)     używanie form strony czynnej i biernej czasowników,

 

e)      rozpoznawanie oboczności w tematach fleksyjnych i wyrazach pochodnych.

 

8) przekształca zdanie pojedyncze w złożone i na odwrót, a także równoważniki zdań w zdania i na odwrót – odpowiednio do przyjętego celu.

 

9) tworzy wypowiedź pisemną w następujących formach gatunkowych:

 

a)      sprawozdanie z lektury z elementami recenzji,

 

b)      opowiadanie z dialogiem, z elementami opisu przedmiotu, postaci, krajobrazu,

 

c)      sprawozdanie z wydarzeń, z elementami opisu postaci, przedmiotu i sytuacji.

 

10) wykorzystuje wiedzę na temat budowy i zastosowania słownika symboli.

 

11) integruje wiedzę pozyskaną z różnych źródeł, wyciąga wnioski z ich porównania.

 

 

 

III. Literatura

 

 

 

1)      Podręczniki do języka polskiego ustalone na II etap edukacyjny lub inne dostępne źródła.

 

2)      M. Kowaleczko -Szumowska, Fajna ferajna, Wydawnictwo BIS 2015.

 

3)      T. Kruczek, Bitwa o gród Sędziwoja, Wydawnictwo Replika 2012.

 

4)      Strona Wirtualnego Muzeum Powstania Warszawskiego: http://1944.wp.pl/index2.php# (zakładka: Historia powstania/Kartki z historią: Początek, Godzina „W”, Walka, Kapitulacja)

 

 

 

Uwaga! Miejsce i rok wydania podanych wyżej pozycji literackich mogą być inne.


Pliki do pobrania