Z życia Szkoły

Jesteś tu: » Strona Główna » Z życia Szkoły
Korowód Ostatkowy
czytaj więcej


"
Nie ma nic lepszego niż język,

który jest łącznikiem życia społecznego,

kluczem do wiedzy, organem prawdy

i rozsądku oraz modlitwy"

                                          Ezop (VI w. p.n.e) bajkopisarz grecki

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
czytaj więcej


Litwo, Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie;
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie
Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie...

Spektakl „Pan Tadeusz”
czytaj więcej

 

 

Piosenka jest dobra na wszystko!

VI Powiatowy Konkurs Muzyczny
czytaj więcej

Mi­łość to zna­czy po­pa­trzeć na sie­bie,
Tak jak się pa­trzy na obce nam rze­czy,
Bo je­steś tyl­ko jed­ną z rze­czy wie­lu.
A kto tak pa­trzy, choć sam o tym nie wie,
Ze zmar­twień róż­nych swo­je ser­ce le­czy,
Ptak mu i drze­wo mó­wią: przy­ja­cie­lu.
Wte­dy i sie­bie, i rze­czy chce użyć,
Żeby sta­nę­ły w wy­peł­nie­nia łu­nie.
To nic, że cza­sem nie wie, cze­mu słu­żyć:
Nie ten naj­le­piej słu­ży, kto ro­zu­mie.

                                          Czesław Miłosz

Walentynki
czytaj więcej