Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Starczy

2008-2009 "Lepsze jutro-wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gmin Starcza i Blachownia"

                       


   

Gmina Starcza podejmuje szereg działań, których głównym celem, jest rozszerzona działalność edukacacyjna. Jednym z nich był projekt:,,Lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gmin Starcza i Blachownia,, który uzyskał 112 539,00zł dofinsowania z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt złożony do Urzędu Marszałowskiego został skonstruowany wokół Priorytetu IX, który dotyczy rozwoju wykształcenia i kompetencji w regionach. Skupiono szczególną uwagę na działaniu 9.1 tego priorytetu - wyrównywaniu szans edukacyjnych i zapewnieniu wosokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty oraz poddziałaniu 9.1.2 - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszeniu różnic jakości usług edukacyjnych. Realizacja projektu zakończona została 30 czerwca 2009r. W projekcie brało udział 276 uczniów z 2 szkół z gminy Starcza oraz 4 szkół z Blachowni. Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych  oraz klas I-III gimnazjów mieli możliwości pogłębienia wiedzy z matematyki i języka angielskiego z wykorzystaniem techniki informatycznychi Ważnym aspektem w projekcie było zapewnie szczególnie potrzebującym pomocy uczniom - opieki pedagogiczno-psychologicznej z elementami doradztwa zawodowego. Efektem założnym przes projektdawców jest zwiększenie motywacji uczniów do nauki oraz ich wiary w siebie, a przede wszystkim podniesie jakości usług edukacyjnych w gminnych szkołach i to udało się zrealozować. Przeprowadzona 360 godzin zajęć z matematyki oraz 600godzin z języka angielskiego, 80godzin przeznaczone było dla opieki pedagogiczne-psychologicznej z elementami doradztwa zawodowego, 120godzin celem wykorzystania platformy on-line do nauki języka angielskiego. Tak szeroko zakrojone działania dały uczniom większe możliwości poszerzenia swojej wiedzy i umiejętnośći. Program koordynował w gminie Stracza - Dyrektor Marian Krzyczmanik, w gmienie Blachownia - Dyrektor Andrzej Guła, natomiast kierownikiem projektu była Sekretarz Gminy Ilona Ciura. Nad całym projektem czuwał Wójt Gminy Starcza Wiesław Szymczyk.