Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Starczy

2010-2011 " Równaj do najlepszych wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Starcza"


                  Jednym z priorytetowych zadań, jakie postawiła sobie Gmina Starcza jest poszerzenie i ułatwienie zdobywania wiedzy dzieciom i młodzieży uczącej się w placówkach oświatowych na terenie Gminy.

  Środkiem do realizacji tych zamierzeń stały się działania realizowane w ramach Projektu

„ Równaj do najlepszych – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Starcza”, który uzyskał dofinansowanie w kwocie 167408,00 z tego 142296,80 zł stanowią środki finansowe Europejskiego Funduszu Społecznego, a 25111,20 zł środki budżetu państwa.

  Projekt, złożony do Urzędu Marszałkowskiego, został skonstruowany wokół Priorytetu IX, który dotyczy rozwoju wykształcenia i kompetencji w regionach. Szczególną uwagę skupiono na działaniu 9.1 tego priorytetu – wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnieniu wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty oraz podziałaniu 9.1.2 – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszeniu różnic w jakości usług edukacyjnych.

   Zadania założone w projekcie zakończyły się 31 maja 2011r. Wzięli w nim udział uczniowie Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy oraz uczniowie Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Starczy. Pozalekcyjne zajęcia wyrównawcze odbywały się w ramach spotkań następujących zespołów kształcących:

 

Wiem i rozumiem – obejmujące edukację wczesnoszkolną w wymiarze 56 godzin dla każdej z 3 grup zajęciowych.

Język angielski  -  6 grup zajęciowych obejmujących uczniów obu szkół uczestniczących w projekcie w wymiarze 84 godzin w każdej z grup

Opieka pedagogiczno – psychologiczna „ Naprzód ku sukcesom” – prowadzona w wymiarze 56 godzin dla każdej z dwu grup zajęciowych

Przyroda wokół ciebie  - 4 grupy zajęciowe obejmujące uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w wymiarze 56 godzin dla każdej z grup

Zaprzyjaźnij się z matematyką - 5 grup zajęciowych obejmujących uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w wymiarze 56 godzin dla każdej z grup

Blok Młodego Inżyniera przeznaczony dla uczniów gimnazjum – 56 godzin zajęć dla każdej z 3 grup

Szkolny Ośrodek Kariery przeznaczony dla uczniów gimnazjum – 56 godzin dla 2 grup

   Ogólnie 180 uczestników( beneficjentów ostatecznych) ,zgodnie z założeniami  projektu,  uczestnicząc aktywnie w zajęciach zwiększyło swoją motywację do nauki, uzupełniło i poszerzyło posiadaną  wiedzę oraz umiejętności z zakresu przedmiotów objętych projektem. Nastąpił wzrost poczucia własnej wartości , większe rozeznanie na ryku pracy i bardziej świadomy wybór dalszej drogi edukacyjnej.

 Tak szeroko zakrojone działania spowodowały również wzrost jakości usług edukacyjnych świadczonych w szkole podstawowej i gimnazjum, które zaowocowały poszerzeniem wiedzy i umiejętności uczniów oraz ukształtowały poszanowanie równości płci w dostępie do wiedzy, co było podstawowym celem i założeniem projektu.

   Dzięki pozyskanym środkom unijnym zakupiono również pomoce naukowe i dydaktyczne, uczniowie mogli skorzystać z nowych technik informatycznych np. język angielski z wykorzystaniem metody blended learning.

     Program koordynowali merytorycznie: w Szkole Podstawowej Dyrektor Marian Krzyczmanik, w Gimnazjum Dyrektor Elżbieta Sygulska. Kierownikami projektu były: Sekretarz Gminy Ilona Ciura i Ewa Cipior. Nad całym projektem czuwał Wójt Gminy Starcza Wiesław Szymczyk

Ewa Cipior

Kierownik Projektu

Projekt „ Równaj do najlepszych – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Starcza” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer projektu POKL 09.01.02- 24- 222/10 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet IX „ Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”

Działanie 9.1 „ Wyrównywanie szans edukacyjnych zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”

Poddziałanie 9.1.2 „ Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”