Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Starczy

Egzamin ósmoklasisty

 

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 

W terminie głównym

 

1. język polski – 23 maja 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00

 

2. matematyka – 24 maja 2023 r. (środa) – godz. 9:00

 

3. język obcy nowożytny – 25 maja 2023 r.(czwartek) – godz. 9:00

 

W terminie dodatkowym

 

1. język polski – 12 czerwca 2022 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

 

2. matematyka – 13 czerwca 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00

 

3. język obcy nowożytny – 14 czerwca 2023 r. (środa) – godz. 9:00

 

 

W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w maju i czerwcu:

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty

3 lipca  2023 r.

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń

do 6 lipca  2023 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym

6 lipca 2023 r.

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

 

arkusz standardowy

przedłużenie czasu, o którym mowa w pkt. 17. Komunikatu*

arkusz dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

arkusz dla osób słabowidzących

arkusz dla osób niewidomych

arkusz dla osób słabosłyszących i niesłyszących

arkusz dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

 

O100

O100

O200

O400,500

O600

O700

O800

język polski

120

do 180

matematyka

100

do 150

język obcy nowożytny

90

do 135

* Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023

MATERIAŁY I PRZYBORY POMOCNICZE

  1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).1
  2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
  3. Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający, którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Zdający korzystają ze sprzętu, którego używają w procesie dydaktycznym.

 Uprawnieni do dostosowania

Przybory i materiały pomocnicze

Obowiązkowo / fakultatywnie

Zapewnia

osoby niewidome i słabowidzące

sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne (odpowiednie do ustalonego dla danego zdającego dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu)

obowiązkowo

szkoła

osoby słabowidzące

przybory optyczne, z których zdający korzysta na co dzień

fakultatywnie

zdający

uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe2 (cudzoziemcy)

słownik dwujęzyczny (polsko-obcojęzyczny i obcojęzyczno-polski) w wersji papierowej lub elektronicznej (dotyczy egzaminu z języka polskiego i egzaminu z matematyki)

fakultatywnie

zdający lub szkoła*

wszyscy uprawnieni do dostosowania

komputer lub komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem, jeżeli takie dostosowanie zostało przyznane

obowiązkowo

szkoła

 * Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) informuje zdających, czy dane przybory i materiały pomocnicze zapewnia szkoła, czy każdy zdający przynosi własne.

4. Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

1 Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych / ścieralnych.

2 Tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 996, ze zm.