Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Starczy

Historia szkoły

 Historia szkoły

 

Początki szkoły w Starczy sięgają lat 30 XIX wieku. Wtedy to założono szkołę elementarną do której uczęszczało kilkoro chłopskich dzieci. Uczyły się one czytać, pisać, prostych rachunków, religii, zachowania zdrowia i podstawowych wiadomości rolniczych. Rok szkolny wyznaczony był kalendarzem prac polowych. Zaczynał się w listopadzie, po zakończeniu robót jesiennych, a kończył w marcu przed rozpoczęciem prac wiosennych. Dzieci nauczał jeden nauczyciel w jednej izbie.

 

W kolejnych dziesięcioleciach XIX wieku szkoła w Starczy nie istniała. Odrodziła się dopiero po 1910 roku jako placówka jednoklasowa z obowiązkowym językiem rosyjskim, w której nauczał jeden nauczyciel. W 1919 r wprowadzono obowiązek szkolny dla dzieci od 7 do 14 roku życia. W Starczy uczyło wówczas dwóch nauczycieli.

 

W 1932 roku wprowadzono siedmioklasową Szkołę Powszechną Trzystopniową: klasy I – IV – realizowały program elementarny, klasy V – VI – program wyższy, klasa VII – pełny. Po ukończeniu sześciu klas można było przejść do szkoły średniej. W roku 1940 liczba uczniów dochodziła do 400. Dwie sale lekcyjne budynku szkolnego nie były w stanie pomieścić tej liczby dzieci. Dlatego też wynajęto od państwa Szajerów budynek gospodarczy i zaadaptowano dwa pomieszczenia do nauki. W tych latach kierownikiem Publicznej Szkoły Powszechnej w Starczy był Bronisław Łotocki.

 

Wojna i okupacja nie od razu przerwały życie szkoły. Zajęcia lekcyjne odbywały się do marca 1940 roku. Niestety od kwietnia niemiecki okupant szkołę zamknął.

W Starczy i Własnej zorganizowano wówczas tajne nauczanie. Przez wszystkie lata okupacji zajęcia prowadzone były we Własnej w domu Jana i Franciszki Będkowskich. Uczyło się tam co roku pod kierunkiem nauczycielki Marii Marszałkówny, kilkanaścioro dzieci z Własnej i Rudnika Wielkiego.

 

W Starczy naukę na tajnych kompletach dla gromadki uczniów prowadziła Stanisława Kucharczykowa. Lekcje odbywały się w budynku parafialnym znajdującym się nieopodal dzisiejszej poczty.

 

Szkoła powszechna w Starczy rozpoczęła na nowo swą legalną działalność w styczniu 1945 roku. Warunki lokalowe szkoły w tym czasie były bardzo trudne. W budynku szkolnym, tym pochodzącym sprzed I wojny światowej, znajdowały się tylko dwie izby. Dlatego też na placu szkolnym postawiono drewniany barak z czterema pomieszczeniami do zajęć. Dzieci było tak dużo, że istniał dwuzmianowy system nauki. Często zajęcia odbywały się do wieczora, do godz. 19.00. 

 

Dyrektorami Szkoły Podstawowej w Starczy w latach 1945 – 1958 byli kolejno: Franciszek Woytyszek, Maria Janik, Grzegorz  Koprowski, Anna Dłubak, Tadeusz Muszyński, Edward  Dyński.

 

W związku z bardzo dużą ilością uczniów pobierających naukę, powstał Społeczny Komitet Budowy Szkoły, który doprowadził do wybudowania i oddania do użytku nowoczesnej na ówczesne czasy szkoły z dobrze wyposażonymi klaso – pracowniami i salą gimnastyczną.
5lutego 1967 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowego budynku Szkoły Podstawowej.

Dyrektorem szkoły był wówczas Bolesław Majchrzak.

Wraz z otwarciem nowego budynku nadano szkole imię Józefa Lompy.

 

W 1977 roku dyrektorem szkoły została Pani Teresa Kołtun. Pod kierownictwem Pani Teresy Kołtun, pełniącej funkcje dyrektora przez 25 lat, szkoła dynamicznie rozwijała się: wyposażano pracownie szkolne, dobudowano szkolną szatnie, do pracującej kadry pedagogicznej dołączali nowi nauczyciele, którzy wspólnie pracowali na rzecz szkoły i środowiska. Dzięki pracy zespołu nauczycieli w latach siedemdziesiątych, osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych uczniowie osiągali wybitne sukcesy, a szkoła była wysoko oceniana przez nadzór pedagogiczny i środowisko.

 

1 września 1999r w budynku szkoły, pod kierunkiem pani Haliny Rogacz,  rozpoczęło swoją działalność Gimnazjum im Adama Mickiewicza w Starczy. W latach 2007-2018 kolejnym dyrektorem Gimnazjum była Pani Elżbieta Sygulska. Dzięki wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej, nasi gimnazjaliści, zdobywali znaczące wyniki w nauce. Dzisiaj zaś, jako absolwenci, godnie reprezentują naszą gminę.

 

Od 2002 do 2018 roku dyrektorem Szkoły był pan Marian Krzyczmanik. W tym czasie oddano do użytku halę sportową. Przyczyniło się to do większej aktywności fizycznej uczniów i mieszkańców gminy Starcza oraz ogromnych sukcesów sportowych naszej szkoły. W 2012 roku dzięki środkom unijnym został przeprowadzony generalny remont szkoły.

 

Od 1  września 2018 roku dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy jest pani Aldona Huras. To dzięki staraniom Pani Dyrektor 2 października 2019 roku nastąpiło przekazanie sztandaru szkole.

 

Aktualnie do naszej placówki uczęszcza 254 uczniów, podzielonych na 13 klas. Nad prawidłowym przebiegiem procesu edukacyjnego i wychowawczo-opiekuńczego czuwa wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która liczy 38 nauczycieli. W szkole zatrudnionych jest 9 pracowników administracji i obsługi.