Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Starczy

2019-2021 Z małej szkoły w Wielki świat. Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Starcza

 

 

 

 

 

 

 

 

„Z małej szkoły w Wielki świat.

Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Starcza”

 

Projekt pt: „Z małej szkoły w Wielki świat. Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Starcza” realizowany jest w okresie od 01.07.2019r. do 30.06.2021r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1.Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania:  11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

I. Opis specyfiki projektu.

 1. Projekt jest realizowany w okresie od 01.07.2019r. do 30.06.2021r. na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu.
 2. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu  państwa.
 3. Projekt obejmuje SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ IM.JÓZEFA LOMPY W STARCZY ul. Szkolna 44; 42-261
 4. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności,  oraz zniwelowanie deficytów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością, a także podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli.
 5. W ramach projektu założono :

 

a)    przeprowadzenie w Szkole Podstawowej w im. Józefa Lompy w Starczy zajęć dla uczniów:

 

 • Zajęcia dla uczniów:

7gr.x60zaj. zajęcia dyd.-wyr. z j. angielskiego, 

3gr. x120zaj. zajęcia „Koło j. angielskiego”;

4gr.x120zaj. dyd-wyr; zajęcia z matematyki;

2gr.x120 zaj. „Koło matematyczne"; 

 2gr.x120 zaj. „Koło informatyczne”.

 

 • Zajęcia dla uczniów metodą eksperymentu:

2gr.x120 zaj. ”Matematyka met. eksp.";

1gr.x120 zaj. ”Chemia met. eksp.”;

2gr.x120 zaj. ”Geografia met. eksp.”;

2gr.x120 zaj. ”Fizyka met.eksp.”;

3gr.x120 zaj. ”Biologia met. eksp.”

 • Specjalistyczne zajęcia dla uczniów:

 1gr x 120zaj.  korekcyjno kompensacyjne;

                 1 gr x 120 zaj. logopedyczne

b)    przeprowadzenie Szkole Podstawowej w im. Józefa Lompy w Starczy zajęć dla nauczycieli :

 • Wykorzystanie metod eksperymentu w edukacji, w celu podniesienia jakości nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematycznych 1gr. x 12godz.
 • Jak skutecznie pracować z uczniem w ramach kompetencji kluczowych 1 gr. x 12h
 • Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników 1 gr. x 12h,
 • Praca z dzieckiem ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi 1gr. x 12godz.
 • Obsługa urządzeń cyfrowych oraz sprzętu informatycznego, w tym mobilnego, zakupionego do szkół w ramach wsparcia EFS 1 gr. x 12h,.

c)     Zakupienie niezbędnych pomocy do prowadzenia zajęć: nowoczesnych pomocy dydaktycznych, które umożliwią stosowanie TIK na zajęciach: zakupione zostaną edukacyjne programy komputerowe, 4 laptopy oraz 16 tabletów do wykorzystywania przez  uczniów na zajęciach z projektu, tablica interaktywna, ekran projekcyjny, projektor multimedialny, pomoce zapewniające doposażenie pracowni przedmiotowych: matematycznej, chemicznej, geograficznej, fizycznej, biologicznej.

II. Uczestnicy Projektu

Grupą docelową projektu jest 182uczniów (81dz,101ch) ze Szkoły Podstawowej w Starczy.

Wsparcie kierowane jest również do 20 nauczycieli (19K, 1M) ze Szkoły Podstawowej w Starczy.

 

III. Rekrutacja

Rekrutacja uczestników projektu odbędzie się we wrześniu 2019r.

Do 19 września 2019 roku  rodzic zgłasza ucznia do udziału w projekcie składając u Dyrektora Szkoły  formularz zgłoszeniowy, oświadczenie uczestnika projektu i regulamin.

20 września 2019r. zbiera się Komisja Rekrutacyjna, która kwalifikuje lub nie kwalifikuje  ucznia do udziału w projekcie.

Między 20 a 30 września rodzice ucznia zakwalifikowanego do udziału w projekcie składają u Dyrektora szkoły wypełnioną umowę i deklarację uczestnictwa w projekcie. 

 W przypadku większej liczby osób niż przewidziana w projekcie, Organizator utworzy listy rezerwowe uczestników; w  przypadku  rezygnacji osób zakwalifikowanych na ich miejsce wprowadzone zostaną osoby z listy rezerwowej o ile rodzice potwierdzą chęć uczęszczania dziecka.

Uczestnictwo szkoły w projekcie daje uczniom możliwość wyrównywania szans edukacyjnych oraz rozwijania kompetencji kluczowych tak ważnych w dzisiejszych czasach. Zorganizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów mających trudności w nauce oraz dla uczniów uzdolnionych językowo i matematycznie, wreszcie dla tych, którzy pragną poszerzać swoją wiedzę z zakresu biologii, geografii, fizyki czy chemii jest rzeczywista potrzebą naszej szkoły. Poszerzenie bazy dydaktycznej szkoły o zakup odpowiednich, nowoczesnych pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK, umożliwi prowadzenie tych zajęć na właściwym poziomie. Udział uczniów w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych spowoduje, że nasza szkoła stanie się szkoła, która poszerza horyzonty uczniów i jeszcze bardziej wspomaga ich rozwój.