Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Starczy

Prawa i obowiązki ucznia

 Prawa i obowiązki uczniów

 

  1. Wszystkie prawa ucznia wynikają z Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, Konwencji  o Prawach Dziecka i Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
  2. Każdy uczeń w szkole ma prawo do:

1)        wiedzy o prawach i uprawnieniach przysługujących uczniowi szkoły; dostępu do statutu szkoły oraz innych dokumentów

           wewnątrzszkolnych;

2)         jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3)        znajomości programów nauczania i wymagań edukacyjnych podlegających ocenianiu;

4)        otrzymywania informacji o podejmowanych w jego sprawach decyzjach np. w sprawie promocji, klasyfikowania, kar porządkowych,

           świadczeń socjalnych;

5)         informacji na temat życia szkolnego, w tym o organizacji zajęć pozalekcyjnych, imprez szkolnych, rozkładu lekcji;

6)        bezpłatnego podręcznika, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych;

7)        bezpłatnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dostosowanej do jego potrzeb  i możliwości organizowanej na zasadach określonych

           w statucie szkoły;

8)        otrzymywania wsparcia w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

9)        wypowiadania się zgodnie z własnym światopoglądem, jeśli nie narusza tym dobra innych;

10)    wypowiadania opinii na temat spraw ważnych w życiu szkoły, klasy, samorządu;

11)    przedstawiania stanowiska we własnej sprawie np. w sytuacji konfliktu;

12)    posiadania i głoszenia bez przeszkód własnych poglądów i opinii na każdy temat, pod warunkiem, że nie narusza praw i godności innych

         osób;

13)    równego traktowania niezależnie od wyznawanej religii i światopoglądu;

14)    ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej, krzywdy, złego traktowania lub wyzysku;

15)    poszanowania własnej godności;

16)    opieki w czasie zajęć organizowanych w szkole;

17)    pomocy w przygotowaniu do konkursów;

18)    do czynnego uczestnictwa w wyborach do Samorządu Uczniowskiego, jako kandydat  i wyborca;

19)    wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności odrabiania pracy domowej;

20)    zwracania się do Dyrektora, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;

21)    korzystania z bazy Szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad określonych przez Dyrektora Szkoły.

  1. W przypadku naruszenia praw

1)   Uczeń lub jego rodzic może złożyć skargę do:

a)    wychowawcy klasy,

b)   pedagoga szkolnego,

c)    dyrektora szkoły.

2)   Skarga powinna być złożona na piśmie.

3)   Wycofanie skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrzenia skargi.

4)   Rozpatrzenie skargi następuje w ciągu 7 dni od daty jej złożenia.

  1. Obowiązki ucznia:

1)   w zakresie właściwego zachowania podczas zajęć edukacyjnych ucznia obowiązuje:

a)    przestrzeganie postanowień zawartych w statucie i regulaminie szkoły,

b)   systematyczne i aktywnie uczestniczenie w zajęciach edukacyjnych, w życiu klasy i szkoły,

c)    zachowanie dyscypliny na zajęciach i przerwach,

d)   systematyczne uzupełnianie  braków w nauce, korzystanie z prowadzonych w szkole form pomocy ( zespół wyrównawczy, koła przedmiotowe lub inne dodatkowe zajęcia);

e)    staranne dokumentowanie   swojej pracy (prowadzenie zeszytu przedmiotowego, gromadzenia prac plastycznych i inne);

f)    systematyczne i staranne wykonywanie  prac domowych;

g)   czytanie  lektur i innych  książki, korzystanie ze wszystkich dostępnych źródeł informacji;

h)   uczestniczenie  w sprawdzianach i pracach kontrolnych, w przypadku nieobecności na sprawdzianie uzupełnienie  uzgodnionym z nauczycielem

      terminie;

i)     przestrzeganie  regulaminów klasopracowni ze szczególnym zachowaniem bezpieczeństwa;

j)     zachowanie dyscypliny na zajęciach;

k)   ekonomiczne i racjonalne wykorzystanie czasu zajęć edukacyjnych;

l)      systematyczna praca nad własnym rozwojem i kształceniem swoich umiejętności.

2)   w  zakresie usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych ucznia obowiązuje:

a)    usprawiedliwienie dłuższej nieobecności na zajęciach edukacyjnych w ciągu trzech dni po powrocie do szkoły;

b)   korzystanie z ustalonych form usprawiedliwień absencji: zwolnienie lekarskie, pisemne zwolnienie od rodziców, osobiste ustne

      usprawiedliwienie przez rodziców u wychowawcy klasy;

c)    okazanie pisemnego zwolnienia od rodziców z kilku zajęć edukacyjnych w danym dniu wychowawcy klasy lub dyrektorowi szkoły;

d)   zgłaszanie wychowawcy lub dyrektorowi szkoły złego samopoczucia w celu kontaktu z rodzicami  i zwolnienia ucznia

3)   w zakresie przestrzegania zasad ubierania się  na terenie szkoły ucznia obowiązuje:

a)    noszenie codziennego, utrzymanego w kolorystyce: czarne, granatowe spodnie/spódnica, biała, szara, czarna, niebieska bluza/sweterek i

       odświętnego czarne, granatowe spodnie/spódnica oraz biała bluzka/koszula;

b)   dbanie o czystość i kompletność stroju;

c)    dbanie  o swój wygląd ( uczeń nie wykonuje makijażu, farbowania włosów, nie nosi ekstrawaganckiej biżuterii i ozdób);

d)   zakładanie obuwia zmiennego odpowiedniego do typu zajęć;

e)    w czasie dyskotek, wycieczek, rajdów obowiązuje strój dostosowany do imprezy;

4)   w zakresie przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły

      ucznia obowiązują następujące zasady:

a)    uczeń przynosi do szkoły telefon komórkowy lub inne urządzenia elektroniczne na swoją i rodziców odpowiedzialność;

b)   szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie tego rodzaju sprzętu lub jego zniszczenie;

c)    w  budynku szkolnym obowiązuje uczniów zakaz używania telefonów komórkowych;

d)   telefon komórkowy może być użyty przez ucznia tylko do komunikacji z rodzicami lub innymi osobami po uzyskaniu zgody od nauczyciela dyżurującego, prowadzącego zajęcia edukacyjne, zajęcia świetlicowe;

e)    w przypadku złamania przez ucznia regulaminu nauczyciel odnotowuje ten fakt w „klasowym zeszycie uwag”;

f)    dodatkowo złamanie regulaminu skutkuje zabraniem telefonu do depozytu znajdującego się u dyrektora szkoły. Telefon z depozytu odbiera osobiście rodzic lub prawny opiekun  dziecka

 

g)    zakaz korzystania z telefonów komórkowych obowiązuje także nauczycieli i innych pracowników szkoły podczas zajęć edukacyjnych, narad i posiedzeń rady pedagogicznej (nie dotyczy to sytuacji,

        gdy nauczyciel spodziewa się  ważnej rozmowy telefonicznej dotyczącej sprawy służbowej).

5)   W zakresie właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów, ucznia obowiązuje:

a)    przestrzeganie zasad kultury współżycia w gronie kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły;

b)   dbanie  o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych;

c)    dbanie o honor szkoły i szanowanie tradycji szkolnych,

d)   podporządkowanie  się zaleceniom i zarządzeniom dyrekcji szkoły i nauczycieli  oraz samorządu uczniowskiego,

e)    szanowanie mienia szkoły;

f)    uznanie nietykalności własności innych osób;

g)   przeciwstawianie  się  przejawom wulgarności i przemocy, niepoprawnym zachowaniom innych, zwalczanie  przejawów brutalności;

h)   szanowanie  godności innych - kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły;

i)     wystrzeganie  się szkodliwych nałogów: palenia tytoniu, picia alkoholu, zażywania narkotyków, dopalaczy  i innych substancji

       psychoaktywnych;

j)     przeciwstawianie  się rozprowadzaniu środków uzależniających na terenie szkoły (informowanie  o takich zdarzeniach  władz szkoły);

k)   krytycyzm i obiektywizm w stosunku do siebie i innych,

l)     przestrzeganie wszystkich postanowień zawartych w regulaminach  szkoły.

m) dbałość o kulturę i poprawność języka polskiego;

n)   szacunek i tolerancja wobec  światopoglądu  i przekonań  innych;

o)   tajemnica korespondencji i prywatności osób;

p)   stosowanie się do upomnień nauczycieli i innych pracowników szkoły;

q)   przestrzeganie  zarządzeń i zaleceń dyrektora, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego;

r)     dbanie  o ład i porządek oraz wspólne dobro szkoły i jej estetyczny wygląd;

s)    przeciwdziałanie  przejawom agresji fizycznej i psychicznej wobec innych;

t)     współtworzenie  przyjaznego klimatu w klasie, grupie rówieśniczej, szkole.

  1. Uczniom nie wolno:

1)   wnosić na teren szkoły przedmiotów, narzędzi niebezpiecznych, emblematów o treści satanistycznej, rasistowskiej czy zachęcającej do

      zażywania substancji psychoaktywnych;

2)   wnosić na teren szkoły napojów energetyzujących oraz innych substancji zagrażających zdrowiu i życiu

3)   wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć;

4)   spożywać posiłków  w czasie zajęć dydaktycznych;

5)   rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy  i zgody   zainteresowanych;

6)   używać bez pozwolenia telefonów komórkowych na terenie budynku szkoły . W sytuacjach nagłych informacje przekazywane są za

       pośrednictwem sekretariatu szkoły;

7)   słuchać głośno muzyki i innych nagrań z odtwarzacza MP3

8)   zapraszać  obcych osób do szkoły.