Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Starczy

Nieznajomość prawa szkodzi...

 

Nieznajomość prawa szkodzi...

 

Dzisiejszy świat nie jest przyjaznym miejscem dla bezpiecznego dorastania dzieci i młodzieży. Dostępność negatywnych wzorów, obniżający się wiek inicjacji seksualnej, zagrożenie przemocą czy konsumpcyjny styl życia kreowany przez media i niebezpieczeństwo innych zachowań ryzykownych powoduje, że co raz więcej dzieci popada w konflikt z prawem. Na spotkaniach Akademii Rodzica, w których uczestniczę odbyło się m.in. spotkanie z Sędzią Anną Marią Wesołowską, znaną Państwu z programu telewizyjnego, która zwróciła uwagę rodziców i nauczycieli uczestniczących w spotkaniu na rosnącą demoralizacją dzieci i młodzieży. Czym jest demoralizacja? W jaki sposób się przejawia? Czym grozi? I w jaki sposób przeciwdziałać demoralizacji?

Dzieci są naszą przyszłością . Jaka ona będzie zależy od naszych dzieci. Od tego jaką wiedzę, umiejętności i normy moralne wyposażymy nasze dzieci zależy ich przyszłość oraz świat, który będzie ich otaczał. Wszyscy staramy się ochronić nasze dzieci przed złem otaczającego świata, często jednak nie mamy możliwości ochronić nasze dzieci przed wszystkim, co mogłoby im zagrażać. W Polsce coraz więcej młodych ludzi staje się ofiarami lub co gorsza sprawcami różnych przestępstw. Nieznajomość norm prawnych powoduje, że zarówno młodzi ludzie jak i ich rodzice nie uświadamiają sobie, że ich dziecko stało się ofiarą przestępstwa lub je popełniło. Niestety należy pamiętać o tym, że nieznajomość prawa nie zwalnia z przestrzegania go. W ostatnich latach nastąpił wzrost przestępczości związanej z demoralizacją nieletnich, dlatego w obliczu tego zagrożenia bardzo ważną kwestią staje się ochrona dzieci i młodzieży przed demoralizacją, a tym samym różnego typu przestępstwami.

Demoralizacja to nic innego jak odrzucenie obowiązujących norm moralnych, prowadzące do złamania prawa, rozwiązłości obyczajów. To proces odchodzenia od obowiązujących wartości, przejawiający się w postaci przestępczości, wykolejenia jednostek. W szerszym ujęciu demoralizacja to stan osobowości cechujący się negatywnym nastawieniem( postawą) wobec oczekiwań społecznych, zgodnych z rolą społeczną nieletniego syna, córki, ucznia czy młodego obywatela. Demoralizacja jest więc szczególną postacią nieprzystosowania społecznego ze względu na jej wysoki stopień, intensywność i trwałość.

Art. 4 Ustawy z dnia 26.10.1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich mówiąc o demoralizacji wymienia w szczególności takie formy:

- popełnienie czynu zabronionego

- systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego( wagary)

- używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzania się w stan odurzenia ( alkohol, papierosy, środki odurzające lub psychotropowe, grzyby i rośliny halucynogenne, kleje, itp.)

- włóczęgostwo( ucieczki z domu)

- udział w grupach przestępczych

Art. 4 nakłada na każdego, kto stwierdzi istnienie okoliczności świadczące o demoralizacji nieletniego społeczny obowiązek odpowiedniego przeciwdziałania temu, a przede wszystkim zawiadomienia o tym rodziców lub opiekunów nieletniego, szkoły, sądu rodzinnego, Policji lub innego właściwego organu. Ponadto każdy, kto dowie się o popełnieniu czynu karalnego przez nieletniego ma społeczny obowiązek zawiadomienia o tym sąd rodzinny lub Policję.

Czyn karalny określony jako przestępstwo, przestępstwo skarbowe lub następujące wykroczenie określone w Kodeksie Wykroczeń:

- zakłócanie porządku publicznego

-znęcanie nad zwierzętami

- niszczenie i uszkadzanie znaków umieszczanych przez organ państwowy

- uszkadzanie znaków lub urządzeń zapobiegających niebezpieczeństwu

-rzucanie kamieniami w pojazd w ruchu

- samowolna zmiana znaków lub sygnałów drogowych

-prowadzenie pojazdów przez osoby będące po użyciu alkoholu

- kradzież lub przywłaszczanie mienia do wartości 250 zł

- niszczenie lub uszkodzenie mienia, jeżeli szkoda nie przekracza 250zł

- spekulacja biletami wstępu

- utrudnianie korzystania z urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego

Nieletnim jest osoba, która :

a) nie ukończyła 18 roku życia i przejawia oznaki demoralizacji

b) ukończyła 13 rok życia, a nie ukończyła 17 roku życia i popełniła czynu karalnego

c) wobec której wykonywane są środki wychowawcze lub środek poprawczy, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia

Stwierdzając u nieletniego przejawy demoralizacji lub , że dopuścił się czynu karalnego, sąd rodzinny może:

a) zastosować wobec niego środki wychowawcze

b) środek poprawczy w postaci umieszczenia nieletniego w zakładzie poprawczym

c) w wyjątkowych przypadkach może zastosować karę określoną kodeksem karnym

Stosując środki wychowawcze sąd może:

a) udzielić nieletniemu upomnienia

b) zobowiązać do określonego postępowania, a zwłaszcza do naprawienia wyrządzonej szkody

Celem wprowadzenia ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich było dążenie do przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich i stwarzania warunków powrotu do normalnego życia nieletnim, którzy popadli w konflikt z prawem bądź zasadami współżycia.

Najważniejszym czynnikiem wywołującym problem nieprzystosowania społecznego dzieci i młodzieży są warunki środowiska rodzinnego. Wśród nich największe znaczenie mają:

a) Struktura rodziny(sieroctwo, półsieroctwo, rodzina rozbita). Dzieci wychowujące się w tych rodzinach mają wyższy poziom ryzyka uwikłania się w poważne i agresywne zachowania przestępcze

b) Status społeczny lub ekonomiczny rodziny. Ciężka sytuacja materialna rodziny może popychać młodego człowieka do kradzieży, zwłaszcza gdy porównuje stan zaspokojenia swoich potrzeb ze stopą życiową innych dzieci. Z kolei w rodzinach o wysokim standardzie życia zmniejsza się stymulacja dziecka do wysiłku, co może powodować brak pomysłów na właściwe zagospodarowanie czasu wolnego

c) Postawy wychowawcze rodziców. Brak wsparcia rodziców, ich zrozumienia, opieki, obojętny stosunek do dziecka, lekceważenie jego potrzeb, niekonsekwentne oddziaływania wychowawcze, stosowanie niewłaściwych metod wychowawczych, nadmierny rygorystyczny system wychowawczy, przecenienie lub niedocenienie możliwości i umiejętności dziecka, odrzucenie, zaniedbanie, nieokazywanie ciepła, czułości, konflikty rodzinne, negatywny stosunek rodziców do siebie, obserwowanie i doświadczanie przemocy w rodzinie, brak zainteresowania problemami dziecka lub nie zaspokajanie jego podstawowych potrzeb.

d) Stan zdrowia rodziców/opiekunów. Przewlekłe choroby powodują, że rodzice/opiekunowie nie są w stanie we właściwy sposób opiekować się dzieckiem.

e) Inne czynniki, które mogą przyczyniać się do pojawienia się trudności to: alkoholizm, samobójstwa w rodzinie, przestępczość rodziców, niski status zawodowy, częste zmiany miejsca zamieszkania, przebywanie w trudnych warunkach środowiskowych.

f) Środowisko szkolne. W szkole może dochodzić do różnych sytuacji konfliktowych pomiędzy uczniami, których rozładowaniem mogą być pewne formy nieprzystosowania społecznego. Dziecko może przejawiać negatywny stosunek do nauki, wagarować, niszczyć mienie, lekceważąco odnosić się do nauczycieli.

Dane statystyczne dotyczące przestępczości wśród dzieci i młodzieży wskazują na ciągle rosnące obniżanie się dolnej granicy wieku młodych sprawców przestępstw charakteryzujących się dużym natężeniem agresji i wyjątkową brutalnością. Coraz większym problemem staje się alkoholizm, narkomania, i inne uzależnienia. Powoduje to konieczność podejmowania coraz szerszych działań, których celem jest zapobieganie nieprzystosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży. Niezwykle ważna staje się rola rodziny i szkoły, która wspiera i pomaga rodzicom w wychowywaniu dziecka, ale nie może ich zastąpić . Ważna jest wzajemna współpraca i zaufanie, ponieważ tylko w ten sposób będzie możliwe zapobieganie niewłaściwemu zachowaniu i jego przykrym konsekwencjom. Ważna jest codzienna rozmowa z dzieckiem, obserwacja jego zachowania, dostrzeganie jego problemów oraz współpraca ze szkołą. Tylko w ten sposób możliwe będzie podjęcie właściwych środków zaradczych, które pozwolą zapobiec demoralizacji dzieci i młodzieży.

 

 

Zachęcam Państwa do współpracy:

Pedagog szkolny

Tatiana Żak