Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Starczy

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Starczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.szkolystarcza.szkolnastrona.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2011-01-26.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-17.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

-zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,

-zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,

-filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

-zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Badanie dostępności zostało przeprowadzone przez: ul. Szkolna 44, 42-261 Starcza

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aldona Huras, e-mail: szp.starcza@interia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 343140305. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku Szkoły Podstawowej w Starczy prowadzi główne wejście znajdujące się przy ulicy Szkolnej 44. Przy głównym wejściu zainstalowany jest domofon, który pozwala na połączenie się z sekretariatem (w godz. 8.00-15.00) lub świetlicą (w godz. 7.00-16.00).

Aby dostać się na parter budynku (do korytarza dolnego, pięciu sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, toalet, sekretariatu, gabinetów dyrektorów, świetlicy) należy pokonać pięciostopniowe schody (nie ma tutaj podjazdu dla wózków).

Do budynku szkoły można dostać się również wejściem przez szatnię, do którego prowadzi chodnik wzdłuż budynku przy salach lekcyjnych (od zachodniej strony budynku). Wejście przez szatnie jest dostosowane dla osób poruszających się na wózkach oraz pozwala im na przedostanie się zarówno na parter szkoły jak i do hali sportowej (przez wewnętrzny podjazd).

Przy wejściu od strony szatni jest pracownik obsługi-osoba oddelegowana do udzielania informacji.

W budynku szkolnym na pierwszym piętrze znajdują się: korytarz górny, osiem sal lekcyjnych, toalety, biblioteka szkolna. Budynek nie ma wind, na pierwsze piętro prowadzą schody przy wejściu głównym oraz schody ewakuacyjne przy szatni.

Budynek szkolny (oprócz wejścia głównego oraz wejścia przez szatnię) posiada jeszcze pięć innych wejść:

-jedno wejście - od strony wschodniej budynku - prowadzi bezpośrednio do sali muzycznej oraz hali sportowej (wejście to posiada zewnętrzny podjazd dla wózków),

-dwa wejścia:  – od strony wschodniej – przez kuchnię i od strony północnej – przy sali gimnastycznej -  służą pracownikom obsługi jako wejścia do budynku,

-dwa wejścia –od strony wschodniej –przez plac wewnętrzny oraz przez plac zabaw- wykorzystywane są jako wyjścia ewakuacyjne.

Wewnątrz budynku są oznakowane drogi ewakuacyjne.

W sekretariacie szkoły jest podgląd monitoringu obejmujący: główne wejście, dolny i górny korytarz, boksy i korytarz w szatni.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Przed szkołą, przy ulicy Szkolnej, są dwa parkingi: wewnętrzny-dla pracowników szkoły oraz zewnętrzny-ogólnodostępny. Na zewnętrznym parkingu jest jedno miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.