Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Starczy

Jak pomóc dziecku w wyborze szkoły i zawodu?

GAZETKA DLA RODZICÓW Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO

„ Jak pomóc dziecku w wyborze szkoły i zawodu?” 

grudzień 2020

Praca zawodowa zajmuje  ważne miejsce w życiu człowieka. To właśnie w pracy spędzamy codziennie wiele godzin, wykonujemy określone czynności z nią związane, podejmujemy różne decyzje, doskonalimy swoje umiejętności zawodowe i pogłębiamy swoją wiedzę, tak by wykonywać ją jak najlepiej. Dzięki pracy możemy spełniać się zawodowo i czerpać z niej  satysfakcję. Istotne są także kwestie finansowe, ponieważ  dobra materialne, które możemy pozyskać dzięki pracy, zapewniają nam i naszym bliskim dobre warunki życia oraz dają poczucie bezpieczeństwa i kontroli nad nim. Praca to w przypadku wielu zawodów także prestiż oraz szeroki wachlarz możliwości awansu i pięcia się po szczeblach kariery. Dlatego tak istotne jest podjęcie właściwej decyzji dotyczącej wyboru szkoły i zawodu. Dzieci nie zawsze radzą sobie z presją jaka wiąże się z tym wyborem, dlatego tak ważna jest wspierająca rola rodziców w tym zakresie, którzy zdaniem uczniów mają największy wpływ na ich decyzje.

          Wybór zawodu zależy od wielu czynników, do których należy zaliczyć: osobowość, charakter, zainteresowania, zdolności, pasje, warunki zdrowotne, możliwość zatrudnienia, miejsce zamieszkania, itp. Decyzja dotycząca wyboru szkoły ponadpodstawowej to pierwszy poważny krok w dorosłe życie, dlatego ważne jest przemyślane postępowanie w tym zakresie. Wykształcenie i wykonywany zawód daje człowiekowi określone korzyści i możliwości. Zaliczamy do nich nie tylko satysfakcję zawodową czy wynagrodzenie, ale także prawo do aktywności, korzystania z usług, świadczeń, określone  obowiązki czy przywileje. Wykonywanie danego zawodu i związana z tym przynależność do określonej grupy zawodowej kształtuje też  przekonania i postawy człowieka, a co się z tym wiąże wyznacza także jego styl życia, określa potrzeby i aspiracje.

Jak skutecznie i dobrze doradzić dziecku w zakresie wyboru szkoły i zawodu, aby pomóc a nie zaszkodzić? Ważne jest przede wszystkim stworzenie dziecku możliwości do samopoznania i rozwoju, tak aby znało swoje mocne i słabe strony, było świadome  swoich możliwości psychofizycznych, potrafiło określić swoje zainteresowania, pasje oraz  znało ograniczenia  wynikające, np. ze stanu zdrowia czy innych przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu.  W procesie doradczym ważna  jest też akceptacja wyboru dziecka a nie kierowanie się swoimi ambicjami, nie zrealizowanymi w przeszłości planami czy marzeniami . Świadomy rodzic wspiera, doradza, ale nie wyręcza dziecka. Rola rodzica polega przede wszystkim na pomaganiu w podjęciu decyzji z poszanowaniem decyzji dziecka.  Tylko w ten sposób uchronimy młodych ludzi przed podjęciem pochopnych lub  nieodpowiedzialnych decyzji, które mogą zaważyć na ich całym przyszłym życiu.

Właściwa rola rodziców w procesie wyboru szkoły i zawodu zaczyna się już od najwcześniejszych lat poprzez naukę ważnych umiejętności, które warunkują efektywne funkcjonowanie w życiu, do których należą, m.in. :

  • Umiejętność nawiązywania kontaktów międzyludzkich,
  • Umiejętność komunikowania się z innymi,
  • Umiejętność pracy w grupie,
  • Zdolność do podejmowania decyzji,
  • Umiejętność wyznaczania celów i ich realizacji,
  • Zdolność rozwiązywania problemów,
  • Odporność na stres

Na co powinni zwrócić uwagę rodzice wspierający dziecko w planowaniu dalszej drogi edukacyjno- zawodowej? Na pewno należy uwzględnić stan zdrowia dziecka i jego rozwój fizyczny. Jest to niezwykle istotne, ponieważ stan zdrowia dziecka może w przyszłości stanąć na przeszkodzie w wykonywaniu danego zawodu. Alergie, choroby przewlekłe, wady słuchu, wzroku czy narządów ruchu mogą uniemożliwić dziecku wykonywanie wymarzonej pracy, a wysiłek włożony w zdobycie wykształcenia w tym kierunku pójdzie na marne. Bardzo ważne jest też określenie uzdolnień dziecka. Zwrócenie uwagi na to z jakich przedmiotów dziecko uzyskuje najlepsze oceny, z których najchętniej i najszybciej przyswaja wiadomości, a jakie przedmioty sprawiają mu trudności. Ważne jest też zwrócenie uwagi na zdolności dziecka i rozwijanie ich dziecka  od najwcześniejszych lat. Może to być gra na instrumencie, taniec, nauka dodatkowego języka, malowanie obrazów, itp. Przy wyborze zawodu ważne jest także uwzględnienie charakteru i osobowości dziecka. I tak człowiek o osobowości introwertycznej nie sprawdzi się w pracy polegającej na kontakcie z ludźmi a ekstrawertyk będzie niezadowolony z pracy, w której nie będzie mógł się kontaktować z innymi. Do pozostałych czynników wpływających na wybór zawodu należą: rówieśnicy, perspektywa zatrudnienia, wykształcenie rodziców, zawodowe tradycje rodzinne, aspiracje rodziców, stosunek rodziców do nauki , sytuacja ekonomiczna rodziny czy określone postawy rodzicielskie.

Szkoła pomaga uczniom w samopoznaniu i podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych w czasie prowadzonych zajęć z zakresu doradztwa, realizowanych projektów, prelekcji, organizowanych konkursów, spotkań z przedstawicielami różnych zawodów, pracodawcami, absolwentami różnych szkół, organizowanych na terenie szkoły grupowych warsztatów czy indywidualnych konsultacji ze specjalistami. Wszystko po to, aby uczeń podjął właściwe decyzje dotyczące wyboru szkoły i zawodu.

Warto zatem przedyskutować z dzieckiem kwestie wyboru szkoły i zawodu, tak aby ten trafny wybór stał się początkiem życiowego sukcesu.

Doradca zawodowy:

Tatiana Żak