Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Starczy

Strona główna


 

Dzisiaj na tablicy

 

projekt

 

projekt 1

 

 

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA DOWOZÓW UCZNIÓW 

Od poniedziałku 15 lutego 2021r będzie obowiązywał nowy rozkład jazdy busów, który został zamieszczony w zakładce: Dowozy uczniów

Dyrektor szkoły

Aldona Huras

 REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM JÓZEFA LOMPY W STARCZY NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej w Starczy przyjmowane będą do klasy pierwszej na podstawie pisemnego ZGŁOSZENIA rodziców. Zgłoszenie to należy złożyć w szkole do 31 marca 2021r.

 

 Dzieci spoza obwodu Szkoły Podstawowej w Starczy mogą być przyjęte do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na podstawie pisemnego WNIOSKU rodziców, który należy złożyć do 16 marca 2021r. 

 

Formularze ZGŁOSZENIA lub WNIOSKU  można pobrać:

- z Przedszkola w Starczy,

- z sekretariatu szkoły,

- z zakładki:  Rekrutacja znajdujacej się na stronie internetowej szkoły:  www.szkolystarcza.szkolnastrona.pl

 

 ZGŁOSZENIA I WNIOSKI przyjmowane będą w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Starczy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.

Podanie do publicznej wiadomości listy uczniów zakwalifikowanych i  niezakwalifikowanych nastąpi 6 kwietnia 2021r.

 

Dyrektor szkoły 

Aldona Huras

 

 

DRODZY RODZICE, NAUCZYCIELE I UCZNIOWIE

Od poniedziałku 15 lutego 2021 roku nauka w klasach I-III nadal prowadzona jest w szkole stacjonarnie.

W celu zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły w czasie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych w szkole nadal obowiązuje "Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy w czasie epidemii COVID-19", który został zamieszczony w zakładce: Dokumenty Szkoły.

 

 Od poniedziałku 15 lutego 2021 roku uczniowie klas IV-VIII kontynuują nauczanie zdalne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  

W naszej szkole głównym  środkiem komunikacji jest e-dziennik, w którym nauczyciele planują lekcje zdalne, wysyłają materiały dydaktyczne do lekcji oraz linki do logowania się na lekcje online (odbywające się w aplikacji Zoom).

 Szczegółowe zasady organizacji zdalnego nauczania zostały zawarte w "Regulaminie kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19". Regulamin ten znajduje się w zakładce: Dokumenty Szkoły.    

 Od 1 lutego 2021r w szkole obowiązuje nowy plan zajęć edukacyjnych, który można pobrać z zakładki "Plan zajęć lekcyjnych i dodatkowych".

 INFORMACJE DODATKOWE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW UCZNIÓW KLAS I-III

  1. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły.  W przypadku gdy uczeń zgubi  maseczkę powinien zgłosić się do sekretariatu szkoły.
  2. Rodzice uczniów klas pierwszych powinni ograniczyć do niezbędnego minimum czas przebywania w szkole w wyznaczonej przestrzeni wspólnej-szatni, rodzice uczniów z klas II-III odprowadzają dzieci tylko do drzwi szatni.
  3. Uczniowie korzystają w szatni z nowo wyznaczonych odrębnych  boksów, które zostały odpowiednio oznaczone dla danej klasy.
  4. Rodzice powinni pozostawać w stałym kontakcie telefonicznym podczas pobytu dziecka w szkole.
  5. Od 15.02.2021r do 19.02.2021r. zajęcia edukacyjne  będą odbywać się w ustalonych salach:

W klasie Ia w sali  nr 32

W klasie Ib w sali  nr 29

W klasie IIa w sali  nr 4

W klasie IIb w sali nr 2

W klasie IIIa w sali  nr 28

W klasie IIIb w sali nr 31

        6. Od 22.02.2021r do 26.02.2021r. zajęcia edukacyjne  będą odbywać się w ustalonych salach:

 W klasie Ia w sali  nr 29

 W klasie Ib w sali  nr 32

 W klasie IIa w sali  nr 2

 W klasie IIb w sali nr 4

 W klasie IIIa w sali  nr 31

 W klasie IIIb w sali nr 28

 

        7. Uczniowie  przemieszczają się tylko na wybrane zajęcia edukacyjne do wyznaczonych sal - na zajęcia:

 muzyki – do sali muzycznej,

 wychowania fizycznego-  do sali gimnastycznej,

  informatyki  – do sali 38 lub 30.

 

 INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI ZAJĘĆ PROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU

Od 18 stycznia 2021r wznowiliśmy realizację zajęć prowadzonych w ramach projektu "Z małej szkoły w wielki świat. Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Starcza. Zajęcia projektowe odbywają się w ustalonych, stałych dla danej klasy salach, zgodnie z obowiązującym dotychczas harmonogramem:

w  klasach I-III - stacjonarnie, w szkole,

w klasach IV-VIII - w formie zdalnej na platformie Meet lub Zoom.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOWOZÓW

 Uczniowie Szkoły Podstawowej w Starczy mogą bezpłatnie korzystać z busów firmy GTVbus, które będą dowozić uczniów do szkoły i zabierać ich ze szkoły do domu.

Informacje dotyczące godzin dowozów znajdują się na szkolnej stronie w zakładce: Dowozy Uczniów.

WAŻNE TERMINY

01.02.2021 r - początek II semestru roku szkolnego 2020/2021 i zmiana planu zajęć edukacyjnych,

08.02.2021r. - spotkania wychowawców z rodzicami uczniów,

15-17.02.2021r - próbny egzamin ósmoklasisy,

23-25.03.2021r. -próbny egzamin ósmoklasisty,

01-06.04.2021r. - wiosenna przerwa świąteczna,

25-27.05.2021r.- egzamin ósmoklasisty, dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas I-VII,

30.04.2021r., 04.06.2021r., 23-24.06.2021r - dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

ŚWIETLICA

Świetlica szkolna czynna będzie od 7.00 do 16.00.

Ze świetlicy korzystają uczniowie, którzy w tym roku szkolnym zostali zapisani przez rodziców na zajęcia świetlicowe.

Zajęciami opiekuńczymi na świetlicy mogą zostać również objęci uczniowie, których rodzice złożą wychowawcy KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ (karta znajduje się w "Regulaminie świetlicy szkolnej" dostępnym w zakładce Dokumenty szkoły).

 

KONSULTACJE DLA UCZNIÓW Z KLASY VIII 

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych, szkoła na wniosek uczniów, rodziców lub nauczycieli umożliwi ósmoklasistom konsultacje indywidualne lub w grupach (do 5 osób) w zakresie przedmiotów-język polski, matematyka, język angielski.

Prosimy o kierowanie wniosków bezpośrednio do nauczycieli uczących danego przedmiotu. 

Terminy ewentualnych konsultacji: 

Z języka polskiego - środa 16.00-16.45 

Z matematyki  - czwartek 16.00-16.45 

Z języka angielskiego - wtorek 15.00-15.45

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA 

Od poniedziałku 01.02.2021r. szkolna biblioteka będzie czynna wg harmonogramu: 

Poniedziałek: 8.00-16.00 

Wtorek: 8.00-15.00 

Środa: 8.00-15.00 

Czwartek: 8.00-14.00 

Piątek: 8.00-10.00

 

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 Szkoła prowadzi zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z dotychczas obowiązującym planem.

Uczniowie, którzy ze względu na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, nie mogą uczyć się zdalnie w domu, mogą korzystać z nauczania na terenie szkoły.

 

PEDAGOG SZKOLNY-Pani Tatiana Żak 

Od poniedziałku 01.02.2021r. dyżury pedagoga  będą odbywać się według harmonogramu: 

Poniedziałek: 13.25-14.10

Wtorek: 11.40-12.25
Czwartek: 9.40-10.25
Piątek: 10.40-11.25
               11.40-12.25 

               12.35-13.20

               13.25-14.10

Kontakt z pedagogiem możliwy jest przez e-dziennik, aplikację zoom lub  e-mail:  t.zak@szkolystarcza.szkolnastrona.pl

 

PSYCHOLOG SZKOLNY - Pani Iwona Bołtuć 

Od poniedziałku 9.11.2020r. dyżury szkolnego psychologa  będą odbywać się według harmonogramu: 

Czwartek: 8.00-9.35

Piątek: 10.40-14.10

Kontakt z szkolnym psychologiem możliwy jest przez e-dziennik, aplikację zoom lub e-mail:   i.boltuc@szkolystarcza.szkolnastrona ,  nr tel. 343140305 lub bezpośrednio w szkole.

Dyrektor szkoły

Aldona Huras

 

 

 

 

 

 

PORADY DLA RODZICÓW:

 

  RODZICU:

-unikaj zabierania dzieci do miejsc gdzie są duże skupiska ludzi (np. sklepy, centra handlowe, komunikacja publiczna)

 

-przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

 

-rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz; rozmawiaj z dziećmi na temat podstawowych zasad higieny, częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz zasłaniania ust podczas kaszlu i kichania;

 

-śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły;

 

-jeśli osoba wróciła z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, należy bezzwłocznie powiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną  w Częstochowie, telefon: 34 344-99-26, 34 344-99-00, 34 344-99-01lub zgłosić się do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. N.M.P. w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, na Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 7; 

 

-w przypadku dodatkowych wątpliwości można dzwonić na infolinię Ministerstwa Zdrowia – tel. 800 190 590.